Dokument & lagar (512 träffar)

Proposition 1918:429

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 429 1 Nr 429. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ålderstillägg åt yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren given Stockholms slott den 3 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1918-05-03

Proposition 1918:429 (pdf, 267 kB)

Proposition 1918:428

Kungl. Maj:U nåd. proposition Nr 428. 1 Nr 428. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om, ändrad lydelse av 1 i lagen den 4 juni 1886 angående ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål:given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet

1918-05-10

Proposition 1918:428 (pdf, 614 kB)

Proposition 1918:427

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 427. 1 Nr 427. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till täckande av vissa förskott för expeditioner med fartyget Skagerak m. m.given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av biiagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärend att å tilläggsstat

1918-05-10

Proposition 1918:427 (pdf, 611 kB)

Proposition 1918:426

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 426. 1 Nr 426. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående försäljning till staden Eslöv av kronoegendomen Eslöv nr 15 och 17 i Malmöhus lön given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna

1918-04-30

Proposition 1918:426 (pdf, 536 kB)

Proposition 1918:425

Kung1. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 425. 1 Nr 425. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående förhöjt statsbidrag till vissa alkoholistanstalter given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1918-05-10

Proposition 1918:425 (pdf, 392 kB)

Proposition 1918:424

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 424. 1 Nr 424. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående förbättring av sekreterarens hos justitiekanslersämbetet tjänsteställning och avlöning given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden

1918-05-10

Proposition 1918:424 (pdf, 664 kB)

Proposition 1918:423

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 423. 1 Nr 423. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anordnande av avloppsledningar från militär etablissemang en å Järvafältet given Stockholms slott den 3 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för denna dag vill

1918-05-03

Proposition 1918:423 (pdf, 1186 kB)

Proposition 1918:422

Kungl. Majds nåd. proposition Nr 422. 1 Nr 422. Kung1. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att under viss förutsättning för kronans räkning inköpa fastigheten nr 2 i kvarteret Neptunus mindre i Stockholm given Stockholms slott den S maj 4918. Under åberopande av bilagda utdrag

1918-05-03

Proposition 1918:422 (pdf, 662 kB)

Proposition 1918:421

KungMaj:ts nåd. proposition 1Nr 421. 1 Xr 421. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande av medel till beredande av lokaler i fastigheten nr 1 i kvarteret Sjöhästen åt viss del av krigsarkivet rn. m.given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-22

Proposition 1918:421 (pdf, 911 kB)

Proposition 1918:420

KungiMajds nåd. proposition Nr 420. 1 Nr 420. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen om höjande av andra huvudtitelns ordinarie förslagsanslag till ersättning åt domare, vittnen och parter given Stockholms slott den 7 maj 4978. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden

1918-05-07

Proposition 1918:420 (pdf, 521 kB)

Proposition 1918:419

Kungl. Maj:ts nåd. proposition År 419. 1 Nr 419. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till ny avlöning sstat för statistiska centralbyrån m, m.given Stockholms slott den Sfi april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över tinansärenden för denna dag, vill Kungl. Magt

1918-12-01

Proposition 1918:419 (pdf, 3340 kB)

Proposition 1918:418

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 418. 1 Nr 418. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående statsbidrag till v äg anläggning ar in. in.given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

1918-05-07

Proposition 1918:418 (pdf, 3994 kB)

Proposition 1918:417

KungMaj:ts nåd. proposition Nr 417. 1 Nr 417. Kungi. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag å tilläggsstat under nionde huvudtiteln för täckande av vissa förskott given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill

1918-05-07

Proposition 1918:417 (pdf, 348 kB)

Proposition 1918:416

Kung.Maj:ts nåd. proposition Nr 416. 1 Nr 416. KringMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående utbyte av fastigheter mellan kronan, å ena sidan, och GimoÖsterby bruks aktiebolag å den andra:given Stockholms slott den SO april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksarrendeför

1918-04-30

Proposition 1918:416 (pdf, 7806 kB)

Proposition 1918:415

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 415. 1 Nr 415. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående vissa ändringar i gällande bestämmelser om understöd av statsmedel åt föreningar för beredande av driftkredit åt läkare av mindre jordbruk given Stockholms slott den HO april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag

1918-04-30

Proposition 1918:415 (pdf, 3173 kB)

Proposition 1918:414

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 414. 1 Nr 414. Kungi. May.ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig löneförbättring åt viss lärarpersonal vid sjökrigsskolan och navigationsskolorna given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden

1918-04-30

Proposition 1918:414 (pdf, 482 kB)

Proposition 1918:413

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 413. 1 Nr 413. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande av anslag till förstärkning av ordinarie anslaget till navigationsskolorna för åren 1918 och 1919 given Stockholms slott den 3 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden

1918-05-03

Proposition 1918:413 (pdf, 401 kB)

Proposition 1918:412

KungMaj:ts nåd. proposition Nr 412. 11 Nr 412. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående avlöningsförhöjning för viss fångvårdstjänstemän given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärendeu för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-05-07

Proposition 1918:412 (pdf, 303 kB)

Proposition 1918:411

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 411. 1 Nr 411. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande av anslag å tillägg sstat för år 1918 under andra huvudtiteln för täckande av vissa förskott given Stockholms slott den 3 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden

1918-05-03

Proposition 1918:411 (pdf, 608 kB)

Proposition 1918:410

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 410. 1 Nr 410. Kungl. Majds nådiga proposition till riksdagen angående uppförande i riksstaten för år 1919 under femte huvudtiteln av ordinarie anslag till navigationsskolorna, rn. m.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-04-26

Proposition 1918:410 (pdf, 272 kB)