Dokument & lagar (83 träffar)

Statens offentliga utredningar 1918:9

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE och FÖRSLAG TILL DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGENS ORDNANDE UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE och FÖRSLAG TILL DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGENS ORDNANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 4 OKTOBER 1907 TILLSATTA KOMMITTÉN I. UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG ÖREBRO 1912 LÄNSTIDNINGENS TRYCKERI Innehållsförteckning,

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 15167 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

UNDERDANK TF UTI ÅT A NI E ÅNGAKNDK ÅTGÄRDER FÖR SULFIT SPRITTILLVERKNING ENS BEFRÄMJANDE M. M. AVGIVET DEN 27 AUGUSTI 1917 AV KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM STOCKHOLM 1918 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Stockholm den 27 augusti 1917. Till KONUNGEN. Enligt nådig remiss den 19 mars 1917 har Eders Kungl. Maj:t anbefallt

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 1515 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE FÖRSLAG TILL FÖRORDNINGAR ANGÅENDE SKATTEFRI SPRIT SAMT VISSA ALKOHOLHALTIGA PREPARAT M. M. AVGIVET DEN 5 MARS 1917 AV KUNGL. KONTROLLSTYRELSEN. STOCKHOLM 1917 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-A.B. Till KONUNGEN. Genom nådig remiss den 14 januari 1916 har Eders Kungl. Maj:t anbefallt kontrollstyrelsen

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 5274 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

NYKTERHETSKOMMITTÉN VII UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE MED FÖRSLAG FÖRORDNING ANGÅENDE TILLHANDA HÅLLANDE AV SKATTEFRI SPRIT SAMT ALKOHOLHALTIGA VAROR FÖR ANDRA ÄNDAMÅL ÄN FÖRTÄRING M. M. AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 17 NOVEMBER 1911 TILLSATTA NYKTERHETSKOMMITTÉN STOCKHOLM 1Ö16 O SKAK EKLUNDS BOKTRYCKERI. I serien

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 10648 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING Angående FÖRSÄLJNING AV PILSNER M. M. AVGIVET AV INOM KUNGL. FINANSDEPARTEMENTET SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1918 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-A.B. I Y V INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till statsrådet och chefen för kungi. finansdepartementet 5 Förslag till förordning ang.

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 4232 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN UTAV KUNGL. MAJ:T DEN 30 JUNI 1916 TILLSATTA KOMMITTÉ FÖR VERKSTÄLLANDE AV UTREDNING OCH AVGIVANDE AV FÖRSLAG I FRÅGA OM REGLERING AV AVLÖNINGSFÖRHÅLLANDENA FÖR FÖRSTE PROVINSIALLÄKARE OCH PROVINSIALLÄKARE M. M. STOCKHOLM 1918 SVENSKA TRYCKERIAKTIEBOLAGET TILL KONUNGEN. Den 30 juni 1916

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 4102 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:8

VATTENFALLSSAKKUNNIGES BETÄNKANDE II. BETÄNKANDE i TVÅ AVDELNINGAR, DEN ENA ANGÅENDE STATSLÅN TILL VATTENKRAFTSANLÄGGNINGAR, HÄRUTI JÄMVÄL INBEGRIPNA SJÖREGLERINGSFÖRETAG, DEN ANDRA ANGÅENDE DYLIKA LÅN FÖR LEDNINGAR, AVSEDDA FÖR LANDSBYGDENS FÖRSEENDE MED ELEKTRISK KRAFT AVGIVET AV SÄRSKILDA INOM CIVILDEPARTEMENTET

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:8 (pdf, 20322 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:8

YTTRANDEN I ANLEDNING AV FATT G VÅRDSLAGSTIFTNIN GS KOMMITTÉNS BETÄNKANDE DEN 19 FEBRUARI 1915 ANGÅENDE FATTIG VÅRDSLAGSTIFTNING EN STOCKHOLM 1917 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG I nnehållsförtackning. Överståthallarämbetet Stockholms stadsfullmäktige Stockholms stads fatttigvårdsnämnd.KongMaj:ts hefallningshavande

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:8 (pdf, 14977 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:8

FATTIGVÅRDSLAGSTIFTNINGSKOMMITTÉNS BETÄNKANDEN II. fattigvårdslagstiftningen DEL IV. REDOGÖRELSE FÖR FATTIGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH FATTIGVÅRD I EN DEL FRÄMMANDE LÄNDER TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1915 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Norge 1 A. Gällande fattigvårdslagstiftning.1 a Försörjningsplikt s.

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:8 (pdf, 9905 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:7

FATTIGVÅRDSLAGSTIFTNINGSKOMMITTÉNS BETÄNKANDEN II. FATTIGVÅRDSLAGSTIFTNINGEN DEL I. FÖRSLAG TILL LAG OM FATTIGVÅRDEN m. fl. FÖ R FAT T NIN GAR, AFOIFNA AF UTSEDDA KOMMITTERADE Afd. 1. LAGFÖRSLAG, REGLEMENTEN M. M. Afd. 2. MOTIVER OCH RESERVATIONER TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG. STOCKHOLM 1915 Till Konungen.

