Dokument & lagar (80 träffar)

rfs 1968:7 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 1 OKTOBER 1968 NR 7 Nr 7 Bestämmelser om riksdagsförvaltningens centrala förslagsnämnd utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 20 september 1968 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor meddelar, med stöd av

1968-09-20

rfs 1968:7 - höst (pdf, 198 kB)

rfs 1968:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 18 JULI 1968- NR 5 Nr 5 Bestämmelser om företagsnämnder man. inom riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 6 juni 1968 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens

1968-06-06

rfs 1968:5 - höst (pdf, 598 kB)

Register 1968:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen Register till bevillningsutskottets betänkanden vid 1968 års riksdag höstsessionen A Ackumulerad inkomst: ändring av 3 4 mom. förordningen om ackumulerad inkomst Allmänt ombud: Se Mervärdeskatt 62 Artister: Se Uppbörd 68 A uktions företag: Se Mervärdeskatt

1968-01-12

Register 1968:Bevu - höst (pdf, 565 kB)

Register 1968:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkande och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A Ackumulerad inkomst: Se Inkomstskatt 16 ADB: Se Mervärdeskatt 45 Aktiebolag: Se Inkomstskatt 28 Allmän arbetsgivaravgift: förordning om allmän arbetsgivaravgift.uppskov

1968-01-12

Register 1968:Bevu (pdf, 827 kB)

rfs 1968:8 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR jjjl UTKOM DEN 1 9 DECEMBER 1968-NR 8 Nr 8 Bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen antagna av riksdagen den 12 december 1968 1 1 Revision av riksdagsförvaltningen äger rum i form av dels intern revision, verkställd av särskilda revisionsavdelningar

1968-01-01

rfs 1968:8 - höst (pdf, 223 kB)

rfs 1968:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 7 AUGUSTI 1968 NR 6 Nr 6 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning hos

1968-01-01

rfs 1968:6 - höst (pdf, 450 kB)

rfs 1968:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR mm UTKOM DEN 25 JUNI 1968- NR4 Nr 4 Föreskrifter i anslutning till bestämmelserna den 14 december 1966 RFS 1967:9 om pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1968-01-01

rfs 1968:4 - höst (pdf, 214 kB)

rfs 1968:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING WäWé UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 25 JANUARI 1968 NR 3 Nr 3 Instruktion för riksdagens revisorer SFS 1967:936 given Stockholms slott den 29 december 1967. Kung,Maj:t vill härigenom kungöra att, enligt vad riksdagen anmält 1 2, riksdagen antagit följande Instruktion

1968-01-01

rfs 1968:3 - höst (pdf, 309 kB)

rfs 1968:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 25 JANUARI 1968 NR 2 Nr 2 Instruktion för riksdagens ombudsmän SFS 1967:928 given Stockholms slott den 29 december 1967. Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Ven des Konung, göra v eter ligt: att, sedan riksdagen antagit

1968-01-01

rfs 1968:2 - höst (pdf, 385 kB)

rfs 1968:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR t C 11-1 f-J UTKOM DEN 24 JANUARI 1968-NR 1 Nr 1 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet1 fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1967 vidtagna ändringar2 1 Utöver vad i lagen för

1968-01-01

rfs 1968:1 - höst (pdf, 670 kB)

Register 1968:Su

Statsutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A AB-frågor, handläggningsordningen vid lönegradsplacering av tjänster i samband med organisationsfrågor.14 Abortförebyggande åtgärder, anslag till.5:21 ADB-system för

1968-01-01

Register 1968:Su (pdf, 2925 kB)

Register 1968:Su - höst

Statsutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag höstsessionen A Alkoholmissbrukare, erkända vårdanstalter för, lån till nybyggnader vid 3 Alksnis, Edwin, f. d. lettiske löjtnanten, motion om livränta åt 173 Allergologin, motioner

1968-01-01

Register 1968:Su - höst (pdf, 573 kB)

Register 1968:L3u - höst

Tredje lagutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden vid 1968 års riksdag höstsessionen A A llmänningsskog om ökat lokalt inflytande över allmänningsskog.60 Andelsrätt se Bostadsrätt 71 A realförvärv se Legaliseringslag 66 Avgasrenare se Vägtrafik 70 Avloppsvatten

1968-01-01

Register 1968:L3u - höst (pdf, 548 kB)

Register 1968:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A Affärstidslagen om upphävande av affärstidslagen.9 A llmänningsskog se Uppskjutna ärenden 51 i Anläggningsarrende se Ngttjanderättslagen 38 Arrende se

1968-01-01

Register 1968:L3u (pdf, 888 kB)

Register 1968:L2u - höst

Andra lagutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen Register till andra lagutskottets utlåtanden vid 1968 års riksdag höstsessionen A Alkohol: se Tobak 48 Anställningstrygghet: se Uppsägningsskydd 67 och 70 Arbetarskydd: angående de arbetshygieniska kraven på traktorer.A rbetsanställning: se Uppsägningsskydd

1968-01-01

Register 1968:L2u - höst (pdf, 488 kB)

Register 1968:L2u

Andra lagutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A Alkohol: se Uppskjutna ärenden 47 ö Allmänfarliga sjukdomar: se Smittskyddslagen 24 Allmän försäkring: förslag till lag angående ändring i lagen den 25 maj 1962

1968-01-01

Register 1968:L2u (pdf, 905 kB)

Register 1968:L1u

Första lagutskottets register vid 1968 år riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A Administrativt rättsskydd: domstolsmässig prövning av rättsfrågor i förvaltningen.20 Adoption: lag om ändrad lydelse av 4 kap. 5 föräldrabalken 31 Allmänna

1968-01-01

Register 1968:L1u (pdf, 587 kB)

Register 1968:L1u - höst

Första lagutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag höstsessionen A Adoption: se Äktenskap 49 Anstaltsbehandling: se Nordiska rådet 46Övervakning snämnd 45 År rest: se Ungdomsarrest 41 B Barnavårdslagen: lag om ändrad lydelse

1968-01-01

Register 1968:L1u - höst (pdf, 454 kB)

Register 1968:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1968 års riksdags höstsession A Allmänna handlingar, se Offentliggörande 37 och Sekretesslagen 23 B Baltutlämningen 1946, se Offentliggörande 37 Byggnadsnämnd, se Kommunala frågor 5 31 C

1968-01-01

Register 1968:Ku - höst (pdf, 299 kB)

Register 1968:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkandevid 1968 års riksdags vårsession A Allmänna handlingar, ändring i lagen om inskränkningar i rätten att utbekomma 22 D Decharge, se Statsrådsprotokollen 15 F Folkstyret, åtgärder för att fördjupa

1968-01-01

Register 1968:Ku (pdf, 320 kB)
Paginering