Dokument & lagar (112 träffar)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

protutdr 1916

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1916. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Sthlm 1916, Isaac Marcus Boktr.A.B. Protokollsutdrag den 18 januari 1916. 3 Den 18 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 18 januari

1916-12-16

Statens offentliga utredningar 1916:4

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MALT DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ KÖRANDE XLVIII. KOMPLETTERING AV AVLÖNINGSBESTÄMMELSERNA FÖR GENERALTULLSTYRELSEN. STOCKHOLM 1916 KUNOr.BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1BH369 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.iin. Betänkande och förslag.

1916-02-18

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 10047 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

JÄRNVÄGSSTYRELSENS UNDERDÅNIGA SKRIVELSE DEN 11 FEBRUARI 1916 ANGÅENDE FORTSÄTTNING AV INLANDSBANAN JÄMTE ANLÄGGNING AV TVÄRBANOR MELLAN DENSAMMA OCH NORRA STAMBANAN. CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 191 C. REGISTER. Inlandsbanan norr om Ångermanälven. Sid. Redogörelse för Styrelsens underdåniga skrivelse den 13 mars

1916-02-11

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 19436 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

BETÄNKANDE I FRÅGA OM REVISION AF FÖRORDNINGEN OM AUTOMOBILTRAFIK DEN 21 SEPTEMBER 1906 SAMT OMARBETANDE AF LAGEN DEN 8 JUNI SAMMA ÅR OM ANSVARIGHET FÖR SKADA I FÖLJD AF AUTOMOBILTRAFIK JÄMTE DE I STRAFFLAGEN FÖREKOMMANDE BESTÄMMELSER I ÄMNET, AFGIFVET AF DÄRTILL UTSEDDA SAKKUNNIGE. 120308 STOCKHOLM KJJNOL. BOKTRYCKERIET.

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 5619 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

K0MMERSK0LLEGI1K0MM1TTÉNS BETÄNKANDE:III HANDELSKAMRARNA STOCKHOLM KUNQL. BOKTRYCKERIET. I.A. NORSTEDT il 8ÖNKR 1914 141044 Till KONUNGEN. Genom nådigt beslut den 13 november 1908 tillsatte Eders Kungl. Maj:t en kommitté med uppdrag att efter verkställd utredning inkomma med utlåtande och förslag rörande förändrad

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 5235 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:3

SAKKUNNIGA FÖR UTREDNING AV VT SISA TILL STRAFFLAGSTIFTNINGEN HÖRANDE FRÅGOR I F 0 R 8 L A G TILL LAG ANGÅENDE VERKSTÄLLIGHET AV STRAFFARBETE OCH FÄNGELSESTRAFF STOCKHOLM 1915 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 142016 Till herr statsrådet ock chefen för kungl. justitiedepartementet. Sedan Kungl. Maj:t

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:3 (pdf, 6093 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:3

ÅLRERROMSFÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN. Y. BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE FÖRSÄKRING FÖR OLYCKSFALL I ARBETE STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1915. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till Konungen.V Lagförslag.1 Motiv: Inledning.19 Socialförsäkring.19 Social olycksfallsförsäkring.20 Allmänna grunder 21 Svenska

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:3 (pdf, 17173 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

BILAGA TILL 1914 ÅRS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. SAMMANDRAG AV INKOMNA YTTRANDEN ÖVER 1911 ÅRS FÖRSLAG RÖRANDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD M. M. TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1914 INNEHÅLL. Sid. Myndigheter, som avgivit utlåtande 1 Remissen till överintendentsämbetet,

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 12501 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

BILAGA TILL 1914 ÅRS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. EXEMPEL TILL VÄGLEDNING VID UPPLÄGGANDE OCH FÖRANDE AV FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD OCH AV SÄRSKILD TOMTBOK FÖR VISSA OMRÅDEN Å LANDET ENLIGT 1914 ÅRS KOMMISSIONS FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER I ÄMNET TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 13152 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

1914 ARS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD ÄVENSOM TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR TRYCKT HOS t.PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 19U. III INNEHÅLL. Sid. Skrivelse till Statsrådet och Chefen för kungl. justitiedepartementet.v

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 10013 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:1

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD ÄFVENSOM TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR I FÖRFATTNINGFÖRSLAG STOCKHOLM KUKGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1911 090308 in INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse.v Förslag till 1 förordning angående fastighetsregister för stad.1.

