Dokument & lagar (90 träffar)

Statens offentliga utredningar 1921:2

PROPORTION SVALS SAKKUNNIG AS BETÄNKANDE II AVGIVET DEN 18 APRIL 1921 DET PROPORTIONELLA VALSÄTTET VID VAL TILL RIKSDAGEN STOCKHOLM 1921 KDNQL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 210279 INNEHALL. Sid. Skrivelse till Chefen för Justitiedepartementet t.5 Lagförslag.13 Allmän motivering.39 Kap. I. Parti- eller

1921-04-18

Statens offentliga utredningar 1921:2 (pdf, 15573 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:6

BETÄNKANDE ANGÅENDE FÖRBÄTTRAD SJUKVÅRD INOM RIKETS ÖDEMARKSOMRÅDEN AVGIVET I MARS 1921 AV KUNGL. MEDICINALSTYRELSENS OCH SVENSKA RÖDA KORSETS SAMARBETSKOMMITTÉ STOCKHOLM 1921 SVENSKA TRYCKERIAKTIEBOLAGET INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Skrivelse till Kungl. Medicinalstyrelsen. I. INLEDNING. Sid. A. Fastställande av begreppet

1921-02-24

Statens offentliga utredningar 1921:6 (pdf, 8609 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:6

SINNESSLÖVÅRDSSAKKUNNIGAS BETÄNKANDE, r. BETÄNKANDE KOKANDE UPPRÄTTANDET AV UPPFOSTRINGSANSTALTER FÖR VANARTADE SINNESSLÖA AVGIVET DEN 12 FEBRUARI 1921 AV TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1921 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 46 2l INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till Herr Statsrådet och Chefen för Socialdepartementet

1921-02-12

Statens offentliga utredningar 1921:6 (pdf, 6816 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:4

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG KÖRANDE LÖNEREGLERING FÖR ARMÉNS OCH MARINENS PERSONAL DEL II. FÖRSLAG TILL LÖNEREGLERING FÖR OFFICERARE OCH UNDEROFFICERARE SAMT CIVILMILITÄRA BESTÄLLNINGSHAVARE PA AKTIV STAT M. FL. VID ARMÉN OCH MARINEN rteXöCi-STOCKHOLM 1921 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI S34 21 i lf ia!1/ ii r.a:i K.

1921-02-10

Statens offentliga utredningar 1921:4 (pdf, 14462 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:1

Betänkande och förslag angående konsultativ folkomröstning Avgivet av folkomröstningskommittén den 8 februari 1921 Uppsala 1921 Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag Till Konungen. Den 22 juni 1920 har Eders Kungl. Maj:t besluta uppdraga åt en kommitté att verkställa en allsidig utredning, huru folkomröstningsinstitutet

1921-02-08

Statens offentliga utredningar 1921:1 (pdf, 4605 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:4

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG KÖRANDE LÖNEREGLERING FÖR ARMÉNS OCH MARINENS PERSONAL DEL I. ALLMÄNNA GRUNDER FÖR LÖNEREGLERING FÖR ARMÉNS OCH MARINENS PERSONAL FÖRSLAG TILL LÖNEREGLERING FÖR DET FAST ANSTÄLLDA MANSKAPET VID ARMÉN OCH MARINEN STOCKHOLM 1921 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI I INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse

1921-01-10

Statens offentliga utredningar 1921:4 (pdf, 9711 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:1

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE MUS 114 KiP. 22, 23, 24, 25,26 OCH 21 STRAFFLASEE AVGIVET DEN 10 JANUARI 1921 AV DE UTAV CHEFEN FÖR K. JUSTITIEDEPARTEMENTET JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 21 AUGUSTI 1919 TILLKALLADE SAKKUNNIGE LUND 1921 BERLINGSKA BOKTRYCKERIET Till Herr Statsrådet och Chefen för K. Justitiedepartementet.

1921-01-10

Statens offentliga utredningar 1921:1 (pdf, 2987 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:6

BETÄNKANDE RÖRANDE FRÅGAN OM ORDNANDE AV DE UNDER KAMMARKOLLEGIUM LYDANDE ARKIVENS STÄLLNING INOM DET OFFENTLIGA ARKIVVÄSENDET AVGIVET DEN 10 JUNI 1919 AV TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1919 KCNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNEB INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till statsrådet och chefen för kung ecklesiastikdepartementet

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:6 (pdf, 9387 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:6

BETÄNKANDE ANGÅENDE FÖRÄNDRING AV EXTRA PROVINSIALLÄKARDISTRIKT TILL ORDINARIE SAMT ORDNANDE AV BOSTADSFRÅGAN FÖR PROVINSIALLÄKARE Å LANDSBYGDEN ÄVENSOM RÖRANDE ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV DEN INOM DE NORRLÄNDSKA LÄNEN RÅDANDE LÄK ARBRISTEN M. M.AVGIVET AV DEN UTAV KUNGL. MAJ:T DEN 30 JUNI 1916 TILLSATTA KOMMITTÉ

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:6 (pdf, 9674 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:6

