Dokument & lagar (5 träffar)

Framställning / redogörelse 1895:Rber

Berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 11 Januari 1895. t. 1 f1-r. Hi Den mellan de förenade rikena och Portugal den 10 April 1885 afslutade handels- och sjöfartstraktat har från portugisisk sida blifvit uppsagd till den 11 Juli 1895.

1895-01-17

Framställning / redogörelse 1895:Rber (pdf, 3218 kB)

Framställning / redogörelse 1895:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1894 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1893 jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KONGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM 1SAAO MA KITS BOKTRYCK

1895-01-08

Framställning / redogörelse 1895:SV (pdf, 22925 kB)

Framställning / redogörelse 1895:RGK

RIKSDAGENS år 1894 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1895. 4 4 i t. i r Undertecknade, af innevarande års Riksdag utsedde Revisorer, få härmed, jemlikt föreskriften i 6 af gällande instruktion, afgifva berättelse

1895-01-01

Framställning / redogörelse 1895:RGK (pdf, 20180 kB)

Framställning / redogörelse 1895:RB

BERÄTTELSE TILL 1895 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1894. STOCKHOLM. F. A. NYMAKS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1804. Till 1895 års lagtima Riksdag. Sedan af de vid sisthållna riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning

1895-01-01

Framställning / redogörelse 1895:RB (pdf, 6580 kB)

Framställning / redogörelse 1895:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE, afgifven vid lagtima riksmötet år 1895 samt Tryckfrihetskomiterades berättelse. STOCKHOLM IVAR H.EGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 189 5. INNEHALL. Sid. Inledning 1 Redogörelse för åtal, anbefalda mot: 1 vice häradshöfdingen G. Lindman, för obehörigt ådömande af förlust af medborgerligt

1895-01-01

Framställning / redogörelse 1895:Jo (pdf, 7778 kB)