Dokument & lagar (581 träffar)

Svensk författningssamling 1918:163

1918-04-02

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdat Tid slutet av 1918 års lagtima riksdag. Bihang till riksdagens protokoll 1918. 15 samt. 3 käft. Riksgäldskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. y lånerörelse 1219. fonder 2024. befattning med riksstatsinkomsterna

1918-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5969 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 15 juni 1918. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. i. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1918-06-15

Svensk författningssamling (pdf, 2903 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLD S-KONTORET, utfärdadt vid slutet af 1891 års riksdag. Innehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2d. fordringar för utbetalda lån 59. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar 10-15. utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, 1620. Med statsregleringen

1891-05-15

Svensk författningssamling (pdf, 5284 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, ntfärdadt den 13 Maj 1891. rgflykib j bh taölidinl miåfqmi u niwfo bo bÖJavjbctrf bom dfim.vRhfodbjiiil ebihfhJ kolibri Afdelning I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens egen garanti och vård, så att den ostörd må förvaltas af de fullmäktige,

1891-05-13

Svensk författningssamling (pdf, 3295 kB)

Svensk författningssamling 1891:35 s.1

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:1080

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:925

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:645

Författningen är upphävd

Proposition 1918:456

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 456. 1 Nr 456. Kungl Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående beredande av rörelsekapital för folkhushållning skommissionen för finansiering av import till riket av vissa för folkhushållningen erforderliga förnödenheter given Stockholms slott den 31 maj 1918. Under åberopande

1918-05-31

Proposition 1918:456 (pdf, 341 kB)

Proposition 1918:245

K un yl. Maj:ts nåd. proposition Nr 245. 1 Nr 245. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 och 9 i förordningen den 18 juni 1915 om förekommande av överdriven avverkning å ungskog inom de delar av Västerbottens och Norrbottens län, som. ej höra till lappmarken

1918-04-05

Proposition 1918:245 (pdf, 1157 kB)

Proposition 1918:244

Kungl. May.ts nåd. proposition Nr 244. 1 Nr 244. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående an visande av bidrag till svenska stadsförbundets verksamhet given Stockholms slott den 5 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-05

Proposition 1918:244 (pdf, 878 kB)

Proposition 1918:37

KungMaj ds Nåd. Proposition Nr 37. Nr 37. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående användande av behållningar ä vissa extra anslag till täckande av merkostnad för utförande av ändring å undervattensbåten nr 1 given Stockholms slott den 25 januari 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-01-25

Proposition 1918:37 (pdf, 294 kB)

Proposition 1918:380

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 380. 1 Nr 380. KungMaj ds nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 10, 13, 15 och 34 i lagen om arbetarskydd den 29 juni 1912 given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl.

1918-04-26

Proposition 1918:380 (pdf, 602 kB)

Proposition 1918:388

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 388. 1 Nr 388. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen om beviljande av anslag till fångvården och statens arbetsanstalter m. m.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden för denna dag

1918-04-26

Proposition 1918:388 (pdf, 4823 kB)

Proposition 1918:387

Kungi. Maj:ts nåd. proposition Nr 387. 1 Är 387. Kungl, Maj ds nådiga proposition till riksdagen angående inrättande av en kraftledningslånefond given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

1918-04-30

Proposition 1918:387 (pdf, 1508 kB)

Proposition 1918:386

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 386. 1 Nr 386. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader under år 1919 given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-29

Proposition 1918:386 (pdf, 3772 kB)