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:1 (pdf, 16187 kB)

Statens offentliga utredningar 1913:8

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGrL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE XXXVIII. REGLERING AV LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. VID METEOROLOGISKA CENTRALANSTALTEN. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. I.A. NORSTEDT SÖNER 1913 130741 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.III. Betänkande

1913-03-06

Statens offentliga utredningar 1913:8 (pdf, 2957 kB)

Statens offentliga utredningar 1913:8

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGE. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TI EES ATT A ROM IVI ITT É RÖRANDE Nfli M. M. XXXVII. REGLERING AV LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. BETRÄFFANDE HYDROGRAFISKA BYRÅN. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1113 180666 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.IIl

1913-03-06

Statens offentliga utredningar 1913:8 (pdf, 4447 kB)

Statens offentliga utredningar 1913:8

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF BEN AF Tv UNGA. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE XXXVJ. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. VID VETERINÄRINSTITUTET. 9 STOCKHOLM K0XGT.BOKTUVCKEIUET. P. A. SOBSTEDT SÖNKU 1913 122716 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.III. Betänkande och förslag.

1913-02-26

Statens offentliga utredningar 1913:8 (pdf, 17789 kB)

Statens offentliga utredningar 1913:7

FOLKUNDERVISNINGSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE ANGÅENDE FÖRÄNDRAD ANORDNING AV FOLKSKOLEINSPEKTIONEN AVGIVET DEN 30 JANUARI 1913. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NOltSTEDT SÖNER 1913 122499 INNEHALL. Sid Skrivelse till Konungen.x Inledning.1 Historisk överblick 1. Domkapitlens yttranden år 1909 6. Kap. 1. Folkskoleinspektionen

1913-01-30

Statens offentliga utredningar 1913:7 (pdf, 18930 kB)

Statens offentliga utredningar 1913:4

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE I FRÅGA OM DEN CENTRALA STATSBOKFÖRINGEN OCH KASSAKONTROLLEN AVGIVET I JANUARI 1913 AV KOMMITTERADE FÖR GRANSKNING AV STATENS BOKFÖRING M. M. STOCKHOLM 1913 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Till KONUNGEN. Sedan för Kungl. Maj:t blivit erinrat, att föreskrifterna om sammanförande i statskontoret

1913-01-13

Statens offentliga utredningar 1913:4 (pdf, 4679 kB)

Statens offentliga utredningar 1913:8

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN AF KUNGrL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ BÖRANDE XXXV. REGLERING AF LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. BETRÄFFANDE PERSONAL VID CENTRALANSTALTEN FÖR FÖRSÖKSVÅSENDET PÅ JORDBRUKSOMRÅDET SAMT LANDTBRUKSAKADEMIENS SEKRETERARE, TILLIKA LEDAMOT OCH SEKRETERARE I STYRELSEN FÖR

1913-01-01

Statens offentliga utredningar 1913:8 (pdf, 8397 kB)

Statens offentliga utredningar 1913:8

BETÄNKANDE I FRÅGA OM ÅTGÄRDER FÖR FRÄMJANDE AF LANDETS HÄSTAFYEL AFGIFVET DEN 11 DECEMBER 1911 AF SÄRSKILDT FÖRORDNADE SAKKUNNIGE. STOCKHOLM IVAR HASGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. 1911. Innehållsförteckning. Sid. Skrifvelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Jordbruksdepartementet 1 Betänkande: I. Inhemska häststammar

1913-01-01

Statens offentliga utredningar 1913:8 (pdf, 21585 kB)

Statens offentliga utredningar 1913:7

UTLÅTANDEN ÖVER FOLKUNDERVISNINGSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE ANGÅENDE FOLKSKOLESEMINARIERNA ENLIGT UPPDRAG SAMMANFATTADE AV G. DANELL. STOCKHOLM IVAR HjEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 1913 i DE här sammanfattade utlåtandena hava avgivits dels i remissväg av olika myndigheter, dels av vissa sammanslutningar och enskilda

1913-01-01

Statens offentliga utredningar 1913:7 (pdf, 10979 kB)