Dokument & lagar (1 741 träffar)

Motion 1921:183 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 183. 1 Nr 183. Av herr BoilUlll, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående telefon- och telegramavgifterna för tiden från och med den 1 juli 1921 m. m. I propositionen nr 143 har Kungl. Maj:t begärt riksdagens uttalande om telefon- och telegramavgifterna för tiden fr. o. m. 1 juli

1921-07-01

Motion 1921:183 Första kammaren (pdf, 415 kB)

Motion 1921:243 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 243. 1 Nr 243. Av herrar Westman och Olsson, Ählmans, Olof, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag angående nya inkomstberäkningar för 1921 års tilläggsstat och 1922 års riksstat m. m, I proposition nr 368 har Kungl. Maj:t hemställt bland annat om statsinkomsternas uppförande

1921-06-09

Motion 1921:243 Första kammaren (pdf, 131 kB)

Motion 1921:241 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 241. 1 Nr 241. Av herr Wohlin, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående höjning av vissa finanstullar. I Kungl. Maj:t9 proposition nr 366 angående höjning av vissa finanstullar meddelas, att statsrådet och chefen för finansdepartementet såsom direktiv för tull- och traktatkommitténs

1921-06-04

Motion 1921:241 Första kammaren (pdf, 452 kB)

Motion 1921:242 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 242. 1 Nr 242 Av herr Clason m. fl.angående tillfälligt understöd åt valdmästaren J. H. Nilssons änka. Vaktmästaren hos första kammaren J. H. Nilsson, som antogs till vaktmästare den 21 februari 1918 och sedermera under riksdagarna innehaft ifrågavarande befattning, avled i tjänsten den

1921-06-03

Motion 1921:242 Första kammaren (pdf, 131 kB)

Motion 1921:374 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 374. I Nr 374. Av herrar. Lindgren och Lithander, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 862, angående ytterligare anslag för bekämpande av arbetslösheten samt lindrande av nöd. I Kungl. Maj:ts proposition nr 362 angående ytterligare anslag för bekämpande av arbetslösheten hemställes,

1921-05-28

Motion 1921:374 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1921:240 Första kammaren

Motioner i Första kammaren. Nr 240. 1 Nr 240. Av herr Frändén, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om ytterligare anslag för bekämpande av arbetslösheten samt lindrande av nöd. För bekämpande av arbetslösheten och lindrande av nöd har Kungl. Maj:t i till riksdagen avlåten proposition, nr 362, hemställt om anvisande

1921-05-28

Motion 1921:240 Första kammaren (pdf, 235 kB)

Motion 1921:373 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 313. 1 Nr 373. Av herr JohflllSOll i Stockholm 111. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 362, angående ytterligare anslag för bekämpande av arbetslösheten samt lindrande av nöd. Genom framläggande av proposition 362 har Kungl. Maj:t äskat ytterligare medel för bekämpande av arbetslösheten

1921-05-20

Motion 1921:373 Andra kammaren (pdf, 267 kB)

Motion 1921:372 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren. Nr 372. i Nr 372. Av herr Thore, z anledning av KungMajds proposition, nr 361, med anhållan om riksdagens yttrande angående vid den internationella arbetsorganisationens konferenser i Washington år 1919 och i Genua år 1920 fattade beslut. I propositionen nr 361 till innevarande ärs riksdag

1921-05-20

Motion 1921:372 Andra kammaren (pdf, 314 kB)

Motion 1921:371 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 37J.3 Nr 371. Av herr Bratt, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 360, med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker m. m. i det utlåtande av kontrollstyrelsen, som ligger till grund för Kungl. Maj ds proposition

1921-05-20

Motion 1921:371 Andra kammaren (pdf, 408 kB)

Motion 1921:370 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 370. 1 Nr 370. Av herr Johanson i Stockholm, i anledning av Kangl. Maj.ts proposition, nr 361, med anhållan om riksdagens yttrande angående vid den internationella arbetsorganisationens konferenser i Washington år 1919 och i Genua år 1920 fattade beslut. Lika lydande med motion i Första

1921-05-20

Motion 1921:370 Andra kammaren (pdf, 169 kB)

Motion 1921:239 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 239. 1 Nr 239. Av heiT Hansson, angående ratificering av ett vid internationell konferens i Washington beslutat förslag till konvention angående begränsning av arbetstiden i industriella företag. Då den internationella socialistiska kongressen i Paris år 1889 ntsånde sin maning till arbetarna

1921-05-20

Motion 1921:239 Första kammaren (pdf, 310 kB)

Motion 1921:375 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 375. 1 Nr 375. Av herrar Thore och Ljungberg, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 368, med förslag angående nya inkomstberäkningar för 1921 års tilläggsstat och 1922 års riksstat. I propositionen nr 368 med förslag angående nya inkomstberäkningar för 1921 års tilläggsstat m. m.

