Dokument & lagar (71 träffar)

rfs 1968:7 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 1 OKTOBER 1968 NR 7 Nr 7 Bestämmelser om riksdagsförvaltningens centrala förslagsnämnd utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 20 september 1968 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor meddelar, med stöd av

1968-09-20

rfs 1968:7 - höst (pdf, 198 kB)

rfs 1968:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 18 JULI 1968- NR 5 Nr 5 Bestämmelser om företagsnämnder man. inom riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 6 juni 1968 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens

1968-06-06

rfs 1968:5 - höst (pdf, 598 kB)

Framställning / redogörelse 1968:RB

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den är 1967 av dem verkställda granskningen av RIKSBANKEN 2 samt. ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1967 3 Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksbankens tillstånd och förvaltning

1968-02-15

Framställning / redogörelse 1968:RB (pdf, 964 kB)

Framställning / redogörelse 1968:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1967 av dem verkställda granskningen av ST ÅT SVERKET DELI REVISORERNAS UTTALANDEN ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIESOLAS STOCKHOLM 1967 Innehållsförteckning Riksdagens revisorers skrivelse.5 Försvarsdepartementet 1 Till vissa läkare inom krigsmakten utgående löneförmåner

1968-02-06

Framställning / redogörelse 1968:SV (pdf, 20398 kB)

Framställning / redogörelse 1968:rfk

I RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR Till Riksdagen Ett sammansatt konstitutions- och bankoutskott uttalade i sitt av riksdagen godkända betänkande nr 3 år 1966 s. 7 att utskottet övervägt frågan om lämpligheten av att ålägga riksdagens förvaltningskontor att årligen utgiva en berättelse över sin verksamhet att tillställas

1968-02-01

Framställning / redogörelse 1968:rfk (pdf, 529 kB)

Framställning / redogörelse 1968:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal 1 Kungl. Maj:ts tal på Rikssalen vid riksdagens öppnande den 11 januari 1968 Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till Edert ansvarsfulla arbete. Sveriges förhållande till främmande makter är gott. Trots kvarstående motsättningar mellan stormakterna kan man

1968-01-11

Framställning / redogörelse 1968:Kmtal (pdf, 182 kB)

rfs 1968:8 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR jjjl UTKOM DEN 1 9 DECEMBER 1968-NR 8 Nr 8 Bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen antagna av riksdagen den 12 december 1968 1 1 Revision av riksdagsförvaltningen äger rum i form av dels intern revision, verkställd av särskilda revisionsavdelningar

1968-01-01

rfs 1968:8 - höst (pdf, 223 kB)

rfs 1968:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 7 AUGUSTI 1968 NR 6 Nr 6 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning hos

1968-01-01

rfs 1968:6 - höst (pdf, 450 kB)

rfs 1968:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR mm UTKOM DEN 25 JUNI 1968- NR4 Nr 4 Föreskrifter i anslutning till bestämmelserna den 14 december 1966 RFS 1967:9 om pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1968-01-01

rfs 1968:4 - höst (pdf, 214 kB)

rfs 1968:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING WäWé UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 25 JANUARI 1968 NR 3 Nr 3 Instruktion för riksdagens revisorer SFS 1967:936 given Stockholms slott den 29 december 1967. Kung,Maj:t vill härigenom kungöra att, enligt vad riksdagen anmält 1 2, riksdagen antagit följande Instruktion

1968-01-01

rfs 1968:3 - höst (pdf, 309 kB)

rfs 1968:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 25 JANUARI 1968 NR 2 Nr 2 Instruktion för riksdagens ombudsmän SFS 1967:928 given Stockholms slott den 29 december 1967. Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Ven des Konung, göra v eter ligt: att, sedan riksdagen antagit

1968-01-01

rfs 1968:2 - höst (pdf, 385 kB)

rfs 1968:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR t C 11-1 f-J UTKOM DEN 24 JANUARI 1968-NR 1 Nr 1 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet1 fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1967 vidtagna ändringar2 1 Utöver vad i lagen för