FÖRSLAG TILL LAG OM STRÖÄNGARS INDRAGANDE TILL KRONAN SAMT TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR AVGIVNA AV KOLON ISATIONSKOMMITTÉN STOCKHOLM 1920 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG WJMhbw mådhäu.jite 1- i t Jill KA V 4 J v INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till Konungen v Förslag till Lag om

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:6 (pdf, 10390 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:5

é.i 7 T 1914 BETANKANDEN. 11. FÖRSLAG OMORGANISATION AV GENERALTULLSTYRELSEN SAMT TULLVERKETS LOKALFÖRVALTNING t 4 STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1918. 4 i INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Sakregister till ingångna svar på frågecirkuläret.VI I. Förteckning å de i kommissionens frågecirkulär upptagna spörsmål

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:5 (pdf, 13941 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:5

i9i4 Ars tullkommissions betänkånden. ii. FÖRSLAG TILL OMORGANISATION AV GENERALTULLSTYRELSEN SAMT TULLVERKETS LOKALFÖRVALTNING 1. BETÄNKANDE. STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1918. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Skrivelse till herr statsrådet och chefen för kung finansdepartementet Förslag till omorganisation av generaltullstyrelsen

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:5 (pdf, 14852 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:5

GENERALTULLSTYRELSENS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN ÖVER 1014 ÅRS TULLEMMISSIONS RETÄNKANDEN. IV. UTLÅTANDE OVER FÖRSLAGET TILL AVLONINGSREGLEMENTE FÖR TJÄNSTEMAN VID TULLVERKET STOCKHOLM 1920 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Inledning 5 Förslaget till avlöningsreglemente för tjänstemän vid

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:5 (pdf, 7891 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:4

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET DEN 30 NOVEMBER 1920 BUD GETARS KOM MITTEN STOCKHOLM 1920 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG VAKA/1ÄT3H TOIWAiaaaHTJ TM VI i 7 A a juli/a vom or, vid VA WHTTH/MCIlJH AV i M.IOH/IDOTf OAJoaiH:Ji:vjudham 71 va ad orion aaggabadix Ilii obaallådxöl i annan xolfo inrq 08ilnj negainboxtn

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:4 (pdf, 7400 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:4

UTREDNING OCH FÖRSLAG ANGÅENDE ORDNANDET AV STATENS TRYCK AVGIVET AV SAKKUNNIGA, TILLKALLADE ENLIGT KUNGL. MALTS BESLUT DEN 22 SEPTEMBER 1917 CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 1919 V Till herr statsrådet och chefen för kungl. finansdepartementet. Enligt nådigt bemyndigande den 22 september 1917 att tillkalla högst tre

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:4 (pdf, 3547 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:4

FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE KANTORER JÄMTE DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGSFÖRSLAG Avgivet den 6 mars 1920 AV JÄMLIKT NÅDIGT BESLUT DEN 31 OKTOBER 1919 AV CHEFEN FÖR KUNGL. ECKLESIASTIKDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA TRYCKT HOS P. PALMQUI6T8 AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1920 Till Herr Statsrådet och Chefen för

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:4 (pdf, 7219 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:3

UTREDNING ANGÅENDE KLOCKAR-ORGANIST- OCH KANTORSKYRKOSÅNGARREFATTNINGARNA EFTER NÅDIGT UPPDRAG UTGIVEN AV GABRIEL THULIN AVD. 3 TABELLBILAGOR TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1919 FÖRORD. Till grund för den år 1917 tryckta Tab. A och de med stöd av denna tabell upprättade tabellbilagorna hava huvudsakligen

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:3 (pdf, 53030 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:3

UTREDNING ANGÅENDE KLOCKARE ORGANIST- OCH KANTORSKYRKOSÅNGARBEFATTNINGARNA EFTER NÅDIGT UPPDRAG UTGIVEN GABRIEL THULIN AVD. 2 FÖRSLAG TILL KLOCKARINSTITUTIONENS OMREGLERING RIKTLINJER FÖR NY LAGSTIFTNING TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM IBIS 1 Förslag till klockarinstitutionens omreglering. Den

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:3 (pdf, 12785 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:2

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL LAG OM FÖRVALTNING AV BYSAMFÄLLIGHETER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SAMFÄLLDA ÄGOR OCH RÄTTIGHETER AVGIVET DEN 1 JUNI 1918 a v DÄRTILL FÖRORDNADE SAKKUNNIGE STOCKHOLM 1918 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 164039 Till Herr Statsrådet och chefen för Kungl. Justitiedepartementet.

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:2 (pdf, 10300 kB)

Statens offentliga utredningar 1921:2

UTREDNING ANGÅENDE KLOCKARE ORGANIST- OCH KANTORSKYRKOSÅNGARBEFATTNINGARNA EFTER NÅDIGT UPPDRAG UTGIVEN AV GABRIEL THULIN AVD. I HISTORISK-STATEISTISK ÖVERSIKT TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1919 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Avd. I. Sid. HNiorisk-statistisk översikt. Historisk översikt 1 1. Klockarinstitutionen

1921-01-01

Statens offentliga utredningar 1921:2 (pdf, 12564 kB)