Dokument & lagar (2 751 träffar)

Kommittédirektiv 2016:76

Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner Innehåll Sammanfattning Allt sämre resultat i grundskolan och varierande kvalitet i förskolan Skickliga lärare och förskollärare är en nyckelfaktor Ansvaret för skolväsendet En nationell samling för läraryrket Uppdraget att se över och vid behov lämna förslag på

2016-09-15

Kommittédirektiv 2016:72 kommittébeteckning: Ju 2015:13

Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden Ju 2015:13 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 augusti 2016 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 2 juli 2015 kommittédirektiv om åtgärder för att stärka

2016-08-18

Kommittédirektiv 2016:75

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet Innehåll Sammanfattning Rättsmedicinalverkets verksamhet Rättspsykiatrisk verksamhet Rättskemisk verksamhet Rättsmedicinsk verksamhet Rättsgenetisk verksamhet Uppdraget om bättre förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet som samtidigt skyddar enskildas integritet

2016-09-01

Kommittédirektiv 2016:74

EU-bodelning Innehåll Sammanfattning Förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden Förordningarnas tillkomst Förordningarnas huvudsakliga innehåll Utredningsuppdraget Förordningarnas tillämpning i Sverige Behörighet Tillämplig lag och formkrav Erkännande och verkställbarhetsförklaring

2016-09-01

Kommittédirektiv 2016:73

En stärkt minoritetspolitik översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Innehåll Sammanfattning Dags att ta ytterligare steg för en stärkt minoritetspolitik Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Uppdraget att göra en sammanhållen analys för en stärkt politik Utredaren ska därför Utredaren

2016-09-01

Kommittédirektiv 2016:99

Ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende Innehåll Sammanfattning Många barn upplever och utsätts för våld i nära relationer Våldsdrabbade barn uppmärksammas och utreds i alltför liten utsträckning Bristande regeltillämpning och oklarheter i uppdragsförhållanden Juridisk definition av skyddat boende

2016-11-24

Kommittédirektiv 2016:117 kommittébeteckning: U 2015:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen nationell samordning för life science U 2015:08 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 oktober 2015 kommittédirektiv om en nationell samordnare

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:115

Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner Innehåll Sammanfattning En översyn behövs eftersom samhället har förändrats Uppdraget Mot denna bakgrund ska utredaren Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:113

En modern reglering av godstransporter till sjöss Innehåll Sammanfattning Den internationella regleringen av godstransporter till sjöss Rotterdamreglerna Den nuvarande svenska lagstiftningen Utredningsuppdraget Tidpunkten för ett svenskt tillträde Lagändringar med anledning av ett tillträde Regleringen av inrikes

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:112 kommittébeteckning: A 2015:02

Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen A 2015:02 Innehåll Ändrad tid för redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016. Ändrad tid för redovisning av uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:107 kommittébeteckning: U 2015:09

Tilläggsdirektiv till utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad U 2015:09 Innehåll Utvidgning av uppdraget Förhållandet mellan entreprenad inom skolväsendet och LOU Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2016. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 12 november

2016-12-01

Kommittédirektiv 2016:106 kommittébeteckning: S 2015:09

Tilläggsdirektiv till Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa S 2015:09 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Flickor är kraftigt överrepresenterade i statistiken när det gäller tvångsåtgärder Stora satsningar har gjorts på att minska tvångsåtgärderna med begränsat resultat

2016-12-08

Kommittédirektiv 2016:103

Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga Innehåll Sammanfattning Verksamheten vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Behandlingen och regleringen av personuppgifter Uppdraget att göra en total översyn av regleringen En modernisering av både lag och förordning Utredaren ska Kravet på lagreglering

2016-12-01

Kommittédirektiv 2016:101 kommittébeteckning: UD 2015:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan UD 2015:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 9 juli 2015 kommittédirektiv om utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan

2016-11-24

Kommittédirektiv 2016:97 kommittébeteckning: N 2016:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning N 2016:01 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Ett samlat ansvar för digitaliseringen i den offentliga sektorn Utredaren ges mot denna bakgrund i uppdrag att Anslutningen till tjänsten

2016-11-24

Kommittédirektiv 2016:94 kommittébeteckning: UD 2015:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering av terrorism UD 2015:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2016 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 september 2015 kommittédirektiv

2016-11-03

Kommittédirektiv 2016:95

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel Innehåll Sammanfattning Nuvarande regelverk Hälso- och sjukvårdslagen Riksdagens prioriteringsriktlinjer Läkemedelsförmånerna Lagen om handel med läkemedel Andra viktiga författningar Hälso- och sjukvården förändras och utvecklas Andra utredningars förslag

2016-11-17

Kommittédirektiv 2016:93

Konstnärernas villkor Innehåll Sammanfattning Beskrivning av konstnärspolitiken Konstnärspolitikens utveckling Uppdraget att göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer Utredaren ska därför Utredaren ska därför Förutsättningar för konstnärlig yrkesverksamhet i

2016-11-17

Kommittédirektiv 2016:111

Radio och tv i allmänhetens tjänst Innehåll Sammanfattning Kommande tilläggsdirektiv Radio och tv i allmänhetens tjänst Uppdraget att föreslå en framtidssäker avgiftsmodell En förändring av modellen för finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst De framtida villkoren för radio och tv i allmänhetens tjänst

2016-12-20

Kommittédirektiv 2016:110

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Innehåll Sammanfattning Bakgrund Syftet med en utredning av Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Ingångsvärden för utredningen En effektivare materielförsörjning Uppdraget att utreda Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Förutsättningarna för materielinvesteringar

2016-12-14