Dokument & lagar (359 träffar)

Riksdagens protokoll 1921:60

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1921. Andra kammaren. Nr 60. Måndagen den 13 juni, f. m. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 7 innevarande juni. 2. Föredrogs herr Hages vid kammarens nästföregående sammanträde framställda, men då bordlagda anhållan att till herr statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet få

1921-07-01

Riksdagens protokoll 1921:60 (pdf, 4912 kB)

Riksdagens protokoll 1921:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. ii f. m. Herr statsrådet Ericsson avlämnade Kungl. Maj ts propositioner: nr 368, med förslag angående nya inkomstberäkningar för 1921 års tilläggsstat och 1922 års riksstat m. m.samt nr 369 med förslag till förordning angående dels en omsättnings-dels en utskänkningsskatt

1921-06-08

Riksdagens protokoll 1921:44 (pdf, 9427 kB)

Riksdagens protokoll 1921:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1921. Första kammaren. Nr 41. Onsdagen den 1 juni f. m. Kammaren sammanträdde kl. ii f. m. Herr talmannen tillkännagav, att han och de ledamöter, som fått i uppdrag att jämte talmannen tillsätta kammarens kansli och vaktbetjäning, ansett nödigt, att nu tillsvidare i kammarens kansli anställdes ytterligare

1921-06-01

Riksdagens protokoll 1921:41 (pdf, 7768 kB)

Riksdagens protokoll 1921:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. ii f. m. Herr statsrådet Malm avlämnade Kungl. Maj ts proposition nr 356, angående provisorisk förhöjning av tullsatserna för vissa industriprodukter. Vid härefter skedd föredragning av berörda kungl. proposition blev densamma på begäran bordlagd. Anmäldes och bordlädes:

1921-06-01

Riksdagens protokoll 1921:29 (pdf, 2741 kB)

Riksdagens protokoll 1921:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1921. Första kammaren. Nr 42. Fredagen den 3 juni. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m.och dess förhandlingar leddes av herr förste vice talmannen. Herr statsrådet Dahlberg avlämnade KungMaj ts skrivelse angående muntligt meddelande till riksdagen i viss fråga. Justerades protokollen för den 27, 28

1921-05-24

Riksdagens protokoll 1921:42 (pdf, 5609 kB)

Riksdagens protokoll 1921:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1921. Första kammaren. Hr 37. Tisdagen den 24 maj. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Herr statsrådet Malm avlämnade Kungl. Maj ts propositioner: nr 363, angående kostnaderna för dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst, f. d. befattningshavare i statens tjänst m. fl. pensionärer samt pensionsberättigade

1921-05-23

Riksdagens protokoll 1921:37 (pdf, 2771 kB)

Riksdagens protokoll 1921:52

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1921. Andra kammaren. Nr 52. Lördagen den 4 juni, f. in. Kl. 11 f. m. 1. Herr talmannen gav ordet till Herr förstevice talmannen, som yttrade:Herr talman Jag hemställer, att kammaren ville besluta, att i avseende å det sammanträde, som kommer att hållas måndagen den 6 juni kl. 8 e. m.icke skola

1921-05-21

Riksdagens protokoll 1921:52 (pdf, 4536 kB)

Riksdagens protokoll 1921:58

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1921. Andra kammaren. Nr 58. Lördagen den 11 juni. f. in. Kl. 11 f. in. Förhandlingarna leddes vid detta sammanträde till en början av herr förste vice talmannen. 1. Justerades protokollet för den 6 innevarande juni. 2. Föredrogs, men bordlädes åter sammansatta stats- och bevillningsutskottets utlåtande

1921-05-20

Riksdagens protokoll 1921:58 (pdf, 4210 kB)

Riksdagens protokoll 1921:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1921. Andra kammaren. Nr 44. Lördagen den 21 inaj. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att riksdagsmannen J. A. Jonsson, Hökhult, på grund av sjukdom akut influensa under de närmaste dagarna är förhindrad deltaga i riksdagsarbetet intygas på heder och samvete. Stockholm

1921-05-20

Riksdagens protokoll 1921:44 (pdf, 4775 kB)

Riksdagens protokoll 1921:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1921. Första kammaren. Nr 32. Lördagen den 7 maj f. m. Kammaren sammanträdde kl. n f. m. Herr statsrådet Malm överlämnade Kungl. Maj ts proposition nr 359, med förslag till lag om arbetstidens begränsning. Justerades protokollet för den 30 nästlidne april. Företogs val av tjugufyra valmän för anställande

1921-05-07

Riksdagens protokoll 1921:32 (pdf, 6031 kB)

