Dokument & lagar (48 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET, utfärdadt vid slutet af 1890 års riksdag. i In nehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2 och 3. fordringar för utbetalda lån 46. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar V13. utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, 14 och 15. Med

1890-05-22

Svensk författningssamling (pdf, 5056 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 17 maj 1890. Afdelning I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens egen garanti och vård, så att den ostörd må förvaltas af de fullmäktige, kamrarne dertill förordna, efter de ordningar, stadgar och reglementen, Indika redan gjorda

1890-05-17

Svensk författningssamling (pdf, 3166 kB)

Proposition 1890:44

Kongl. Maj:ts Nåd. proposition No 44. 1 N:o 44. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anvisande af medel för inköp af jernvägen mellan Luleå och norska gränsen gifven Stockholms slott den 2 maj 1890. Under åberopande af bifogade protokoll öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1890-05-02

Proposition 1890:44 (pdf, 837 kB)

Proposition 1890:43

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 43, N:0 43. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna militieb o stället Bjuf n:o 3 i Malmöhus län gifven Stockholms slott den 18 april 1890. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1890-04-18

Proposition 1890:43 (pdf, 412 kB)

Proposition 1890:42

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 42. 1 N:0 42. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension för aflidne lektorn vid allmänna läroverket i Hernösand Carl Johan Blombergs enka och barn gifven Stockholms slott den 18 april 1890. I öfverensstämmelse med bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill

1890-04-18

Proposition 1890:42 (pdf, 342 kB)

Proposition 1890:41

40 Rongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 41. N:o 41. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående anslag till en riksförsäkringsanstalt gifven Stockholms slott den 12 mars 1890. Med åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden, vill Kong.Maj:t härmed föreslå, att Riksdagen må, med godkännande af

1890-03-12

Proposition 1890:41 (pdf, 112 kB)

Proposition 1890:40

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 40. 1 N:o 40. Kongl. Mafts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående försäkring för olycksfall i arbetet gifven Stockholms slott den 12 mars 1890. Med öfverlemnande af det i ämnet inom statsrådet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed i nåder inhemta Riksdagens

1890-03-12

Proposition 1890:40 (pdf, 2132 kB)

Proposition 1890:39

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 39. 1 X:o Sfi.Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående förändrade bestämmelser i fråga om denaturering af bränvin gifven Stockholms slott den 7 mars 1890. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1890-03-07

Proposition 1890:39 (pdf, 760 kB)

Proposition 1890:38

Rongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 38. 1 N:o 38. Kongl. Majis nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag innefattande tillägg till förordningen angående sparbanker den 1 oktober 1875 gifven Stockholms slott den 7 mars 1890. Under åberopande af härvid fogade, i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll

1890-03-07

Proposition 1890:38 (pdf, 782 kB)

Proposition 1890:37

Kongl. Majås Nåd. Proposition N:o 37. 1 N:o 37. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till förnyade förordningar angående Sveriges allmänna hypoteksbank och angående de allmänna grunder, som vid hypoteksforeningars bildande och framtida verksamhet skola till efterrättelse lända gifven Stockholms

1890-03-12

Proposition 1890:37 (pdf, 1721 kB)

Proposition 1890:36

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 36. 19 K:o 36. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag innefattande tillägg till förordningen angående en postsparbank för riket den 22 juni 1883 gifven Stockholms slott den 7 mars 1890. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna

1890-03-07

Proposition 1890:36 (pdf, 228 kB)

Proposition 1890:35

12 Kongl. MajUs Nåd. Proposition N:o 35. N:o 35. Kongl. Maj:ts nådigti proposition till Riksdagen, angående statens öfvertagande af ett rörande säteriet Mossebo med underlydande hemman i Mölltorps socken af Vadsbo härad afsluladt köp gifven Stockholms slott den 7 mars 1890. Med åberopande af bilagda utdrag af protokollet

1890-03-07

Proposition 1890:35 (pdf, 447 kB)

Proposition 1890:34

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34. N:o 34. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning till Hvetlanda bysamhälle af viss del af förra häradshöfdingebostället 1 mantal Hvetlanda Thomas- och Kullagården nås 4 och 6 gifven Stockholms slott den 28 februari 1890. I eu genom Kongl. Maj:ts

1890-02-28

Proposition 1890:34 (pdf, 398 kB)

Proposition 1890:33

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 33. 1 N:o 33. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående tilläggspension för jägmästaren i Skellefteå revir 0. E. H. Grahl gifven Stockholms slott den 21 februari 1890. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1890-02-21

Proposition 1890:33 (pdf, 339 kB)

Proposition 1890:32

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 32. 1 N:o 32. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående byte af mark mellan kronan och Örebro stad gifven Stockholms slott den 28 februari 1890. Med åberopande af bilagda protokoll öfver civil ärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen medgifva:

1890-02-28

Proposition 1890:32 (pdf, 558 kB)

Proposition 1890:31

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 31. 1 N:o 31. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna militiebostället Wissefjerda Storegård n:o 1 i Kalmar län gifven Stockholms slott den 21 februari 1890. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill Kongl.

1890-02-21

Proposition 1890:31 (pdf, 280 kB)

Proposition 1890:30

KongMaj:is Nåd. Proposition N:o 30. 1 N:0 30. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i vilkoren för öfverlåtelse till Göteborgs stad af eganderätten till kronans andel i förra ostindiska kompaniets faslighet i nämnda stad gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Med bifall till en af Kong.Maj.t

1890-01-24

Proposition 1890:30 (pdf, 746 kB)

Proposition 1890:29

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 29. 1 N:o 29. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändringar i 50, JO, 72, 98 och 109 Regeringsformen samt 32, 65, 68, 71 och 13 Riksdagsordningen Gifven Stockholms slott den 1 Mars 1890. Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll vill Kongl.

1890-02-28

Proposition 1890:29 (pdf, 1564 kB)

Proposition 1890:28

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 28. 1 N:q 28. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af en del utaf den så kallade läsår ettstomten i Falun gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Under erinran att enligt föreskrift i samtliga de reglementen, Indika blifvit faststälda för den under

1890-01-24

Proposition 1890:28 (pdf, 311 kB)

Proposition 1890:27

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 27. é. N:o 27. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till. Riksdagen, angående statsbidrag för utrotande af ollonborrarne inom Hallands och Kristianstads län gifven Stockholms slott den 31 januari 1890. Under åberopande af livad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna

1890-01-31

Proposition 1890:27 (pdf, 619 kB)
Paginering