1968-01-01

rfs 1968:1 - höst (pdf, 670 kB)

Redogörelse 1968:rfk

TECKENFÖRKLARING RIKSDAGENS HUS Från två- till enkammar system Teknisk-ekonomisk utredning av Kungl. byggnadsstyrelsen på uppdrag av Riksdagens förvaltningskontor Stockholm 1968 KAMMARE OCH KAMMARNÄRA LOKALER 8 2 Kammarens plenisal med läktare 8 3 Talmansrum 8 4 Kammarkansli B 5 Statsrådsrum 8 17 Riksdagens

1968-01-01

Redogörelse 1968:rfk (pdf, 16494 kB)

Redogörelse 1968:rdlndlb1

REDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS LÖNEDELEGATIONS VERKSAMHET UNDER ÅR 1967 III Till Riksdagen Jämlikt föreskrift i 12 riksdagsstadgan får riksdagens lönedelegation härmed avge redogörelse för sin verksamhet under år 1967. Lönedelegationens sammansättning Lönedelegationen har under året haft följande sammansättning. Ledamöter

1968-01-01

Redogörelse 1968:rdlndlb1 (pdf, 20059 kB)

Redogörelse 1968:Rdlönedel

REDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS LÖNEDELEGATIONS VERKSAMHET UNDER ÅR 1967 III Till Riksdagen Jämlikt föreskrift i 12 riksdagsstadgan får riksdagens lönedelegation härmed avge redogörelse för sin verksamhet under år 1967. Lönedelegationens sammansättning Lönedelegationen har under året haft följande sammansättning. Ledamöter

1968-01-01

Framställning / redogörelse 1968:Rber

BERÄTTELSE till 1968 års riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 3 januari 1968. En ingående redogörelse för de förhållanden som sammanhänger med den ekonomiska utvecklingen lämnas vid anmälan av finansplanen och nationalbudgeten i 1968 års statsverksproposition, till vilken torde

1968-01-01

Framställning / redogörelse 1968:Rber (pdf, 14634 kB)

Framställning / redogörelse 1968:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1967 av dem verkställda granskningen av RIKSGÄLDSKONTORET 2 samt. IIAAC MARCUSBOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1967 3 Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksgäldskontorets tillstånd och

1968-01-01

Framställning / redogörelse 1968:RGK (pdf, 333 kB)

Framställning / redogörelse 1968:Mo

MILITIEOM BUD SMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID RIKSDAGEN ÅR 1968 STOCKHOLM 1968 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 3 Innehållsförteckning Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning 5 Redogörelse för åtal 12. Åtal mot regementschef och auditör för straffbeslut varigenom vapenfri tjänstepliktig

1968-01-01

Framställning / redogörelse 1968:Mo (pdf, 14094 kB)

Framställning / redogörelse 1968:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL RIKSDAGEN ÅR 1968 TRYCKERIBOLAGET IVAR HJECGSTRÖM AB STOCKHOLM 1968 INNEHALL Justitieombudsmannens ämbetsberättelse Inledning I. Redogörelse för ärenden rörande domstols-åklagar- ock exekutionsväsendet samt kriminalvården A. Åtal 1 Åtal mot tingsdomare dels

1968-01-01

Framställning / redogörelse 1968:Jo (pdf, 16762 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:1 - urtima

BETÄNKAN IM MKI FÖRSLAG TILL REVISION FATTIGVÅRDS-OCH UTSKYLDSSTRECKEN AVGIVET DEN 14 NOVEMBER 1918 AV SÄRSKILDA KOMMITTERADE INOM KUNGL. JUSTITIEDEPARTEMENTET STOCKHOLM 1918 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AlvTIEBOLAt, i v C K cvj vV, I NN E U A LLS FÖ H TE3 K N IN G. Sid. Skrivelse till statsrådet och chefen för

1918-11-14

Statens offentliga utredningar 1918:1 - urtima (pdf, 6697 kB)
Paginering