Dokument & lagar (66 träffar)

Betänkande 2008/09:SoU11

Patientdatalagen ändras. Syftet med ändringen är att åtgärda ett förbiseende som uppkommit i ett tidigare lagstiftningsärende.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-13

Betänkande 2008/09:SoU11 (pdf, 92 kB)

Betänkande 2008/09:SoU4

Lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ändras den 1 januari 2009. Bakgrunden är behovet av att genomföra ett EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler med mera.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-20

Betänkande 2008/09:SoU4 (pdf, 1205 kB)

Betänkande 2008/09:SoU14

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och de åtgärder som regeringen presenterade i handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (se 2007/08:JuSoU1).

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2009-02-26 Debatt: 2009-03-25 Beslut: 2009-03-25

Betänkande 2008/09:SoU14 (pdf, 113 kB)

Betänkande 2008/09:SoU7

Lagen om medicintekniska produkter ändrades för att anpassas till ett EU-direktiv om medicinteknik med mera.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-03-12 Debatt: 2009-03-25 Beslut: 2009-03-25

Betänkande 2008/09:SoU7 (pdf, 467 kB)

Betänkande 2008/09:SoU10

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) ska kunna ge en adoptionssammanslutning auktorisation för att arbeta med adoptionsförmedling i en viss del av ett annat land eller med en viss adoptionskontakt. I dag kan MIA bara ge auktorisation för hela landet. Vidare ska MIA göra sin bedömning av en auktoriserad sammanslutnings sidoverksamhet i det sammanhang som gäller sammanslutningens auktorisation för ett visst land eller en viss del av ett land eller med en viss adoptionskontakt. I dag ingår denna bedömning i prövningen av auktorisation för sammanslutningens arbete i Sverige. Det införs också en ny regel i lagen om att det ska stå klart att adoptionssammanslutningen kommer att förmedla adoptioner på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse och med barnets bästa som främsta riktmärke.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2009-03-12 Debatt: 2009-03-25 Beslut: 2009-03-25

Betänkande 2008/09:SoU10 (pdf, 259 kB)

Betänkande 2008/09:SoU20

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om barnrättspolitik. Motionerna tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-02 Debatt: 2009-05-07 Beslut: 2009-05-13

Betänkande 2008/09:SoU20 (pdf, 31 kB)

Betänkande 2008/09:SoU2

Regeringen har lämnat en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel under år 2007. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2008-10-23 Debatt: 2008-10-29 Beslut: 2008-10-29

Betänkande 2008/09:SoU2 (pdf, 118 kB)

Betänkande 2008/09:SoU13

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om hälso- och sjukvårdsfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 13
Justering: 2009-02-24 Debatt: 2009-03-19 Beslut: 2009-03-19

Betänkande 2008/09:SoU13 (pdf, 548 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hälso- och sjukvårdsfrågor

Betänkande 2008/09:SoU6

Det ska vara möjligt för läkare och sjukgymnaster att säga upp sin rätt till ersättning när de överlåter sin verksamhet. Syftet är att göra det möjligt för den läkare eller sjukgymnast som tar över verksamheten att ingå samverkansavtal med landstinget. Det kallas för ersättningsetablering och ska anmälas till landstinget. Landstinget ska i sin tur publicera en ansökningsinbjudan där det bland annat ska stå vilka villkor som det nya samverkansavtalet ska innehålla. Landstinget ska skriva ett samverkansavtal med den läkare eller sjukgymnast som erbjudit högsta pris för verksamheten. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2009.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2009-01-22 Debatt: 2009-02-12 Beslut: 2009-02-12

Betänkande 2008/09:SoU6 (pdf, 1206 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare m.m.

Betänkande 2008/09:SoU15

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om olika handikappfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Justering: 2009-02-24 Debatt: 2009-03-18 Beslut: 2009-03-18

Betänkande 2008/09:SoU15 (pdf, 100 kB) Webb-tv debatt om förslag: Handikappfrågor

Betänkande 2008/09:SoU8

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om äldrefrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 8
Justering: 2009-02-26 Debatt: 2009-03-18 Beslut: 2009-03-18

Betänkande 2008/09:SoU8 (pdf, 194 kB) Webb-tv debatt om förslag: Äldrefrågor

Betänkande 2008/09:SoU17

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om folkhälsa, tobak och narkotika. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 6
Justering: 2009-03-17 Debatt: 2009-03-25 Beslut: 2009-03-26

Betänkande 2008/09:SoU17 (pdf, 220 kB) Webb-tv debatt om förslag: Folkhälsopolitik

Betänkande 2008/09:SoU16

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om socialtjänstfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 12
Justering: 2009-03-12 Debatt: 2009-03-25 Beslut: 2009-03-25

Betänkande 2008/09:SoU16 (pdf, 272 kB) Webb-tv debatt om förslag: Socialtjänstfrågor