1921-05-18

Motion 1921:375 Andra kammaren (pdf, 312 kB)

Motion 1921:369 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 369. 1 Nr 369. Av Herr Hage i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 357, angående vissa anslag till främjande av bostadsproduktionen m. m. I proposition, nr 357, har Kungl. Maj:t föreslagit, att riksdagen matte medgiva, att lan ur statens bostadslånefond även må kunna givas för åstadkommande

1921-05-18

Motion 1921:369 Andra kammaren (pdf, 183 kB)

Motion 1921:368 Andra kammaren

8 Motioner i Andra kammaren, Nr 368. Nr 368. Av herr Rehn m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 359, med förslag till lag om arbetstidens begränsning. 8 2 mom. Möjlighet till övertidsarbete torde böra ytterligare underlättas. Motionen i övrigt lika men motionen i första kammaren nr 238.Stockholm den 18 maj

1921-05-18

Motion 1921:368 Andra kammaren (pdf, 133 kB)

Motion 1921:367 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 367. Nr 367. Av herrar Magnusson i Tumhult och Bengtsson i Norup, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 359, med förslag till lag om arbetstidens begränsning. Lika lydande med motionen i första kammaren nr 236.Stockholm den 18 maj 1921. E. 0. Magnusson, Sv. Bengtsson, Tumhult. i Norup.

1921-05-18

Motion 1921:367 Andra kammaren (pdf, 108 kB)

Motion 1921:365 Andra kammaren

Moiioner i Andra kammaren, Nr 365. 3 Nr B65. Av herr Johanson i Stockholm m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 359, med förslag till lag om arbetstidens begränsning. Lika lydande med motion i första kammaren nr 232.Stockholm den 18 maj 1921. K. W. Holmström. Edv. Johanson. Stockholm. Oskär Hagman.

1921-05-18

Motion 1921:365 Andra kammaren (pdf, 133 kB)

Motion 1921:364 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 364. 1 Nr 364. Av herr Olsson i Ramsta m. fl.i anledning av Kungl. Matris proposition, nr 359, med förslag till lag om arbetstidens begränsning. Det förslag till ändrade bestämmelser i lagen om arbetstidens begränsning, som förelagts riksdagen i Kungl. Maj ds proposition nr 359 och som föranletts

1921-05-18

Motion 1921:364 Andra kammaren (pdf, 183 kB)

Motion 1921:238 Första kammaren

Motioner i Första kammaren Nr 238. 19 Nr 238. Av herr Lindley, i anledning av Kungl. Maj:ts förslag till lag om arbetstidens begränsning. Arbetstidslagens stora sociala uppgift är att bereda ledighet till bättre familjeliv, andlig utbildning samt för fullgörandet av medborgerliga uppgifter. Det är därför av stor vikt,

1921-05-18

Motion 1921:238 Första kammaren (pdf, 191 kB)

Motion 1921:237 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 237. 17 Nr 237. Av friherre Barnekow, m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts förslag till lag om arbetstidens begränsning. Det förslag till ändrade bestämmelser i lagen om arbetstidens begränsning, som förelagts riksdagen i Kungl. Maj:ts proposition nr 359 och som föranletts av riksdagens

1921-05-18

Motion 1921:237 Första kammaren (pdf, 200 kB)

Motion 1921:236 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 236. 1 Nr 236. Av herr von Hofsten m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts förslag till lag om arbetstidens begränsning. Några av de väsentligaste ändringarna i bestämmelserna om arbetstidens begränsning, som det nn i proposition nr 359 framlagda lagförslaget företer, angå sjukhus- och annan

1921-05-18

Motion 1921:236 Första kammaren (pdf, 963 kB)