Dokument & lagar (692 träffar)

Svensk författningssamling 1918:1080

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:925

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:645

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:163

1918-04-02

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdat Tid slutet av 1918 års lagtima riksdag. Bihang till riksdagens protokoll 1918. 15 samt. 3 käft. Riksgäldskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. y lånerörelse 1219. fonder 2024. befattning med riksstatsinkomsterna

1918-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5969 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 15 juni 1918. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. i. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1918-06-15

Svensk författningssamling (pdf, 2903 kB)

Riksdagens protokoll 1918:84

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 84. Tisdagen den 15 oktober. Kl. 10,30 f. in. 1. Sammanträdet öppnades av herr talmannen med följande ord:Mina herrar I den i många avseenden ytterst brydsamma tid, vi på grund av världskrigets verkningar för närvarande genomleva, har vårt land jämväl drabbats av en farsot,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:84 (pdf, 384 kB)

Riksdagens protokoll 1918:83

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 83. Onsdagen den 2 juni. Kl. 1 e. m. I Justerades protokollen för den 18, den 19, den 20, den 21 och Jen 22 innevarande juni. 2- Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till paragrafer i riksdagsbeslutet: nr 167, angående kreditiv summorna nr 168, angående lag

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:83 (pdf, 173 kB)

Riksdagens protokoll 1918:82

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 82. Lördagen den 22 juni. Kl. 12 på dagen. 1. Justerades protokollet för den 17 innevarande juni. 2. Upplästes ett till kammaren inkommet protokoll, så lydande: Protokoll hållet inför statsrådet och chefen för justitiedepartementet den 21 juni 1918. Till justitiedepartementet

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:82 (pdf, 288 kB)

Riksdagens protokoll 1918:81

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 81. Torsdagen den 20 juni. Kl. 7,30 e. m. 1. Justerades protokollet för den 14 innevarande juni. 2. Upplästes och lades till handlingarna följande till kammaren inkomna protokoll: Protokoll, hållet vid sammanträde med herr talmannen i riksdagens andra kammare och de kammarens

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:81 (pdf, 337 kB)

Riksdagens protokoll 1918:80

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 80. Onsdagen den 19 juni. Kl. 2 e. m. 1. Justerades de vid kammarens sammanträde den 13 innevarande juni förda protokollen. 2. Föredrogas vart för sig: statsutskottets memorial, nr 256, i anledning av andra kammarens återremiss av punkt 2 i statsutskottets memorial nr 244

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:80 (pdf, 488 kB)

Riksdagens protokoll 1918:79

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 79. Måndagen den 17 juni. Kl. 11 f. m. 1. Justerades de vid kammarens sammanträde den 11 innevarande juni förda protokollen. 2. Å föredragningslistan fanns först upptaget statsutskottets memorial, nr 244, i anledning av andra kammarens återremiss av statsutskottets memorial

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:79 (pdf, 239 kB)

Riksdagens protokoll 1918:78

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 78. Lördagen den 15 juni. Kl. 1 e. m. 1. Justerades protokollet för den 10 innevarande juni. 2. Sedan riksdagens båda kamrar förehaft och godkänt de uti stats- Gemensamma utskottets memorial nr 161 och 162, bankoutskottets memorial nr omröstningar. 64, punkterna 1 och 2, bevillningsutskottets

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:78 (pdf, 1450 kB)

Riksdagens protokoll 1918:77

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1918. Andra kammaren. Nr 77. Fredagen den 14 juni. Kl. 1 e. in. Justerades de vid kammarens sammanträde den 8 innevarande juni förda protokollen. 2. Föredrogs, men bordlädes åter konstitutionsutskottets memorial nr 25. 3. Vid karpa skedd föredragning av statsutskottets memorial, nr Ang. återrem240,

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:77 (pdf, 4114 kB)

Riksdagens protokoll 1918:76

RIKSDAGENS PROTOKOLL I9i8. Ändra kammaren. Nr 76. Torsdagen den 13 juni, f. in. Kl. 11 f. in. Förhandlingarna vid detta sammanträde leddes till en början av herr vice talmannen. 1. Justerades protokollet för den 7 innevarande juni. 2. Föredrogos, men bordlädes åter konstitutionsutskottets memorial nr 24. sammansatta

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:76 (pdf, 4698 kB)

Riksdagens protokoll 1918:75

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Andra kammaren. Nr 75. Onsdagen den 12 juni, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes förhandlingarna därvid till en början av herr vice talmannen. 1. Herr vice talmannen anmälde till fortsatt handläggning lagut- la9 om skottets utlåtande, nr 73, i anledning

1918-01-01

Riksdagens protokoll 1918:75 (pdf, 5804 kB)

Riksdagens protokoll 1918:74

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1918. Ändra kammaren. Nr 74. Onsdagen den 12 juni, f. in. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 6 innevarande juni. 2. Föredrogos, men bordlädes åter statsutskottets utlåtanden nr 224236. 3. Vidare föredrogs statsutskottets memorial, nr 237, i anledning av kamrarnas skiljaktigabeslut i

1918-04-12

Riksdagens protokoll 1918:74 (pdf, 4411 kB)