Dokument & lagar (854 träffar)

Proposition 1918:459

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 459. 1 Nr 459. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till ny inkomstberäkning för 1918 års tillägg sstat och för 1919 års riksstat m. m.given Stockholms slott den 6 juni 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna

1918-06-06

Proposition 1918:459 (pdf, 2976 kB)

Proposition 1918:457

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 457. 1 Nr 457. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ökade medel till utgifter för bränsle, lyshållning m. m. vid tekniska högskolan given Stockholms slott den 6 juni 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna

1918-06-01

Proposition 1918:457 (pdf, 558 kB)

Proposition 1918:456

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 456. 1 Nr 456. Kungl Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående beredande av rörelsekapital för folkhushållning skommissionen för finansiering av import till riket av vissa för folkhushållningen erforderliga förnödenheter given Stockholms slott den 31 maj 1918. Under åberopande

1918-05-31

Proposition 1918:456 (pdf, 341 kB)

Proposition 1918:454

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 454. 1 Nr 454. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående användande i visst fall av militär personal till skördearbete given Stockholms slott den 31 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-05-31

Proposition 1918:454 (pdf, 347 kB)

Proposition 1918:453

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 453. 1 Nr 453. Kungl. Maj.is nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan svensk och utrikes ort given Stockholms slott den 28 maj 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna

1918-05-28

Proposition 1918:453 (pdf, 572 kB)

Proposition 1918:452

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 452. 1 Nr 452. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag å tilläggsstat för år 1918 till åtgärder för åstadkommande av ökad tillverkning av kalkkväve given Stockholms slott den 28 maj 1918. Under åberopande av Inlagd a utdrag- av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden

1918-05-25

Proposition 1918:452 (pdf, 1385 kB)

Proposition 1918:450

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 450. 1 Nr 450. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt m. m.given Stockholms slott den 21 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-05-21

Proposition 1918:450 (pdf, 558 kB)

Proposition 1918:451

Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 451. 1 Nr 451. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 4, 5 och 6 i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares rätt till pension, given Stockholms slott den 16 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-05-16

Proposition 1918:451 (pdf, 1182 kB)

Proposition 1918:449

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 449. 1 Nr 449. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående understöd till sergeanten vid kustartilleriet E. G. James änka Hermanna Fredrika Jame, född Klint, och makarnas två minderåriga barn given Stockholms slott den 16 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av

1918-05-16

Proposition 1918:449 (pdf, 359 kB)

Proposition 1918:448

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 448. 1 Nr 448. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3, 8, 11 och 16 i förordningen den 30 juni 1916 om krig skonjunktur skatt given Stockholms slott den 16 maj 1918. Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet

1918-05-16

Proposition 1918:448 (pdf, 15343 kB)

Proposition 1918:446

Kungl. Majts nåd. proposition Nr 446. 1 Nr 446. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i 3 av förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften given Stockholms slott den 14 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1918-05-14

Proposition 1918:446 (pdf, 424 kB)

Proposition 1918:441

Kungl. Maj ds nåd. proposition nr 441. 1 Nr. 441. Kungl. Maj:ts nåd. proposition till riksdagen med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom m. m.given Stockholms slott den 14 maj 1918. Under åberopande av bilagda, i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed,

1918-05-14

Proposition 1918:441 (pdf, 2793 kB)

Proposition 1918:444

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 444.1 Nr 444. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående främjande av rnanskapsrekrgteringen vid armén given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1918-05-10

Proposition 1918:444 (pdf, 695 kB)

Proposition 1918:428

Kungl. Maj:U nåd. proposition Nr 428. 1 Nr 428. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om, ändrad lydelse av 1 i lagen den 4 juni 1886 angående ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål:given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet

1918-05-10

Proposition 1918:428 (pdf, 614 kB)

Proposition 1918:427

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 427. 1 Nr 427. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till täckande av vissa förskott för expeditioner med fartyget Skagerak m. m.given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av biiagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärend att å tilläggsstat

1918-05-10

Proposition 1918:427 (pdf, 611 kB)

Proposition 1918:425

Kung1. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 425. 1 Nr 425. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående förhöjt statsbidrag till vissa alkoholistanstalter given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1918-05-10

Proposition 1918:425 (pdf, 392 kB)

Proposition 1918:424

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 424. 1 Nr 424. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående förbättring av sekreterarens hos justitiekanslersämbetet tjänsteställning och avlöning given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden

1918-05-10

Proposition 1918:424 (pdf, 664 kB)

Skrivelse 1918:447

Kungl. Maj:ts nåd. skrivelse Nr 447. 1 Nr 447. Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till riksdagen med överlämnande av ett protokollsutdrag rörande nytt avtal mellan Sveriges utsädesförening och allmänna svenska utsädesaktieholaget given Stockholms slott den 16 maj 1918. 4 or det i bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över


Utskottsberedning:

Skrivelse 1918:447 (pdf, 843 kB)

Proposition 1918:443

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 443. 1 Nr 443. KungI. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar given Stockholms slott den 7 ma j 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för

1918-05-07

Proposition 1918:443 (pdf, 1523 kB)

Proposition 1918:439

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 439. 1 Nr 439. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring m. m.given Stockholms slott den 14 maj 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt

1918-05-07

Proposition 1918:439 (pdf, 1257 kB)