Dokument & lagar (581 träffar)

Proposition 1918:369

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 369. 1 Nr 369. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning angående försäljning av pilsner m. m.given Stockholms slott den 26 april T918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-26

Proposition 1918:369 (pdf, 4623 kB)

Proposition 1918:368

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 368. 1 Nr 368. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrivning given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-04-26

Proposition 1918:368 (pdf, 731 kB)

Proposition 1918:367

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 367. 1 Nr 367. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående inköp av lastautomobiler för arméns räkning m. m.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförs varsår end en för denna dag vill Knngl. Maj:t härmed

1918-04-26

Proposition 1918:367 (pdf, 340 kB)

Proposition 1918:366

Kunyl. Maj:ts nåd. proposition Nr 366. I Nr 366. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående försäljning till aktiebolaget Bifosfat av visst område av kronoparken nr 5 i Gällivare socken av Norrbottens län given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-26

Proposition 1918:366 (pdf, 624 kB)

Proposition 1918:365

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 365. 1 Nr 365. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående bidrag till tullstatens enskilda pensionsinrättning given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet övei tinansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-26

Proposition 1918:365 (pdf, 326 kB)

Proposition 1918:364

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 364 1 Nr 364. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående restitution av erlagd tull för eu postföraren Jens Tången från Norge tillhörig automobil given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för

1918-04-19

Proposition 1918:364 (pdf, 542 kB)

Proposition 1918:363

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 363. 1 Nr 363. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 17 5 mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker m. ni.given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av biiagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-19

Proposition 1918:363 (pdf, 1034 kB)

Proposition 1918:362

Kungl. Maf.ts Nåd. Proposition Nr 362. 1 Nr 362. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid marinen given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-19

Proposition 1918:362 (pdf, 7341 kB)

Proposition 1918:361

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 361. 1 Nr 361. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-19

Proposition 1918:361 (pdf, 8541 kB)

Proposition 1918:360

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 360. 1 Nr 360. Kungl. Majts nådiga proposition till riksdagen om anvisande av medel till understöd åt offentliga rättshjälpsanstalter given Stockholms slott den 12 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden för denna dag vill

1918-04-12

Proposition 1918:360 (pdf, 877 kB)

Proposition 1918:359

K ungt. Maj:ts nåd. proposition nr 359. i Nr 359. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande av medel till bestridande av kostnader för rättshjälp m. m. åt vissa nyttjanderättshavare given Stockholms slott den 12 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet för justitiedepartementsärenden

1918-04-12

Proposition 1918:359 (pdf, 451 kB)

Proposition 1918:358

Kxingl. Maj:ts nåd. proposition Nr 358. 1 Nr 358. KungMaj ds nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i viss del av 3 i förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften:given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-04-26

Proposition 1918:358 (pdf, 292 kB)

Proposition 1918:357

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 357. 1 Nr 35Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående inrättande av en dränerings fond m. ni. given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Magt, med tillkännagivande

1918-04-23

Proposition 1918:357 (pdf, 2269 kB)

Proposition 1918:356

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 356. 1 Nr 356. KungMajds nådiga proposition till riksdagen angående uveiflyttande av under officer skorpraler i l:a lönegraden vid flottan och kustartilleriet till en ny lägre under officersgrad in. m.given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-19

Proposition 1918:356 (pdf, 5762 kB)

Proposition 1918:355

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 355. 1 Nr 355. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension å allmänna indragning sstaten åt förre musiksergeanten Gustaf Adolf Blomqvist given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden

1918-04-26

Proposition 1918:355 (pdf, 336 kB)

Proposition 1918:354

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 354. 1 Nr 354. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående omkostnader för handläggning av ärenden rörande ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-23

Proposition 1918:354 (pdf, 452 kB)

Proposition 1918:353

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 353: 1 Nr 353. Kungl. Majds nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag angående beredande i vissa fall vid skogsavverkning och kolning av härbärge åt arbetarna in. m.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll

1918-04-26

Proposition 1918:353 (pdf, 2432 kB)

Proposition 1918:352

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 352. 1 Nr 352. Kungl. Majis nådiga proposition till riksdagen angående understöd åt vissa folkskolläraränkor given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

1918-04-26

Proposition 1918:352 (pdf, 529 kB)

Proposition 1918:351

1 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 351. Nr 351. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående avstående av den rätt till vatten och strömfall i Klarälven, som tillkommer kyrkoherdebostället 1/12 mantal eller 80 öre skatt Östra Båda i Norra Råda socken given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande

1918-04-26

Proposition 1918:351 (pdf, 639 kB)

Proposition 1918:350

Kungi. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 350. 1 Nr 350. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående lönereglering för lärare vid småskoleseminarier m. m.given Stockholms slott den 22 mars 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-03-22

Proposition 1918:350 (pdf, 730 kB)