Dokument & lagar (70 träffar)

Statens offentliga utredningar 1912:3

BETÄNKANDE AFGIFVET DEN 9 DECEMBER 1909 AF DEN AF KUNGL. MATT DEN 20 JANUARI 1905 TILLSATTA KOMMITTÉN FÖR REVISION AF LAGARNA ANGÅENDE SKYDD MOT YRKESFARA OCH ANGÅENDE MINDERÅRIGAS OCH KVINNORS ANVÄNDANDE TILL ARBETE I INDUSTRIELLT YRKE M. M. CT STOCKHOLM 1909 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:3 (pdf, 15388 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:3

BIHANG TILL BETÄNKANDE AFGIFVET DEN 9 DECEMBER 1909 AF DEN AF KUNGL. MAJT DEN 20 JANUARI 1905 TILLSATTA KOMMITTÉN FÖR REVISION AP LAGARNA ANGÅENDE SKYDD MOT YRKESFARA OCH ANGÅENDE MINDERÅRIGAS OCH KVINNORS ANVÄNDANDE TILL ARBETE I INDUSTRIELLT YRKE M. M. STOCKHOLM 1909 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:3 (pdf, 16208 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:2

BETÄNKANDE AFGIFVET AF DE FÖR UPPGÖRANDE AF FÖRSLAG TILL LAG OM UNDERSTÖDSFÖRENINGAR AF CHEFEN FÖR KUNGL. CIVILDEPARTEMENTET JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1910 ISAAC MARGUS BOKTR.AKTIEBOLAG Till Herr Statsrådet och chefen för Kungl. civildepartementet. Jämlikt nådigt bemyndigande

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:2 (pdf, 7856 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE XXXI. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN BETRÄFFANDE DEN CIVILA PERSONALEN VID SJ ÖKARTE VERKET. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1911 111875 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse till Konungen.IIl

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:2 (pdf, 7283 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:2

BILAGA TILL UTREDNING OCH YTTRANDE ANGÅENDE RESERVATIONSANSLAGET TILL FLOTTANS ÖFNINGAR II DEN MARITIMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATION OCH REVISION BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ENLIGT KUNGL. MALTS UPPDRAG AFG1FVET AF CHR. L. TEN O W STOCKHOLM 1912 ISAAC MARCUs BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG I förra delen af mitt yttrande angående

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:2 (pdf, 9473 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:2

UTREDNING OCH FÖRSLAG I FRÅGA OM LÄTTNADER ÅT VISSA KATEGORIER VÄRNPLIKTIGA UTARBETADE INOM IvUNGL. LANDTFÖRSVARSDEPARTEMENTET AF DÄRFÖR PÅ GRUND AF NÅDIGT BESLUT DEN 25. JUNI 1909 TILLKALLADE SAKKUNNIGA. II. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1911 102865 1 I II. MEDELLÖSA FAMILJEFÖRSÖRJARE.

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:2 (pdf, 6547 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE oh FÖRSLAG ANGÅENDE ICKE VAPENFÖRA VÄRNPLIKTIGES TJÄNSTGÖRING AFGrIFVET AF DEN GENOM NÅDIGT BREF DEN 3. FEBRUARI 1905 FÖRORDNADE KOMMITTÉN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1905 INNEHÅLLSFÖRTECKNING-Sill Sammanfattning af Riksdagens skrifvelse den 19. maj 1905, N:r

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:2 (pdf, 6358 kB)

Statens offentliga utredningar 1912:1

LAGBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL JORDABALK. II FÖRSLAG TILL LAGAR OM KÖP, BYTE OCH GÅFVA AF FAST EGENDOM, OM RÅTT TILL UNDANTAG SAMT OM INSKRIFNING AF RÅTT TILL FAST EGENDOM M. M. STOCKHOLM KUNGL. nOKTRYCKEKIET P. A. NORSTEDT SÖNER 1908 TILL KONUNGEN. Andra afdelningen af förslag till jordabalk får Lagberedningen

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:1 (pdf, 14650 kB)

protutdr 1912

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1912. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarne. 1 Protokollsutdrag den 17 januari 1912. len 1 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1912. Nr 1. S. D. Företogs val af tre

1912-01-01

Statens offentliga utredningar 1912:6

FÖRSLAG TILL U P P R A T T A X D E U X T E R CIVIL D EI A Ii T E M E N T E IAF ETT SOCIALSTYRELSEN AFGIFYET I FEBRUARI 1912 STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. 1.A. NORSTEDT SÖNER 1912 120327 0 Utdrag af protokollet öfver civilärenden, hållet inför Hans laj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 30 december

1911-12-30

Statens offentliga utredningar 1912:6 (pdf, 4292 kB)