Dokument & lagar (943 träffar)

Proposition 1921:369

Kungl. Maj:ts proposition Nr 369. 1 Nr 369. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning angående dels en omsättnings- dels en utskänkningsskatt å spritdrycker given Stockholms slott den 6 juni 1921. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1921-06-06

Proposition 1921:369 (pdf, 558 kB)

Skrivelse 1921:367

Kungl. Maj:ts skrivelse Nr 367. 1 Nr 367. Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående muntligt meddelande till riksdagen i viss fråga given Stockholms slott den 3 juni 1921. Kungl. Maj:t vill härmed giva riksdagen tillkänna, att Kungl. Maj:t prövat lämpligt att i den i 56 riksdagsordningen stadgade ordning göra


Utskottsberedning:

Skrivelse 1921:367 (pdf, 186 kB)

Proposition 1921:366

Kungl. Maj:ts proposition Nr 366. 1 Nr 366. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående höjning av vissa finanstullar given Stockholms slott den 3 juni 1921. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det

1921-06-03

Proposition 1921:366 (pdf, 2497 kB)

Proposition 1921:368

Kungl. Maj:ts proposition Nr 368. 1 Nr 368. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag angående nya inkomstberäkningar för 1921 års tilläggsstat och 1922 års riksstat m. m.given Stockholms slott den 6 juni 1921. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1921-05-28

Proposition 1921:368 (pdf, 3428 kB)

Proposition 1921:365

Kungl. Maj:ts proposition Nr 365. 1 Nr 365. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående kostnaderna för dyrtidstillägg åt lärare vid vissa statsunderstödda undervisningsanstalter given Stockholms slott den 20 maj 1921. KungMaj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden

1921-05-20

Proposition 1921:365 (pdf, 255 kB)

Proposition 1921:364

Kungl. Maj:ts proposition Nr 364. 1 Nr 364. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående provisorisk förhöjning i vissa fall av de tillägg stullar, som skola utgå vid förtullning från frihamn och frilager, m. m.given Stockholms slott den 20 maj 1921. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag

1921-05-20

Proposition 1921:364 (pdf, 687 kB)

Proposition 1921:363

Kungl. Maj:ts proposition Nr 363. 1 Nr 363. o Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående kostnaderna för dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst, f. d. befattningshavare i statens tjänst in. fl. pensionärer samt pensionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst m. fl.given

1921-05-20

Proposition 1921:363 (pdf, 615 kB)

Proposition 1921:362

Kungl. Maj:ts. proposition nr 362. 1 Nr 362. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ytterligare anslag för bekämpande av arbetslösheten samt lindrande av nöd given Stockholms slott den 20 maj 1921. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden för denna

1921-05-20

Proposition 1921:362 (pdf, 1083 kB)

Proposition 1921:357

Kungl. Maj ds proposition nr 357. 1 Nr 357. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa anslag till främjande av bostadsproduktionen m. m.given Stockholms slott den 29 april 1921. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härigenom föreslå

1921-04-29

Proposition 1921:357 (pdf, 3934 kB)

Proposition 1921:356

Kungl. Maj:ts proposition Nr 356. 1 Nr 356. Kungl. Majts proposition till riksdagen angående provisorisk förhöjning av tullsatserna för vissa industriprodukter given Stockholms slott den 29 april 1921. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lian delsärenden för denna

1921-04-29

Proposition 1921:356 (pdf, 14703 kB)

Proposition 1921:358

Kungl. Maj:ts proposition nr 358. 1 Nr 358. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ersättning åt statens järnvägar för genom taxenedsättning förorsakad inkomstminskning given Stockholms slott den 30 april 1921. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden

1921-04-23

Proposition 1921:358 (pdf, 2623 kB)

Proposition 1921:355

Kutigl. Maj:ts Proposition Nr 355. 1 Nr 355. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående bestridande av kostnader i anledning av en inom Alvsborgs fästning inträffad eldsvåda given Stockholms slott den 22 april 1921. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden

1921-04-22

Proposition 1921:355 (pdf, 325 kB)

Proposition 1921:354

Kungl. Maj:ts proposition nr 354. 1 Nr 354. Kungl. Map.ts proposition till riksdagen angående anslag för täckande av driftförlust vid postverket under år 1920 given Stockholms slott den 22 april 1921. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag avstatsrådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna

1921-04-22

Proposition 1921:354 (pdf, 297 kB)

Proposition 1921:353

Kungl. Maj:ts proposition nr 353. 1 Nr 353. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 26 november 1920 om val till riksdagen given Stockholms slott den 22 april 1921. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden

1921-04-22

Proposition 1921:353 (pdf, 2823 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:2

PROPORTION SVALS SAKKUNNIG AS BETÄNKANDE II AVGIVET DEN 18 APRIL 1921 DET PROPORTIONELLA VALSÄTTET VID VAL TILL RIKSDAGEN STOCKHOLM 1921 KDNQL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 210279 INNEHALL. Sid. Skrivelse till Chefen för Justitiedepartementet t.5 Lagförslag.13 Allmän motivering.39 Kap. I. Parti- eller

1921-04-18

Statens offentliga utredningar 1921:2 (pdf, 15573 kB)

Proposition 1921:359

Kungl. Maj:ts proposition Nr 359. 1 Nr 359. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om arbetstidens begränsning given Stockholms slott den 6 maj 1921. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Magt härmed, jämlikt 87 regeringsformen, föreslå riksdagen att

1921-04-09

Proposition 1921:359 (pdf, 9937 kB)

Proposition 1921:351

KungMaj:ts Proposition Nr 351, 1 Nr 351. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till kungörelse angående dyrtidstillägg åt fast anställt manskap vid armén och marinen m. fl.given Stockholms slott den 8 april 1921. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1921-04-08

Proposition 1921:351 (pdf, 363 kB)

Proposition 1921:350

Kungl. Maj:ts Proposition Nr 350. 1 Nr 350. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående lönereglering för arméns och marinens personal in. in.given Stockholms slott den 8 april 1921. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå

1921-04-08

Proposition 1921:350 (pdf, 17427 kB)

Proposition 1921:349

Kungl. Maj Un proposition nr 349. 1 i i Nr 349. Kung.Maj:ts proposition till riksdagen angående inköp för telegrafverkets räkning av fastighet i Gällivare m. m.given Stockholms slott den S april 1921. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden för

1921-04-08

Proposition 1921:349 (pdf, 521 kB)

Proposition 1921:348

6 Kungl. Maj:ts Proposition Nr 348. Nr 348. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om befrielse för vissa värnpliktiga från skyldighet att fullgöra reservtruppövning given Stockholms slott den 8 april 1921. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden för denna

1921-04-08

Proposition 1921:348 (pdf, 234 kB)