Dokument & lagar (1 262 träffar)

Proposition 1918:406

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 40C. 1 Nr 406. Kungl. Ma j ds nådiga proposition till riksdagen angående ytterligare rörelsekapital för folkhushållning skommissionen m. m.given Stockholms slott den BO april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill KungMaj:t

1918-04-30

Proposition 1918:406 (pdf, 472 kB)

Proposition 1918:404

Kung t. Maj ds nåd. proposition Nr 404. I Nr 401. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ändringar i villkoren för lån från fonden för torvindustriens befrämjande samt anslag till kapitalökning för samma fond given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-30

Proposition 1918:404 (pdf, 595 kB)

Proposition 1918:399

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 399. 1 Nr m KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående driftkostnader under år 1919 för statens domäner given Stockholms slott den SO april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Magt härmed föreslå

1918-04-30

Proposition 1918:399 (pdf, 4640 kB)

Proposition 1918:398

Kung1. Maj:ts Nåd. Proposition Nr SOS. 1 Nr 398. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande av anslag å tilläggsstat för år 1918 under femte huvudtiteln för täckande av kostnader för expeditioner till finska fastlandet och till Aland given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande

1918-04-30

Proposition 1918:398 (pdf, 676 kB)

Proposition 1918:397

Kung1. Maj:ts Nåd. Proposition Ni- 397. 1 Nr 397. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående täckande av överbetalning d det på extra stat för är 1918 under femte huvudtiteln upptagna anslaget till egentliga neutralitetskostnader efter 1916 ars utgång given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande

1918-04-30

Proposition 1918:397 (pdf, 888 kB)

Proposition 1918:396

I KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 396. Nr 396. Kungl. May.ts nådiga proposition till riksdagen, angående sättet för bestridande av kostnaderna för reservofficerares tjänstgöring vid kustartilleriet i vissa fall m. in.given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-30

Proposition 1918:396 (pdf, 393 kB)

Proposition 1918:392

Kungl- Maj:ts Nåd. Proposition Nr 392. 1 Nr 392. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående rätt för förste kanslisekreteraren i sjöförsvarsdepartementet, kanslirådet i Kungl. Maj:ts kansli G. A. Stuart att för åtnjutande av ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring given Stockholms slott den 30

1918-04-30

Proposition 1918:392 (pdf, 318 kB)

Proposition 1918:387

Kungi. Maj:ts nåd. proposition Nr 387. 1 Är 387. Kungl, Maj ds nådiga proposition till riksdagen angående inrättande av en kraftledningslånefond given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

1918-04-30

Proposition 1918:387 (pdf, 1508 kB)

Proposition 1918:378

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 378. 1 Nr 378. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ersättning till korpralen J. E. Normans änka Agnes Cecilia Norman och makarnas tre minderåriga barn given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden

1918-04-30

Proposition 1918:378 (pdf, 371 kB)

Proposition 1918:386

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 386. 1 Nr 386. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader under år 1919 given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-29

Proposition 1918:386 (pdf, 3772 kB)

Proposition 1918:385

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 385. 1 Nr 385. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående fastställande av postverkets stat för driftkostnader år 1919 m. m.given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-29

Proposition 1918:385 (pdf, 6637 kB)

Proposition 1918:374

Kungi. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 374. 1 Nr 374. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension åt förre uppsyningsmannen vid Göteborgs hospital K. 0. Anderssons änka So fa Charlotta Andersson given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-04-29

Proposition 1918:374 (pdf, 272 kB)

Proposition 1918:410

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 410. 1 Nr 410. Kungl. Majds nådiga proposition till riksdagen angående uppförande i riksstaten för år 1919 under femte huvudtiteln av ordinarie anslag till navigationsskolorna, rn. m.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-04-26

Proposition 1918:410 (pdf, 272 kB)

Proposition 1918:388

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 388. 1 Nr 388. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen om beviljande av anslag till fångvården och statens arbetsanstalter m. m.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden för denna dag

1918-04-26

Proposition 1918:388 (pdf, 4823 kB)

Proposition 1918:380

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 380. 1 Nr 380. KungMaj ds nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 10, 13, 15 och 34 i lagen om arbetarskydd den 29 juni 1912 given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl.

1918-04-26

Proposition 1918:380 (pdf, 602 kB)

Proposition 1918:377

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 377. 1 Nr 377. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om befrielse för vissa värnpliktiga från skyldighet att fullgöra r eser vtrupp övning given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden

1918-04-26

Proposition 1918:377 (pdf, 465 kB)

Proposition 1918:375

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 375. 1 Kr 375. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag angående villkorlig straffdom m. m.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt 87 regeringsformen,

1918-04-26

Proposition 1918:375 (pdf, 3098 kB)

Proposition 1918:370

Kungl. Majds Nåd. Proposition Nr 370. i Nr 370. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag för upprätthållande av yrkesinspektionens verksamhet given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-26

Proposition 1918:370 (pdf, 369 kB)

Proposition 1918:369

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 369. 1 Nr 369. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning angående försäljning av pilsner m. m.given Stockholms slott den 26 april T918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-26

Proposition 1918:369 (pdf, 4623 kB)

Proposition 1918:368

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 368. 1 Nr 368. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrivning given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-04-26

Proposition 1918:368 (pdf, 731 kB)