Dokument & lagar (53 träffar)

Betänkande 2005/06:TU4

Riksdagen beslutade om ett nytt mål för politiken för informationssamhället. Det innebär att Sverige ska utvecklas till ett hållbart informationssamhälle för alla. Riksdagen beslutade också om delmål för politiken, som gäller kvalitet, hållbar tillväxt och tillgänglighet. En ny lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet börjar gälla den 1 juli 2006. Lagen syftar till en säker och effektiv administration av nationella toppdomäner för Sverige (till exempel se) och till att möjliggöra statlig insyn i och tillsyn över administrationen. Det ska vidare bli möjligt att få ledningsrätt för tomma tunnlar, kulvertar, rör och andra liknande anordningar, om anordningen ska användas för att senare genom den dra fram en ledning som ingår i till exempel ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål. Andra lagändringar innebär att även mobiloperatörer ska vara skyldiga att tillhandahålla specificerade telefonräkningar. En marknadsdominant ska vidare kunna vara tvungen att tillhandahålla ett minimiutbud av hyrda förbindelser och tillämpa kostnadsorienterad prissättning. Dessa lagändringar ska träda i kraft den 1 april i stället för den 1 februari 2006 som regeringen föreslagit.

Förslagspunkter: 30 Reservationer: 21
Beredning: 2005-11-10 Justering: 2005-12-01 Debatt: 2006-01-19 Beslut: 2006-01-25

Betänkande 2005/06:TU4 (pdf, 3048 kB)

Betänkande 2005/06:TU13

Det finns en risk att trafiksäkerhetsmålet om högst 270 dödade i trafiken 2007 inte uppnås. Det anser riksdagen och gav regeringen i uppdrag att undersöka om de insatser som gjorts för att öka trafiksäkerheten varit effektiva. Syftet med en sådan undersökning är att skynda på utvecklingen mot en nollvision, det vill säga att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Dessutom behövs ett bra underlag för att fatta beslut om ett nytt trafiksäkerhetspolitiskt etappmål. Riksdagen gav samtidigt regeringen i uppdrag att redovisa åtgärder för ökad trafiksäkerhet för barn och unga samt synskadade. Regeringen uppmanades också att ge Vägverket ett tidsbegränsat uppdrag att undersöka kvaliteten på alkolås som finns på marknaden.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 14
Beredning: 2006-03-07 Justering: 2006-04-04 Debatt: 2006-04-27 Beslut: 2006-04-27

Betänkande 2005/06:TU13 (pdf, 573 kB)

Betänkande 2005/06:TU9

Riksdagen sade ja till ett regeringsförslag som innebär att polisen ska få direkt åtkomst till vägtrafikregistrets körkortsfoton i vissa fall. I dag måste polisen begära ut fotona från Vägverket. Syftet med beslutet är att den automatiska trafikövervakningen med kameror ska bli mer effektiv. Riksdagen sade också ja till regeringens förslag om att ge Vägverket möjlighet att bevilja tidsbegränsade saluvagnslicenser. Saluvagnslicens är en form av registrering av bilar som exempelvis förs in i Sverige för testkörning eller som provkörs hos bilhandlare. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-04-04 Debatt: 2006-04-27 Beslut: 2006-04-27

Betänkande 2005/06:TU9 (pdf, 146 kB)

Betänkande 2005/06:TU12

Riksdagen sade nej till motionsförslag om sjöfartsfrågor från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlade bland annat om säkerhet och miljöskydd i Östersjöområdet, M/S Estonias förlisning, rationaliseringar inom Sjöfartsverket, hamntjänster och nödhamnar. De borgerliga partierna och Miljöpartiet hade föreslagit ett antal åtgärder för bättre säkerhet och miljöskydd i Östersjöområdet, bland annat att ett system med miljölotsar skulle upprättas i Östersjön och att ett så kallat Östersjökörkort skulle införas. Riksdagen ansåg att åtgärderna inte skulle öka skyddet för Östersjöns miljö och sade nej till förslagen. Därmed sade riksdagen ja till en reservation från Socialdemokraterna. Riksdagen hänvisade bland annat till att regeringen är aktiv på området och att så kallade PSSA-åtgärder ska utvärderas och utvecklas vidare. PSSA står för Particularly Sensitive Sea Area, det vill säga särskilt känsligt havsområde.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 12
Justering: 2006-04-06 Debatt: 2006-04-27 Beslut: 2006-04-27

