Dokument & lagar (96 träffar)

Framställning / redogörelse 1967:Rber

BERÄTTELSE till 1967 års riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 3 januari 1967. En ingående redogörelse för de förhållanden som sammanhänger med den ekonomiska utvecklingen lämnas Aid anmälan av finansplanen och nationalbudgeten i 1967 års statsverksproposition, till Aåsas. Utvecklingen

1967-01-03

Framställning / redogörelse 1967:Rber (pdf, 15110 kB)

Framställning / redogörelse 1967:RB

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den dr 1966 av dem verkställda granskningen av RIKSBANKEN ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1966 i. i 1 v-ui i.C i V,Vi n1nb A 8 o j$. Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksbankens

1967-01-01

Framställning / redogörelse 1967:RB (pdf, 549 kB)

Framställning / redogörelse 1967:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL RIKSDAGEN ÅR 1967 IVAR HiEGGSTRÖMS TRYCKERI AB STOCKHOLM 1967 INNEHALL Justitieombudsmannens ämbetsberättelse Inledning I. Redogörelse för ärenden rörande domstols-åklagar- och exekutionsväsendet samt kriminalvården A. Åtal och disciplinär åtgärd 1 Åtal mot

1967-01-01

Framställning / redogörelse 1967:Jo (pdf, 16117 kB)

Framställning / redogörelse 1967:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1966 av dem verkställda granskningen av ST ÅT SVERKET DELI REVISORERNAS UTTALANDEN ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1966 Innehållsförteckning Riksdagens revisorers skrivelse.5 Utrikesdepartementet 1 Den svenska biståndsverksamheten 7 Försvarsdepartementet

1967-01-27

Framställning / redogörelse 1967:SV (pdf, 18856 kB)

Redogörelse 1967:Rdlönedel

REDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS LÖNEDELEGATIONS VERKSAMHET UNDER ÅR 1966 m khh hh JIHK/ 1 i i y kK!H/ H3XJ/ I Al.8.Xi III Till Riksdagen Jämlikt föreskrift i 12 riksdagsstadgan får riksdagens lönedelegation härmed avgiva redogörelse för sin verksamhet under år 1966. Författningsändringar m. m. avseende lönedelegationen

1967-01-01

Redogörelse 1967:Rdlönedel (pdf, 21531 kB)

Framställning / redogörelse 1967:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1966 av dem verkställda granskningen av RIKSGÄLDSKONTORET 1SAAC MARClS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1966 1 i. I r j JV 4. 3 Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksgäldskontorets

1967-01-01

Framställning / redogörelse 1967:RGK (pdf, 364 kB)

Framställning / redogörelse 1967:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal 1 Kungl. Maj:Is tal på Rikssalen vid riksdagens öppnande den 11 januari 1967 Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Ja g hälsar Eder välkomna till Edert ansvarsfulla arbete. Sveriges förhållande till främmande makter är gott. Läget i världen präglas av motsättningar mellan stormakterna.

1967-01-11

Framställning / redogörelse 1967:Kmtal (pdf, 180 kB)

rfs 1967:8 - höst

43 Nr 8 Tjänstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1. Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning hos riksdagen och dess verk på vilken statstjänstemannalagen den 3 juni 1965 nr 274 är tillämplig. 2 Stadgan

1967-01-01

rfs 1967:8 - höst (pdf, 415 kB)

rfs 1967:7 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 JANUARI 1967 INI R 78 Nr 7 Statstj änstemannalag SFS 1965:274-given Stockholms slott den 3 juni 1965. Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt:att Vi, med riksdagen1, funnit gott förordna

1967-01-01

rfs 1967:7 - höst (pdf, 499 kB)

rfs 1967:22 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 22 SEPTEMBER 1967 NR 22 Nr 22 Reglemente angående statens grupplivförsäkring SFS 1962:698 givet Stockholms slott den 14 december 1962 med därefter vidtagna ändringar Kungl. Maj t har, med stöd av riksdagens beslut 1 2 3 4, funnit