Betänkande 2008/09:SoU9

Ett vårdvalssystem ska införas i hela landet, något som redan finns i flera landsting men på frivillig väg. Syftet med vårdvalssystemet är att öka patienternas valfrihet och underlätta för nya vårdgivare att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning. Reformen innebär att varje patient själv får välja vilken vårdcentral han eller hon vill gå till i fortsättningen. Varje enskilt landsting får besluta vilka krav man ska ställa på vårdgivarna. Alla som uppfyller kraven har rätt att starta primärvård, till exempel nya vårdcentraler, med offentlig ersättning. Grunderna i vårdvalssystemet ska vara att ersättningen följer patientens val och att privata och offentliga vårdgivare behandlas lika. Det är upp till varje landsting att besluta om ersättningens närmare utformning. Kravet på att den fasta läkarkontakten i primärvården ska vara specialist i allmänmedicin tas bort. Därmed kan fler läkare söka sig till primärvården och motverka den läkarbrist som råder på många håll. Denna ändring föreslås börja gälla den 1 april 2009. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2010. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2009-02-10 Debatt: 2009-02-19 Beslut: 2009-02-25

Betänkande 2008/09:SoU9 (pdf, 5607 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vårdval i primärvården

Betänkande 2008/09:SoU24

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om läkemedelsfrågor. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Ett antal motioner tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 3
Justering: 2009-04-23 Debatt: 2009-05-07 Beslut: 2009-05-13

Betänkande 2008/09:SoU24 (pdf, 93 kB) Webb-tv debatt om förslag: Läkemedelsfrågor

Betänkande 2008/09:SoU22

Socialstyrelsen och länsstyrelserna har i dag tillsammans hand om den statliga tillsynen över socialtjänsten och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialstyrelsen har tillsyn över socialtjänsten i landet och den centrala tillsynen över verksamhet enligt LSS. Länsstyrelserna har tillsyn över den socialtjänst och LSS-verksamhet som kommunerna i länet svarar för. Den 1 januari 2010 förs länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet över till Socialstyrelsen och samordnas med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården. Syftet med samordningen är att skapa bättre förutsättningar för en mer enhetlig och förutsägbar tillsyn och ge förutsättningar att koncentrera resurserna. En samordnad tillsyn ska också underlätta för medborgarna att hitta rätt när de vill framföra klagomål eller anmäla brister.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2009-05-07 Debatt: 2009-05-18 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:SoU22 (pdf, 2067 kB) Webb-tv debatt om förslag: Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten m.m.

Betänkande 2008/09:SoU23

Även legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att skriva ut läkemedel ska få tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen med uttryckligt samtycke från den registrerade eller om den registrerade inte kan lämna sitt samtycke. En förutsättning är att det ska vara nödvändigt för att den registrerade ska kunna få den vård eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver. Legitimerade sjuksköterskor får då använda uppgifterna i förteckningen för att ge den registrerade vård eller behandling och för att komplettera den registrerades patientjournal. De nya reglerna börjar gälla den 1 juni 2009.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2009-04-28 Debatt: 2009-05-06 Beslut: 2009-05-06

Betänkande 2008/09:SoU23 (pdf, 184 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

Betänkande 2008/09:SoU25

Riksdagen sa ja till att vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än apotek. Det handlar om läkemedel som är lämpliga för egenvård, där allvarliga biverkningar är sällsynta och där hänsyn har tagits till både patientsäkerhet och folkhälsa. Syftet med lagändringen är att öka tillgängligheten till dessa läkemedel för konsumenterna. Läkemedelsverket är den myndighet som tar emot anmälan, prövar och beslutar om vilka läkemedel som ska få säljas. Kommunerna har ansvaret för kontrollen av verksamheten. Den som säljer receptfria läkemedel ska ha egenkontrollprogram för verksamheten, lokalerna ska vara lämpliga för sitt ändamål och försäljningen ska ske på lämpligt sätt. Näringsidkaren ansvarar också för att lämna statistikuppgifter till Apotekens Service AB. Dessutom ska näringsidkaren kunna ge information om var köparen kan få farmaceutisk rådgivning. De nya reglerna börjar gälla den 1 november 2009.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2009-05-20 Debatt: 2009-06-11 Beslut: 2009-06-11

Betänkande 2008/09:SoU25 (pdf, 730 kB) Webb-tv debatt om förslag: Handel med vissa receptfria läkemedel

Betänkande 2008/09:SoU5

Valfrihetssystem används sedan länge i ett antal kommuner och inom olika verksamheter. En ny lag om valfrihetssystem, LOV, ska göra reglerna tydligare och göra det lättare för kommuner och landsting som vill öka valfriheten inom sina verksamheter. LOV innehåller regler för vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd- vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihetssystem är ett alternativ till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Valfrihetssystem kan användas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. De kommuner och landsting som vill använda LOV måste annonsera löpande på en nationell webbplats för valfrihetssystem. Både privata företag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som leverantörer. Det är inte någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde får i stället möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. För personer som inte väljer ska det finnas ett ickevalsalternativ. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2009.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-20

Betänkande 2008/09:SoU5 (pdf, 1911 kB) Webb-tv debatt om förslag: Valfrihetssystem

Betänkande 2008/09:SoU3

Sverige ska tillträda FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen godkände också att Sverige tillträder ett fakultativt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Tillträdet till konventionen och protokollet innebär inga ändringar i lagstiftningen.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 4
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-13

Betänkande 2008/09:SoU3 (pdf, 11787 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Paginering