Betänkande 2005/06:TU12 (pdf, 356 kB)

Betänkande 2005/06:TU15

Riksdagen har godkänt att utskottet skjuter upp till riksmötet 2006/07 behandlingen av regeringens förslag om dels straffrättsliga regler mot förorening från fartyg, dels hamnskydd.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-06-02 Debatt: 2006-06-13 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:TU15 (pdf, 16 kB)

Betänkande 2005/06:TU10

Från den 1 juli 2006 kommer det att ställas minimikrav för säkerheten i vägtunnlar som är längre än 500 meter. På tunnlar utanför det transeuropeiska vägnätet ska dock lagen gälla endast tunnlar som projekteras efter ikraftträdandet. Bakgrunden är ett EU-direktiv som arbetats fram efter bland annat ett antal allvarliga tunnelolyckor i Alperna. Vidare ska tunnelhållare vid trafikövervakning i tunnlar vara undantagna från tillståndsplikten för allmän kameraövervakning.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-04-27 Debatt: 2006-05-11 Beslut: 2006-05-11

Betänkande 2005/06:TU10 (pdf, 408 kB)

Betänkande 2005/06:TU7

Den obligatoriska skyldigheten att alltid utreda samtliga olyckor och tillbud som inträffar där flygskärmar, hängglidare och liknande mindre luftfartyg är inblandade upphävs den 1 april 2006. Utredningar ska bara göras när man kan anta att utredningen är av betydelse ur säkerhetssynpunkt.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-12-01 Debatt: 2006-01-19 Beslut: 2006-01-25

Betänkande 2005/06:TU7 (pdf, 382 kB)

Betänkande 2005/06:TU3

Riksdagen har tidigare gett regeringen möjlighet att utforma ett pristak med syfte att skydda dem som skickar enstaka brevförsändelser. Riksdagen uttalade nu att en ändring av pristaket, som innebär att regeringen tar hänsyn till kostnadsutvecklingen, därför först bör förankras hos riksdagen. Bakgrunden är att regeringen har bestämt att det nuvarande pristaket ska vara kopplat till konsumentprisindex (KPI). Posten AB har vid upprepade tillfällen begärt hos regeringen att få höja priset med hänvisning till att dess kostnader har ökat mer än vad konsumentprisindex gjort. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om post- och kassaservice. Skälet är bland annat att regeringen nyligen låtit utreda frågan om post- och kassaservicen i landet och att Regeringskansliet nu arbetar med ärendet.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 10
Beredning: 2005-10-18 Justering: 2005-12-01 Debatt: 2006-01-19 Beslut: 2006-01-25

Betänkande 2005/06:TU3 (pdf, 249 kB)

Betänkande 2005/06:TU2

Riksdagen sade ja till vissa ändringar i fartygssäkerhetslagen och i lagen om sjöfartsskydd. Beslutet innebär bland annat att det blir möjligt med tillsyn när det gäller det så kallade IMO-identifikationsnumret. Numret används för att identifiera fartyg. Dessutom blir det möjligt för Sjöfartsverket att vidta åtgärder mot svenska fartyg som har brister i sitt sjöfartsskydd. Lagändringarna föreslår träder i kraft den 1 januari 2006.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-10-11 Debatt: 2005-10-26 Beslut: 2005-10-26

Betänkande 2005/06:TU2 (pdf, 673 kB)

