Dokument & lagar (538 träffar)

Riksdagens protokoll 1908:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1908. Första Kammaren. N:o 37. Torsdagen den 9 april, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr atsrådet diga propositioner till Riksdagen: Ro angående reglering af löneförhållandena m. m. vid kamm arratten j 0T 2o foislag tin förordning angående förbud mot kvinnors användande till arbete

1908-07-24

Riksdagens protokoll 1908:37 (pdf, 4001 kB)

Riksdagens protokoll 1908:64

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1908. Andra Kammaren. N:o 64. Tisdagen den 19 maj. Kl. 1/2 3 e. m. I Justerades protokollen för den 12 och den 13 innevarande maj. 2. Föredrogos, men bordlädes åter konstitutionsutskottets utlåtande n:o 20, statsutskottets utlåtanden och memorial n:is 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,

1908-05-19

Riksdagens protokoll 1908:64 (pdf, 3869 kB)

Riksdagens protokoll 1908:58

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1908. Första Kammaren. N:o 58. Onsdagen den 20 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Upplästes och godkändes sammansatta stats- och lagutskottets förslag till Riksdagens skrifvelser till Konungen: n:o 132, i anledning af dels Kungl. Maj:ts propositioner angående lönereglering för lärarpersonalen

1908-05-19

Riksdagens protokoll 1908:58 (pdf, 2130 kB)

Riksdagens protokoll 1908:52

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1908. Första Kammaren. N:o 52. Onsdagen den 13 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 6 i denna månad. Anmäldes och bordlädes konstitutionsutskottets utlåtanden: n:o 17, i anledning af väckt motion om ändring af 4 tryckfrihetsförordningen, n:o 18, i anledning af väckt

1908-05-10

Riksdagens protokoll 1908:52 (pdf, 3015 kB)

Proposition 1908:220

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 220. 1 N:o 220. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående bemyndigande att af det för år 1909 beviljade polisanslaget använda visst belopp under år 1908 gifven Stockholms slott den 8 maj 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver civilärenden

1908-05-08

Proposition 1908:220 (pdf, 254 kB)

Proposition 1908:219

Kungl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 219. 1 N:o 219. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående användande af viss del af den så kallade Djurgårdsfonden för utförande af byggnads- och reparationsarbeten vid Haga och Ulriksdals slott gifven Stockholms slott den 8 maj 1908. Under åberopande af bilagda utdrag

1908-05-08

Proposition 1908:219 (pdf, 1096 kB)

Riksdagens protokoll 1908:57

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1908. Andra Kammaren. N:o 57. Tisdagen den 5 maj. Kl. Vs 3 e. m. 1- Justerades protokollen för den 28 och den 29 nästlidna april. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg. Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare professor K. Warburg lider af febersjukdom och därför tills vidare är oförmögen

1908-05-04

Riksdagens protokoll 1908:57 (pdf, 1811 kB)

Riksdagens protokoll 1908:50

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1908. Första Kammaren. N:o 50. Lördagen den 9 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 2 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtanden: n:o 113, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående användande af besparingar å vissa extra ordinarie anslag

1908-05-03

Riksdagens protokoll 1908:50 (pdf, 3020 kB)

Riksdagens protokoll 1908:68

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1908. Andra Kammaren. N:o 68. Lördagen den 23 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och tjänstgjorde därvid i anseende till förfall för sekreteraren undertecknad enligt herr talmannens förordnande vid protokollet. 2. Herr talmannen anmälde till fortsatt handläggning

1908-05-01

Riksdagens protokoll 1908:68 (pdf, 5406 kB)

Riksdagens protokoll 1908:55

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1908. Andra Kammaren. N:o 55. Lördagen den 2 maj. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes följande till kammaren inkomna protokoll: Protokoll, hållet vid sammanträde med herr talmannen i Riksdagens Andra Kammare och de kammarens ledamöter, som utsetts att jämte herr talmannen tillsätta kammarens kanslipersonal

1908-05-01

Riksdagens protokoll 1908:55 (pdf, 3681 kB)

Riksdagens protokoll 1908:54

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1308 Andra Kammaren. N:o 54. Fredagen den I maj. Kl. 1/2 3 q. m. 1. Justerades protokollet för den 25 sistlidna april. 2. Upplästes ett till kammaren inkommet läkarbetyg, så lydande: Att riksdagsmannen Karl Larsson i Bondarfve, till följd af operativ behandling af fingerkontraktur är förhindrad deltaga

1908-05-01

Riksdagens protokoll 1908:54 (pdf, 230 kB)

Riksdagens protokoll 1908:52

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1908. Ändra Kammaren. N:o 52. Tisdagen den 28 april Kl. y2 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 22 innevarande april. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att ledamoten af Riksdagens andra kammare herr Jöns Åkesson i följd af sjukdom ansiktsros är förhindrad att fr. o. m. den

1908-04-27

Riksdagens protokoll 1908:52 (pdf, 5153 kB)

Riksdagens protokoll 1908:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1908. Första Kammaren. N:o 42. Lördagen den 25 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet grefve Hamilton aflämnade Kungi. Maj:ts nedannamnda nadiga propositioner till Riksdagen: j an8ående åtgärder för underlättande af manskapsrekryteringen vid flottan och kustartilleriet 8 ändring

1908-04-24

Riksdagens protokoll 1908:42 (pdf, 3105 kB)

Proposition 1908:218

Kungl. Maj:ts Nåd. Fr oposition N:o 218. 1 N:o 218. Kungl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändrad lydelse af 18 mom. 1 och 52 mom. 2 värnpliktslagen gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af närlagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden denna dag, vill Kungl.

1908-04-24

Proposition 1908:218 (pdf, 509 kB)

Proposition 1908:215

Kungil. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 215. 1 N:o 215. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anvisande af anslag till eu biologisk undersökning af sjön Tåkern gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill

1908-04-24

Proposition 1908:215 (pdf, 463 kB)

Proposition 1908:213

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 213. 1 N:o 213. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning af fastigheten n:o 7 i kvarteret Näckström i Stockholm gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag, vill

1908-04-24

Proposition 1908:213 (pdf, 336 kB)

Proposition 1908:212

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 212. 1 N:o 212. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anslag till en vetenskaplig expedition till Spetsbergen år 1908 gifven Stockholm slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill

1908-04-24

Proposition 1908:212 (pdf, 603 kB)

Proposition 1908:211

1 KungMaj ds Nåd. Proposition N:o 211, N:o 211. KungMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående statsunderstöd till en ifrågasatt samskola i Eslöf gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bifogade utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kung Maj:t härmed

1908-04-24

Proposition 1908:211 (pdf, 311 kB)

Proposition 1908:210

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 210. 1 N:o 210. Kungl. Majds nådiga proposition till Riksdagen med förslag till vissa ändringar i lagen angående civila tjänstinnehafvares rätt till pension den 11 oktober 1907 gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdragaf statsrådsprotokollet öfver

1908-04-24

Proposition 1908:210 (pdf, 1101 kB)

Proposition 1908:209

Kungl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 209. 25 N:o 209. Kungl. Maj.is nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning af åtta lägenheter från förra skvadronschefsbostället Sallerup n:ris 1, 6 och 7 i Malmöhus län gifven Stockholms slott den 24 april 1908. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1908-04-24

Proposition 1908:209 (pdf, 415 kB)