1967-01-01

rfs 1967:22 - höst (pdf, 635 kB)

rfs 1967:21 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 JUNI 1967 NR 21 Nr 21 Riksdagens förvaltningskontors cirkulär om bestridande av kostnader för vissa personalvårdande åtgärder m. m. Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor medgiver, med stöd av riksdagens bemyndigande1, att

1967-06-05

rfs 1967:21 - höst (pdf, 217 kB)

rfs 1967:20 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR mm md UTKOM DEN 30 JUNI 1967- NR 20 Nr 20 Bestämmelser om grupplivförsäkring för riksdagens ledamöter Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens bemyndigandel, ingått följande avtal om grupplivförsäkring för riksdagens

1967-06-09

rfs 1967:20 - höst (pdf, 325 kB)

rfs 1967:2 - höst

3 Nr 2 Bestämmelser angående ikraftträdande av vissa författningar och föreskrifter, intagna i Riksdagens författningssamling antagna av riksdagen den 13 december 1966 Riksdagen har beslutat som följer.1 I Riksdagens författningssamling införd författning eller föreskrift, som icke intages i Svensk författningssamling,

1967-01-01

rfs 1967:2 - höst (pdf, 106 kB)

rfs 1967:19 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 JUNI 1967- NR 19 Nr 19 Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med senare vidtagna ändringar1 1. Å varje riksdag väljer vardera kammaren, med tillämpning av 75 mom. 1 riksdagsordningen

1967-01-01

rfs 1967:19 - höst (pdf, 206 kB)

rfs 1967:18 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 JUNI 1967 NR 18 Nr 18 Reglemente för riksdagsbiblioteket fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med den 31 maj 1967 vidtagen ändring1 Allmänna bestämmelser 1 Riksdagsbiblioteket omfattar de samlingar av böcker, kartor och

1967-01-01

rfs 1967:18 - höst (pdf, 362 kB)

rfs 1967:17 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR rcrmfcignra UTKOM DEN 30 JUNI 1967 NR 17 Nr 17 Reglemente för riksgäldskontoret fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med den 31 maj 1967 vidtagen ändring1 Allmänna bestämmelser 1 Riksgäldskontoret har till föremål: a att ombesörja

1967-01-01

rfs 1967:17 - höst (pdf, 660 kB)

rfs 1967:16 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 JUNI 1967 NR 16 Nr 16 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med den 31 maj 1967 vidtagen ändring1 1 Utöver vad i lagen för Sveriges riksbank den 30 juni

1967-01-01

rfs 1967:16 - höst (pdf, 638 kB)

rfs 1967:15 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 12 JUNI 1967- NR 15 Nr 15 Bestämmelser om ersättning till riksdagsledamot vid deltagande i Europarådets verksamhet fastställda av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 5 juni 1967x Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1967-07-01

rfs 1967:15 - höst (pdf, 153 kB)

rfs 1967:14 - höst

68 Nr 14 Ordningsstadga för Riksdagens andra kammare antagen den 27 april 1949, med t. o. m. den 1 mars 1967 vidtagna ändringar1 Riksdagens andra kammare har den 1 mars 1967 beslutat att 17 1 mom.19 2 mom. och 20 4 mom. i ordningsstadgan för Riksdagens andra kammare skall erhålla ändrad lydelse, och kommer till följd

1967-01-01

rfs 1967:14 - höst (pdf, 457 kB)

rfs 1967:13 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 MAJ 1967- NR 1314 Nr 13 Ordningsstadga för Riksdagens första kammare antagen den 6 april 1949, med t. o. m. den 1 mars 1967 vidtagna ändringar1 Riksdagens första kammare har den 1 mars 1967 beslutat att 17 1 mom.19 2 mom. och 20

1967-01-01

rfs 1967:13 - höst (pdf, 437 kB)