Betänkande 2005/06:TU1

Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag inom områdena transportpolitik och IT, elektronisk kommunikation och post. Riksdagen ser fram emot den transportpolitiska propositionen som regeringen avser lämna under riksmötet. Ramen till utgiftsområdet Kommunikationer är på 31,5 miljarder kronor. Den största delen av anslaget går till att bygga och underhålla vägar och järnvägar. Riksdagen sade ja till att 893 miljoner går till Rikstrafiken. Dessutom ska 130 miljoner gå till att trygga funktionshindrade personers behov av telekommunikationer och posttjänster. För att upprätthålla grundläggande kassaservice i hela landet vill riksdagen avsätta 400 miljoner kronor till Posten AB.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 4
Beredning: 2005-10-18 Justering: 2005-11-24 Debatt: 2005-12-05 Beslut: 2005-12-07

Betänkande 2005/06:TU1 (pdf, 1101 kB)

Betänkande 2005/06:TU5

Regeringen har redovisat sina mål, principer och strategier för transportpolitiken. Medborgar- och kundperspektivet lyfts fram liksom behovet av hållbara transportlösningar för regional utveckling och vidgade arbetsmarknadsregioner. Riksdagen godkände inriktningen på transportpolitiken och sade ja till regeringens förslag på åtgärder. Det innebär bland annat följande: Trafikhuvudmännen får på försök ta ansvar för interregional järnvägstrafik i del av Norrland. Charter- och nattågstrafik öppnas för konkurrens. Ett utvecklingsprogram för kollektivtrafik med fokus på tillgänglighet för funktionshindrade, stationsfrågor och samordning av information tas fram. Resenärernas rättigheter stärks med en ny lag och förändringar i lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst. Det ska ställas krav på förarbevis och registreringsplikt för vissa fritidsbåtar. Utformningen av förarbeviset ska först utredas. Driftbidragen till icke-statliga flygplatser ska endast ges när goda kollektiva transportalternativ saknas. En nationell flygplatsöversyn ska göras. En effektiv samverkan mellan transportslag ska främjas genom att ett strategiskt nät av godsterminaler och hamnar pekas ut.

Förslagspunkter: 50 Reservationer: 40
Beredning: 2006-04-04 Justering: 2006-05-16 Debatt: 2006-05-30 Beslut: 2006-05-30

Betänkande 2005/06:TU5 (pdf, 1631 kB) Webb-tv debatt om förslag: Moderna transporter

Betänkande 2005/06:TU16

Samhället får en större möjlighet att tvinga operatörer att tillhandhahålla en samlokalisering i mobilmaster så att flera operatöter kan dela på samma mast. Syftet ska vara att skydda miljön, uppnå mål för fysisk planering eller skydda folkhälsan eller allmän säkerhet. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2006-04-27 Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-05-31 Beslut: 2006-06-01

Betänkande 2005/06:TU16 (pdf, 116 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändring i lagen om elektronisk kommunikation

Betänkande 2005/06:TU11

Riksdagen avslog motioner om luftfart från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlade bland annat om konkurrensvillkor, flygtrafiktjänst, slottidssystemet, flygplatskapaciteten i Stockholm-Mälardalsområdet samt de regionala flygplatserna i landet. Motionerna avslogs mot bakgrund av pågående arbete i Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 8
Beredning: 2006-01-31 Justering: 2006-03-14 Debatt: 2006-03-23 Beslut: 2006-03-29

Betänkande 2005/06:TU11 (doc, 249 kB) Webb-tv debatt om förslag: Luftfartsfrågor

Betänkande 2005/06:TU8

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om väg- och fordonsfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp och att regeringen, Vägverket eller lokala och regionala organ bestämmer i många av de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om fordonsutrustning, vägtrafikbuller, dubbdäcksanvändning, vägvisning, vikt- och lastregler, övergivna fordon, EU-mopeder, snöskotrar samt parkeringsfrågor.

