Dokument & lagar (20 träffar)

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima

Kungl. Maj:ts tal. 1 KungMaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 30 oktober 1918. Gode Herrar och Svenske Män Sedan Jag sist mötte Eder här, har min älskade son Erik, hertig av Västmanland, blivit bortryckt av döden. För det deltagande, som från skilda håll visats Mig och Mitt hus i Vår djupa sorg, uttalar

1918-10-30

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima (pdf, 187 kB)

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima

Kanyl. Maj.ts skrivelser om talman förordnanden. 1 Vi GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes och Yendes Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid instundande urtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad, f. d. landshövdingen,

1918-10-25

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima (pdf, 166 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar

Kungl. Maj.ts svar angående av riksdagen antagen grundlagsändring. KUNGL. MAJ:TS svar i anledning av en utav innevarande års riksdag antagen grundlagsändring givet Stockholms slott å rikssalen den 2 februari 1918. Gode herrar och svenske män Uti underdånig skrivelse den 1 februari 1918 har M anmält, att sedan 1917 års

1918-02-01

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar (pdf, 136 kB)

Framställning / redogörelse 1918:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1917 av dem verkställda granskning av STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1916 jämte de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till KUNGL. MAJ:T avgivna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM 1918 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1918-01-18

Framställning / redogörelse 1918:SV (pdf, 22599 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal. 1 KungMaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 16 januari 1918. Gode Herrar och Svenske Män Jag hälsar eder välkomna till Edert viktiga och ansvarsfulla värv. När Sveriges Riksdag nu åter samlas, har det stora världskriget nått långt in på sitt fjärde år. Hela mänskligheten lider under dess

1918-01-16

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal (pdf, 251 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 STOCKHOLM 1918 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG jk it. A 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning 7 Redogörelse för anhängiggjorda åtal och därmed jämförliga åtgärder. A. Mål, som varit

1918-01-15

Framställning / redogörelse 1918:Mo (pdf, 16159 kB)

Framställning / redogörelse 1918:KMB

Kungl. Maj:ts skrivelser om talmans förordnanden. 1 Yl GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes oeh Yendes Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad, landshövdingen,

1918-01-14

Framställning / redogörelse 1918:KMB (pdf, 188 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Rber

Berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1918. Den 22 februari 1917 undertecknades i Stockholm mellan Sverige, TiiiäggsNorge och Danmark en tilläggsartikel till myntkonventionen av den 27 yDtkkeönvenmaj 1873 och tilläggskonventionen

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Rber (pdf, 16661 kB)

Framställning / redogörelse 1918:RGK

RIKSDAGENS år 1917 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen av RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, A.B, P, A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1918. v INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Inledning Riksgäldskontorets skulder vid 1916 års utgång.Riksgfildskontorets tillgångar vid 1916 års utgång Riksgäldskontorets

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:RGK (pdf, 17714 kB)

Framställning / redogörelse 1918:RB

BERÄTTELSE TILL 1918 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1917. STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1917. Till 1918 års lagtima riksdag. Av de vid 1917 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:RB (pdf, 7072 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ARBETSBERÄTTELSE avgiven till lagtima riksdagen år 1918 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse. STOCKHOLM 1918 IVAR H.BGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Inledning.1. Redogörelse för åtal, anställda mot nedannämnda ämbets- eller tjänstemän 1 landssekreteraren

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Jo (pdf, 16467 kB)

Framställning / redogörelse 1910:Kmtal

Kungl. Majds Tal. 3 lEZixrigL ZMZajrfcs tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 17 januari 1910. Gode Herrar och Svenska män Jag hälsar Eder välkomna till det nya riksmöte, hvartill I jämlikt grundlagens bud nu samlats. Under det gångna året har en för Mitt hus glädjande tilldragelse inträffat genom Min sonsons,

1910-01-17

Framställning / redogörelse 1910:Kmtal (pdf, 181 kB)

Framställning / redogörelse 1910:KMB

Kungl. Maj:ts Skrifvelse. 1 V i GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes ocli Fendes Konung, vilja härigenom gifva Riksdagens Första Kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till Talman i Riksdagens Första Kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten af samma Kammare för Gäfleborgs län, bruksägaren, riddaren

1910-01-14

Framställning / redogörelse 1910:KMB (pdf, 168 kB)

protutdr 1910

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1910. ELFTE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarne. Protokollsutdrag den 18 januari 1910. 1 Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 18 januari 1910. Nr 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna

1910-01-01

Framställning / redogörelse 1910:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1909 af dem verkställda granskning af STATSVERKETS jämte därtill körande fonders tillstånd, styrelse ock förvaltning under år 1908 jämte de, i anledning af samma kerättelse, infordrade ock till KUNGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MABCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1910-01-01

Framställning / redogörelse 1910:SV (pdf, 24623 kB)

Framställning / redogörelse 1910:Rber

Berättelse om livad i rikets styrelse sedan sista lagtima Riksdag sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 17 januari 1910. KungMaj:t har under det förflutna året åter haft att glädja sig åt en betydelsefull tilldragelse:ur den förening H. K. H. Hertigen af Södermanland knutit med en älskad

1910-01-01

Framställning / redogörelse 1910:Rber (pdf, 8215 kB)

Framställning / redogörelse 1910:RGK

RIKSDAGENS år 1900 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÅLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMAXS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1910. Undertecknade af innevarande års Riksdag utsedde Revisorer, hvilka enligt föreskriften i riksdagsordningens 72 den 1 nästlidne oktober påbörjat

1910-01-01

Framställning / redogörelse 1910:RGK (pdf, 19166 kB)

Framställning / redogörelse 1910:RB

BERÄTTELSE TILL 1910 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1909. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, Till 1910 te lagtima Riksdag. Af de vid årets riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och nksgaldskontorets tillstånd, stvrelse och förvaltning utsedda revisorer hafva

1910-01-01

Framställning / redogörelse 1910:RB (pdf, 8543 kB)

Framställning / redogörelse 1910:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE afgifven vid lagtima riksmötet år 1910 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse STOCKHOLM IVAR BOKTRYCKERI A.B. 1910. INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Sid. Inledning.1 Redogörelse för åtal, anställda mot: 1 jägmästaren Y. Th. D. Gaunitz, för olaga beslag forts,

1910-01-01

Framställning / redogörelse 1910:Jo (pdf, 18486 kB)