Dokument & lagar (183 träffar)

Motion 2005/06:MJ62 av Sinikka Bohlin (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med en samlad bedömning av avfallsmarknaden efter översynen av undantag från lokaliserings- och självkostnadsprinciperna. Motivering Kommunerna är, liksom de privata


Utskottsberedning: 2005/06:MJU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ62 av Sinikka Bohlin (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:MJ61 av Åsa Domeij och Jan Lindholm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att materialåtervinning bör prioriteras högre och källsortering öka. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att dagens förpackningsbaserade producentansvar bör förändras så att


Utskottsberedning: 2005/06:MJU29
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 2 avslag, 4 bifall,

Motion 2005/06:MJ61 av Åsa Domeij och Jan Lindholm (mp) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det sammanlagda årliga allmänna driftsstöd en storstadstidning högst kan berättigas till sänks med 4,5 miljoner kronor och att sänkningen skall ske stegvis med 1,5 miljoner kronor per år. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet att förordna ett särskilt ombud för barn i mål om vårdnad, boende och umgänge. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att växelvis boende inte skall kunna utdömas mot


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:MJ55 av Ingegerd Saarinen (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör låta utreda hur miljö- och hälsoegenskaperna för drivmedel, både konventionella och alternativa, skall regleras, övervakas och följas upp. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2005/06:MJU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ55 av Ingegerd Saarinen (mp) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:L24 av Inger René m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare resurser för att lagändringarna skall få effekt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förstärkt medlingskompetens. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L24 av Inger René m.fl. (m) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att kravet i lagen 1970:417 om marknadsdomstol m.m. på att Konsumentombudsmannen, tillika Konsumentverkets generaldirektör, skall vara jurist skall tas bort. Motivering Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:MJ44 av Jan Andersson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:197. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på fortsatta forskningsinsatser för att förbättra djurskyddet inom pälsdjursnäringen. Bakgrund I propositionen om skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning föreslår regeringen tillsammans med samarbetspartierna


Utskottsberedning: 2006/07:MJU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2005/06:MJ44 av Jan Andersson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:MJ43 av Johnny Gylling (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:197. Motivering För landsbygdens överlevnad och utveckling är det av största vikt att lantbruksnäringarna ges goda förutsättningar och stabila näringsvillkor. I Blekinge finns en gren av dessa näringar som är särskilt utsatt och också angrips med illegala


Utskottsberedning: 2006/07:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ43 av Johnny Gylling (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att någon flygskatt ej skall införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34 2005/06:TU14 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:Sf25 av Per Westerberg m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om analys av hur lagförslagen förhåller sig till Genèvekonventionen, andra folkrättsliga åtaganden som Sverige anslutit sig till samt vår egen grundlag. Innehåll I propositionen genomförs i svensk rätt ett direktiv 2004/82/EG


Utskottsberedning: 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf25 av Per Westerberg m.fl. (m) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:MJ41 av Jeppe Johnsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:197. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vi skall ha lika regler inom minkuppfödning i hela EU. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utöka forskningen och forskningssamarbetet


Utskottsberedning: 2006/07:MJU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:MJ41 av Jeppe Johnsson (m) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:Ub12 av Ulf Nilsson m.fl. (fp, m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vuxna skall ha lagstadgad rätt till gymnasial utbildning som ger högskolebehörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrenskomplettering inom kommunal vuxenutbildning.


Utskottsberedning: 2005/06:UbU22
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub12 av Ulf Nilsson m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:MJ21 av Anita Brodén m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tills vidare behålla begreppet tillsyn i de nu aktuella lagarna och låta kontroll finnas med som ett annat mer inskränkt begrepp. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kravet


Utskottsberedning: 2005/06:MJU23
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ21 av Anita Brodén m.fl. (fp) (doc, 61 kB)

Motion 2005/06:MJ20 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Likvärdiga konkurrensvillkor 3 4 Likvärdiga krav för riskfylld livsmedelshantering 4 5 Likvärdig kontroll inom Sverige 4 6 Rationell kontroll med kompetenta kontrollanter 5 7 Inrikta kontrollen dit den bäst behövs 5 8 Rimliga avgifter


Utskottsberedning: 2005/06:MJU23
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ20 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:So30 av Jan Lindholm (mp)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utvärdering med brukarmedverkan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvärderingen skall undersöka om försöksverksamheten medfört risk för begränsat beviljande av färdtjänst.


Utskottsberedning: 2005/06:SoU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 3 avslag, 3 bifall,

Motion 2005/06:So30 av Jan Lindholm (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:Ju22 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget att polismyndigheterna skall ha ensamrätt att ta emot vapen för skrotning. Riksdagen avslår förslaget om lämplighetsprövning vid utlåning av vapen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en allmän vapenamnesti. Riksdagen beslutar


Utskottsberedning: 2005/06:JuU29
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ju22 av Beatrice Ask m.fl. (m) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Ju20 av Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en period av s.k. allmän vapenamnesti. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ålägga socialtjänsten anmälningsskyldighet av personer som på grund av extraordinära


Utskottsberedning: 2005/06:JuU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ju20 av Jörgen Johansson (c) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Sf22 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppehållstillstånd för andra nära anhöriga än maka, make, sambo eller barn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppehållstillstånd skall vägras vid äktenskap mellan underåriga


Utskottsberedning: 2005/06:SfU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf22 av Linnéa Darell m.fl. (fp) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Ju18 av Britta Lejon m.fl. (s, mp, v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS16 till riksdagen. Motivering Riksrevisionen har granskat Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna och pekar på en rad brister man funnit och ger även rekommendationer till förbättringar. Precisering av mål, tillsyn och föreskriftsrätt, bl.a.


Utskottsberedning: 2005/06:JuU40
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:Ju18 av Britta Lejon m.fl. (s, mp, v) (doc, 40 kB)