Förslagspunkter: 24 Reservationer: 8
Beredning: 2006-02-02 Justering: 2006-02-21 Debatt: 2006-03-08 Beslut: 2006-03-09

Betänkande 2005/06:TU8 (pdf, 424 kB) Webb-tv debatt om förslag: Väg- och fordonsfrågor

Betänkande 2005/06:TU6

De största bensinstationerna måste sälja förnybart bränsle som till exempel etanol eller biogas från och med den 1 april 2006. Riksdagen har med vissa ändringar godkänt regeringens lagförslag om skyldighet att tillhandahålla förnybara bränslen. Syftet med beslutet är att minska koldioxidutsläppen genom att förbättra tillgången på förnybara bränslen. I ett första steg berörs bensinstationer som säljer mer än 3000 kubikmeter bensin eller diesel per år. Kraven kommer sedan att skärpas successivt fram till 2010 så att allt fler bensinstationer omfattas av de nya reglerna. Småföretag som säljer mindre än 1000 kubikmeter fossila bränslen per år kommer att undantas reglerna. Jämfört med regeringens förslag har riksdagen senarelagt ikraftträdandet och de senare etapperna av lagens genomförande. Riksdagen kräver att regeringen noga följer utvecklingen. Om det visar sig att något förnybart bränsle gynnas framför de andra måste regeringen återkomma till riksdagen med förslag på hur man ska komma till rätta med problemet. Om ett sådant förslag blir aktuellt bör det läggas fram i budgetpropositionen för 2008 anser riksdagen. Riksdagen ger också regeringen i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för att stimulera tillgången och efterfrågan på flera förnybara bränslen.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 6
Beredning: 2005-11-08 Justering: 2005-12-01 Debatt: 2005-12-16 Beslut: 2005-12-16

Webb-tv debatt om förslag: Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Betänkande 2005/06:TU14

Riksdagen uppmanar regeringen att skynda på arbetet mot den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen. Det skulle innebära att regeringen under denna mandatperiod lämnar en remiss till lagrådet med förslag på åtgärder. På så sätt skulle ett förslag till riksdagen kunna presenteras redan i höst. Regeringens utredning har bland annat föreslagit att det ska bli obligatoriskt att föra över informationen från taxametern till en redovisningscentral. Utredningen visar att taxinäringen årligen undanhåller intäkter på 4 miljarder kronor. Riksdagen beslutade även att den som utfört en enstaka körning med svarttaxi ska kunna dömas till böter. På så vis ska det bli lättare att bekämpa svarttaxikörningarna. Lagändringen börjar gälla den 1 juli. Den 1 april 2007 införs också ett nytt, praktiskt körprov för den som ansöker om taxiförarlegitimation.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 2
Beredning: 2006-04-06 Justering: 2006-05-04 Debatt: 2006-05-12 Beslut: 2006-05-16

Betänkande 2005/06:TU14 (pdf, 238 kB) Webb-tv debatt om förslag: Åtgärder mot svarttaxi m.m.

Utskottsmöte 2005/06:37

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:37 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:36 från den 18 maj 2006. 2. UPPSKOV MED BEHANDLINGEN AV VISSA ÄRENDEN Uppskov med behandlingen av propositionerna

2006-06-02 08:30:00

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:36 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM UPPFÖLJNINGSPROJEKT Helene Högberg Karlsson från Riksdagens utredningstjänst informerar med anledning av utskottets uppföljningsprojekt om regelsystemet

2006-05-18 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:35 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:34 från den 11 maj 2006 2. MODERNA TRANSPORTER Justering av betänkande 2005/06:TU5 3. ÖVRIGA FRÅGOR 4. NÄSTA

2006-05-16 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:33 från den 4 maj 2006 2. ÄNDRINGAR I LAGEN OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Beredning II av betänkande 2005/06:TU16

2006-05-11 09:30:00

Paginering