Dokument & lagar (520 träffar)

Svensk författningssamling 2020:44

2020-02-06

Svensk författningssamling 2020:33

2020-01-30

Svensk författningssamling 2020:32

2020-01-30

Svensk författningssamling 2020:8

2020-01-16

Svensk författningssamling 2020:1

2019-12-30

Svensk författningssamling 1918:1080

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:925

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:645

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:163

1918-04-02

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdat Tid slutet av 1918 års lagtima riksdag. Bihang till riksdagens protokoll 1918. 15 samt. 3 käft. Riksgäldskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. y lånerörelse 1219. fonder 2024. befattning med riksstatsinkomsterna

1918-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5969 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 15 juni 1918. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. i. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1918-06-15

Svensk författningssamling (pdf, 2903 kB)

Skrivelse 1918:460

Kungl. Maj:ts nåd. skrivelse Nr 460. Nr 400. KungMay.ts nådiga skrivelse till riksdagen angående uppskov med behandlingen av ett från sistlidna riksdag vilande förslag till ändrad lydelse av 103 och 108 regeringsformen samt 13, 14 mom. 2, 15 mom. 1 och 4, 17 mom. 1 och 2, 21, 69 och 70 riksdagsordningen, så ock till


Utskottsberedning:

Skrivelse 1918:460 (pdf, 224 kB)

Proposition 1918:459

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 459. 1 Nr 459. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till ny inkomstberäkning för 1918 års tillägg sstat och för 1919 års riksstat m. m.given Stockholms slott den 6 juni 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna

1918-06-06

Proposition 1918:459 (pdf, 2976 kB)

Proposition 1918:458

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 458. 1 Nr 458. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ytterligare anslag å tilluggsstat för diverse behov vid veterinärhögskolan given Stockholms slott den 6 juni 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill

1918-01-01

Proposition 1918:458 (pdf, 379 kB)

Proposition 1918:457

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 457. 1 Nr 457. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ökade medel till utgifter för bränsle, lyshållning m. m. vid tekniska högskolan given Stockholms slott den 6 juni 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna

1918-06-01

Proposition 1918:457 (pdf, 558 kB)