Dokument & lagar (84 träffar)

rfs 1967:23 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 1 7 NOVEMBER 1967-NR 23 Nr 23 Riksdagens bankoutskotts beslut angående ändrad lydelse av 18 tjänstemannastadgan för riksdagen ock dess verk RFS 1967:8 meddelat den 24 oktober 1967 Riksdagens bankoutskott har beslutat att 18 tjänstemannastadgan

1967-10-24

rfs 1967:23 - höst (pdf, 144 kB)

rfs 1967:15 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 12 JUNI 1967- NR 15 Nr 15 Bestämmelser om ersättning till riksdagsledamot vid deltagande i Europarådets verksamhet fastställda av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 5 juni 1967x Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1967-07-01

rfs 1967:15 - höst (pdf, 153 kB)

rfs 1967:20 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR mm md UTKOM DEN 30 JUNI 1967- NR 20 Nr 20 Bestämmelser om grupplivförsäkring för riksdagens ledamöter Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens bemyndigandel, ingått följande avtal om grupplivförsäkring för riksdagens

1967-06-09

rfs 1967:20 - höst (pdf, 325 kB)

rfs 1967:21 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 JUNI 1967 NR 21 Nr 21 Riksdagens förvaltningskontors cirkulär om bestridande av kostnader för vissa personalvårdande åtgärder m. m. Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor medgiver, med stöd av riksdagens bemyndigande1, att

1967-06-05

rfs 1967:21 - höst (pdf, 217 kB)

rfs 1967:12 - höst

60 1967 Nr 12 Nr 12 Särskild föreskrift i anslutning till bestämmelserna om grupplivförsäkring för arbetstagare hos riksdagen och dess verk utfärdad av styrelsen för riksdagens förvaltninqskontor den 6 april 1967 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreskriver, med stöd av riksdagens bemyndigande1, att följande

1967-04-07

rfs 1967:12 - höst (pdf, 111 kB)

rfs 1967:11 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR rmsw UTKOM DEN 8 MAJ 1967 NR 1112 Nr 11 Bestämmelser om grupplivförsäkring för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen utfärdade av sturelsen för riksdagens förvaltninqskontor den 6 april 1967 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1967-04-07

rfs 1967:11 - höst (pdf, 153 kB)

Framställning / redogörelse 1967:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1966 av dem verkställda granskningen av ST ÅT SVERKET DELI REVISORERNAS UTTALANDEN ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1966 Innehållsförteckning Riksdagens revisorers skrivelse.5 Utrikesdepartementet 1 Den svenska biståndsverksamheten 7 Försvarsdepartementet

1967-01-27

Framställning / redogörelse 1967:SV (pdf, 18856 kB)

Framställning / redogörelse 1967:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal 1 Kungl. Maj:Is tal på Rikssalen vid riksdagens öppnande den 11 januari 1967 Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Ja g hälsar Eder välkomna till Edert ansvarsfulla arbete. Sveriges förhållande till främmande makter är gott. Läget i världen präglas av motsättningar mellan stormakterna.

1967-01-11

Framställning / redogörelse 1967:Kmtal (pdf, 180 kB)

Redogörelse 1967:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS AMBETSBERATTELSE AVGIVEN VID RIKSDAGEN ÅR 1967 STOCKHOLM 1967 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 3 Innehållsförteckning Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning 5 Redogörelse för åtal och åtgärder för disciplinär bestraffning 1. Åtal mot överstelöjtnant för tjänstefel bestående

1967-01-10

Redogörelse 1967:Mo (pdf, 15240 kB)

Framställning / redogörelse 1967:Rber

BERÄTTELSE till 1967 års riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 3 januari 1967. En ingående redogörelse för de förhållanden som sammanhänger med den ekonomiska utvecklingen lämnas Aid anmälan av finansplanen och nationalbudgeten i 1967 års statsverksproposition, till Aåsas. Utvecklingen

1967-01-03

Framställning / redogörelse 1967:Rber (pdf, 15110 kB)

rfs 1967:22 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 22 SEPTEMBER 1967 NR 22 Nr 22 Reglemente angående statens grupplivförsäkring SFS 1962:698 givet Stockholms slott den 14 december 1962 med därefter vidtagna ändringar Kungl. Maj t har, med stöd av riksdagens beslut 1 2 3 4, funnit

1967-01-01

rfs 1967:22 - höst (pdf, 635 kB)

rfs 1967:19 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 JUNI 1967- NR 19 Nr 19 Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med senare vidtagna ändringar1 1. Å varje riksdag väljer vardera kammaren, med tillämpning av 75 mom. 1 riksdagsordningen

1967-01-01

rfs 1967:19 - höst (pdf, 206 kB)

rfs 1967:18 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 JUNI 1967 NR 18 Nr 18 Reglemente för riksdagsbiblioteket fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med den 31 maj 1967 vidtagen ändring1 Allmänna bestämmelser 1 Riksdagsbiblioteket omfattar de samlingar av böcker, kartor och

1967-01-01

rfs 1967:18 - höst (pdf, 362 kB)

rfs 1967:17 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR rcrmfcignra UTKOM DEN 30 JUNI 1967 NR 17 Nr 17 Reglemente för riksgäldskontoret fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med den 31 maj 1967 vidtagen ändring1 Allmänna bestämmelser 1 Riksgäldskontoret har till föremål: a att ombesörja

1967-01-01

rfs 1967:17 - höst (pdf, 660 kB)

rfs 1967:16 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 JUNI 1967 NR 16 Nr 16 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med den 31 maj 1967 vidtagen ändring1 1 Utöver vad i lagen för Sveriges riksbank den 30 juni

1967-01-01

rfs 1967:16 - höst (pdf, 638 kB)

rfs 1967:14 - höst

68 Nr 14 Ordningsstadga för Riksdagens andra kammare antagen den 27 april 1949, med t. o. m. den 1 mars 1967 vidtagna ändringar1 Riksdagens andra kammare har den 1 mars 1967 beslutat att 17 1 mom.19 2 mom. och 20 4 mom. i ordningsstadgan för Riksdagens andra kammare skall erhålla ändrad lydelse, och kommer till följd

1967-01-01

rfs 1967:14 - höst (pdf, 457 kB)

rfs 1967:13 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 MAJ 1967- NR 1314 Nr 13 Ordningsstadga för Riksdagens första kammare antagen den 6 april 1949, med t. o. m. den 1 mars 1967 vidtagna ändringar1 Riksdagens första kammare har den 1 mars 1967 beslutat att 17 1 mom.19 2 mom. och 20

1967-01-01

rfs 1967:13 - höst (pdf, 437 kB)

rfs 1967:10 - höst

Nr 10 Föreskrifter i fråga om pensioneringsperioder in. m. för anställningar hos riksdagen och dess verk utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 25 januari 1967 Genom beslut den 1 november 1960 med därefter vidtagna ändringar ha delegerade för riksdagens verk utfärdat föreskrifter i fråga om pensioneringsperioder

1967-01-01

rfs 1967:10 - höst (pdf, 407 kB)

rfs 1967:9 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR raaH UTKOM DEN 1 4 FEBRUARI 1967- NR 910 Nr 9 Bestämmelser om pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 14 december 1966 1959 års riksdag beslöt, med

1967-01-01

rfs 1967:9 - höst (pdf, 212 kB)

rfs 1967:8 - höst

43 Nr 8 Tjänstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1. Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning hos riksdagen och dess verk på vilken statstjänstemannalagen den 3 juni 1965 nr 274 är tillämplig. 2 Stadgan

1967-01-01

rfs 1967:8 - höst (pdf, 415 kB)