Dokument & lagar (512 träffar)

Svensk författningssamling 1918:1080

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:925

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:645

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:163

1918-04-02

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdat Tid slutet av 1918 års lagtima riksdag. Bihang till riksdagens protokoll 1918. 15 samt. 3 käft. Riksgäldskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. y lånerörelse 1219. fonder 2024. befattning med riksstatsinkomsterna

1918-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5969 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 15 juni 1918. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. i. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1918-06-15

Svensk författningssamling (pdf, 2903 kB)

Skrivelse 1918:460

Kungl. Maj:ts nåd. skrivelse Nr 460. Nr 400. KungMay.ts nådiga skrivelse till riksdagen angående uppskov med behandlingen av ett från sistlidna riksdag vilande förslag till ändrad lydelse av 103 och 108 regeringsformen samt 13, 14 mom. 2, 15 mom. 1 och 4, 17 mom. 1 och 2, 21, 69 och 70 riksdagsordningen, så ock till


Utskottsberedning:

Skrivelse 1918:460 (pdf, 224 kB)

Proposition 1918:459

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 459. 1 Nr 459. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till ny inkomstberäkning för 1918 års tillägg sstat och för 1919 års riksstat m. m.given Stockholms slott den 6 juni 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna

1918-06-06

Proposition 1918:459 (pdf, 2976 kB)

Proposition 1918:458

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 458. 1 Nr 458. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ytterligare anslag å tilluggsstat för diverse behov vid veterinärhögskolan given Stockholms slott den 6 juni 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill

1918-01-01

Proposition 1918:458 (pdf, 379 kB)

Proposition 1918:457

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 457. 1 Nr 457. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ökade medel till utgifter för bränsle, lyshållning m. m. vid tekniska högskolan given Stockholms slott den 6 juni 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna

1918-06-01

Proposition 1918:457 (pdf, 558 kB)

Proposition 1918:456

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 456. 1 Nr 456. Kungl Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående beredande av rörelsekapital för folkhushållning skommissionen för finansiering av import till riket av vissa för folkhushållningen erforderliga förnödenheter given Stockholms slott den 31 maj 1918. Under åberopande

1918-05-31

Proposition 1918:456 (pdf, 341 kB)

Proposition 1918:455

KungMaj:ts nåd. proposition. Nr 455. 1 Nr 455. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om visst undantag från bestämmelserna i lagen om rikets mynt den SO maj 1873 given Stockholms slott den SI maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över Hnansärenden för denna

1918-01-01

Proposition 1918:455 (pdf, 320 kB)

Proposition 1918:454

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 454. 1 Nr 454. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående användande i visst fall av militär personal till skördearbete given Stockholms slott den 31 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-05-31

Proposition 1918:454 (pdf, 347 kB)

Proposition 1918:453

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 453. 1 Nr 453. Kungl. Maj.is nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan svensk och utrikes ort given Stockholms slott den 28 maj 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna

1918-05-28

Proposition 1918:453 (pdf, 572 kB)

Proposition 1918:452

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 452. 1 Nr 452. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag å tilläggsstat för år 1918 till åtgärder för åstadkommande av ökad tillverkning av kalkkväve given Stockholms slott den 28 maj 1918. Under åberopande av Inlagd a utdrag- av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden

1918-05-25

Proposition 1918:452 (pdf, 1385 kB)

Proposition 1918:451

Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 451. 1 Nr 451. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 4, 5 och 6 i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares rätt till pension, given Stockholms slott den 16 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-05-16

Proposition 1918:451 (pdf, 1182 kB)

Proposition 1918:450

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 450. 1 Nr 450. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt m. m.given Stockholms slott den 21 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-05-21

Proposition 1918:450 (pdf, 558 kB)