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:7 (pdf, 15118 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:5

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE ANGÅENDE ÅTGÄRDER FÖR MOTARBETANDE AF DE SMITTOSAMMA KÖNSSJUKDOMARNAS SPRIDNING AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MAKT DEN 6 NOV. 1903 FÖR ÄNDAMÅLET TILLSATTA KOMMITTÉ BILAGOR Stockholm 1910 1SAAC MARCUS BOKTRYCKKERI-AKTIEBOLAfi INNEHÅLL Statistisk utredning angående reglementeringen i Stockholm

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:5 (pdf, 23287 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:4

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE ANGÅENDE ÅTGÄRDER FÖR MOTARBETANDE AF DE SM1TTOSAMMA KÖNSSJUKDOMARNAS SPRIDNING AFGIFVET AF DEN AF KUNGL. MATT DEN 6 NOV. 1903 FÖR ÄNDAMÅLET TILLSATTA KOMMITTÉ I FÖRSLAG OCH MOTIV STOCKHOLM 1910 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG INNEHÅLL. DEL I. Sid. SKRIFVELSE TILL KONUNGEN 9 FÖRSLAG

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:4 (pdf, 16249 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:3

SAMT ANORDNANDE AV ARLIGA ÖVNINGAR I STÄLLNINGSKRIG ANSKAFFANDE AV TERRÄNG FÖR SÅDANA ÖVNINGAR UTARBETADE AV GENOM DEPARTEMENTSCHEFSSKRIVELSE DEN 20. JUNI 1917 INOM LANTFÖRSVARSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA OGK STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1918. IN NEHÅLL SKÖRTA IvN IN G. Inledning.I. Infanteriet

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:3 (pdf, 7023 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:3

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖKANDE TILLFÄLLIG LÖNEFÖRBÄTTRING FRÅN OCH MED ÅR 1918 FÖR VISS PERSONAL VID ARMÉN OCH MARINEN AVGIVET DEN 5 MARS 1918 SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA esseSTOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1918. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till statsrådet och chefen för kungl. lantförsvarsdepartementet

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:3 (pdf, 17990 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:3

BETÄNKANDE AV 1917 ÅRS VÄRNPLIKTSKOMMISSION STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1918. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. I. Framställningar, som de sakkunniga anse böra föranleda ändringar i värn pliktslagen.i 1. Mönstrings- och adressanmälningsskyldighet för värnpliktiga samt påföljd för under låtenhet därav.1 A. Mönstringsskyldigheten.4

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:3 (pdf, 10718 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:3

UTREDNING OCH FÖRSLAG RÖRANDE MILITÄRVETERINÄRVÄSENDETS ORGANISATION I FRED AVGIVET DEN 29 NOV. 1916. STOCKHOLM 1916 KCNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNEB 163680 Till Statsrådet och Chefen för Kungl. Lånt försvarsdepartementet. De enligt Kungl. Maj:ts beslut av den 26 maj 1916 och departementschefsskrivelse

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:3 (pdf, 6190 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:2

B E T Ä N K A N 1 E M Kl FOU SLAG TILTi VATTENLAG M. M. AVGIVET AV SÄRSKILDA INOM JUSTITIEDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA FÖR ÖVERARBETNING AV VISSA DELAR I DET AV VATTENRÄTTS- OCH DIKNINGSLAGSKOMMITTÉERNA DEN 17 DECEMBER 1910 AVGIVNA FÖRSLAGET TILL VATTENLAG. STOCKHOLM 1917 KUNGBOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:2 (pdf, 14997 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:2

BSTÄNKANDE MKI FÖRSLAG TILL LAG OM FRI RÄTTEGÅNG SAMT TILL KUNGÖRKINK ANGÅKN1K UNDERSTÖD AV ST ATS MED KL TILL OFFKNTLIGA RÄTTSHJÅLPSANSTALTKR I RIKKT M. M. AVGIVET AV INOM JUSTITIEDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOL KHO LM 1 9 1 8 LSAAC MARCUS BOKTFlYCIvERI-AKTIEBOLAL I f eA i S i I i i n ilTIT/h Hl

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:2 (pdf, 9770 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:1

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL VATTENLAG M. M. AFGIFVET AF VATTENRÄTTS- OCH DIKNINGSLAGSKOMMITTÉERNA. STOCKHOLM KCSGI.BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT Sl SfiXEB 1911 091904 Till KONUNGEN. Sedan riksdagen i skrifvelse den 10 maj 1904 anhållit, att Eders Kungl. Maj:t täcktes taga i öfvervägande, huruvida icke de bestämmelser,

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:1 (pdf, 15353 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:1

SAKKUNNIGA FÖR UTREDNING AV VISSA TILL STRAFFLAGSTIFTNINGEN HÖRANDE FRÅGOR in FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE VILLKORLIG STRAFFDOM OCH LAG OM ÄNDRAD LYDELSE AV 1, 6, 7 OCH 8 I LAGEN DEN 22 JUNI 1906 ANGÅENDE VILLKORLIG FRIGIVNING M. M. STOCKHOLM 1917 KCNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 142016 Till herr statsrådet

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:1 (pdf, 7978 kB)