Riksdagens protokoll 1921:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1S21. Första kammaren. Kr so. Tisdagen den 3 maj. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Justerades protokollen för den 27 och den 29 nästlidne april. Anmäldes och bordlädes första lagutskottets utlåtanden: nr 35, i anledning av dels Kungl. Maj ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av

1921-05-02

Riksdagens protokoll 1921:30 (pdf, 1089 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:2

PROPORTION SVALS SAKKUNNIG AS BETÄNKANDE II AVGIVET DEN 18 APRIL 1921 DET PROPORTIONELLA VALSÄTTET VID VAL TILL RIKSDAGEN STOCKHOLM 1921 KDNQL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 210279 INNEHALL. Sid. Skrivelse till Chefen för Justitiedepartementet t.5 Lagförslag.13 Allmän motivering.39 Kap. I. Parti- eller

1921-04-18

Statens offentliga utredningar 1921:2 (pdf, 15573 kB)

Riksdagens protokoll 1921:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. ii f. m. Upplästes följande inkomna läkarintyg: Att ledamoten av riksdagens första kammare herr C. G. T. Wickman, som lider av hjärtsjukdom m. m.tills vidare är oförmögen att vid riksdagens sammanträden närvara, intygas. Stockholm den 18 april 1921. Anmäldes och bordlädes

1921-04-18

Riksdagens protokoll 1921:26 (pdf, 7239 kB)

Riksdagens protokoll 1921:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. n f. m. Herr statsrådet Murray avlämnade Ku ngt. Maj ts propositioner: nr 353 med förslag till lag om ändring i vissa deler av lagen den 26 november 1920 om val till riksdagen och 354 angående anslag för täckande för driftförlust vid postverket under år 1920. Anmäldes och

1921-04-16

Riksdagens protokoll 1921:27 (pdf, 6257 kB)

Riksdagens protokoll 1921:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1921. Första kammaren. tör 25. Lördagen den 16 april f. in. Kammaren sammanträdde kl. n f. m. Upplästes följande inkomna läkarintyg: Att ledamoten av riksdagens första kammare, rådmannen Ernst Lyberg på grund av sjukdom njurstenskolik är förhindrad att under de närmaste dagarna deltaga i riksdagsarbetet,

1921-04-15

Riksdagens protokoll 1921:25 (pdf, 8108 kB)

Riksdagens protokoll 1921:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1921. Första kammaren. Nr 24. Fredagen den 15 april. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Herr statsrådet Beskow avlämnade Kungl. Maj ts propositioner nr 350, angående lönereglering för arméns och marinens personal m. m.samt r nr 351, med förslag till kungörelse angående dyrtidstillägg åt fast anställt

1921-04-12

Riksdagens protokoll 1921:24 (pdf, 1417 kB)

Riksdagens protokoll 1921:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1921. Första kammaren. Nr 22. Fredagen den 8 april. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Herr statsrådet Beskow avlämnade Kungl. Maj ts proposition nr 202, med förslag till förordning angående understöd av skatteutjämningsmedel åt synnerligen skattetyngda landskommuner. Justerades protokollen för den

1921-04-09

Riksdagens protokoll 1921:22 (pdf, 4270 kB)

Riksdagens protokoll 1921:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1921. Första kammaren. Nr 21. Onsdagen den 6 april f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 31 nästlidne mars. Herr statsrådet Hansson avlämnade Kungl. Maj ds propositioner nr 341, angående dyrtidstillägg åt vissa lärare vid lantmannaskolor och lanthushållsskolor samt

1921-04-06

Riksdagens protokoll 1921:21 (pdf, 5953 kB)

Riksdagens protokoll 1921:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1921. Andra kammaren. Nr 21. Lördagen den 12 mars, f. m. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Härmed intygas på begäran att herr riksdagsman Hugo Karlström, Lummelunda, som lider av akut febersjukdom, för närvarande under en vecka är till riksdagsarbete oförmögen. Stockholm

1921-03-11

Riksdagens protokoll 1921:21 (pdf, 6557 kB)

Riksdagens protokoll 1921:49

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1921. Andra kammaren. Nr 49. Tisdagen den 31 maj. Kl. 2 e. m. 1. Justerades protokollen för den 24 och den 25 innevarande maj. 2. Herrar Lindgrens och Lilhanders på kammarens bord liggande motion, nr 374, som nu föredrogs, hänvisades till statsutskottet. 3. Konstitutionsutskottets härpå föredragna

1921-02-25

Riksdagens protokoll 1921:49 (pdf, 6367 kB)