Dokument & lagar (22 träffar)

Framställning / redogörelse 1970:RB

1 RIKSDAGENS REVISORER Till riksdagen I enlighet med föreskrift i 5 bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen RFS 1968:8 får riksdagens revisorer härmed avge berättelse över verkställd granskning av riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1969. Liksom föregående år har granskningen för revisorernas

1970-02-12

Framställning / redogörelse 1970:RB (pdf, 752 kB)

Framställning / redogörelse 1970:RGK

1 RIKSDAGENS REVISORER Till riksdagen I enlighet med föreskrift i 5 bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen RFS 1968:8 får riksdagens revisorer härmed avge berättelse över verkställd granskning av riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning under budgetåret 1968/69. Liksom föregående år har granskningen

1970-02-06

Framställning / redogörelse 1970:RGK (pdf, 170 kB)

Framställning / redogörelse 1970:SV

RIKSDAGENS REVISORERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1969 Innehållsförteckning Riksdagens revisorers skrivelse 3 Den statsfinansiella utvecklingen 5 Skatteuppbörden 35 Viktigare förvaltningsorganisatoriska förändringar m. in.74 Revisorernas organisation och verksamhetsformer.80 Föredragningar och besök 82 Granskningsverksamheten

1970-01-10

Framställning / redogörelse 1970:SV (pdf, 9365 kB)

Framställning / redogörelse 1970:rfk

RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 12.3.1970 Dnr 70-H.9/70 Till Riksdagen Berättelse om 1969 års verksamhet Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor får härmed avgiva berättelse om sin verksamhet under år 1969. Styrelsens sammansättning Styrelsen har haft följande sammansättning. Ledamöter har varit från första kammaren

1970-01-01

Framställning / redogörelse 1970:rfk (pdf, 428 kB)

Redogörelse 1970:Rdlönedel

REDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS LÖNEDELEGATIONS VERKSAMHET UNDER ÅR 1969 III Till Riksdagen Jämlikt föreskrift i 12 riksdagsstadgan får riksdagens lönedelegation härmed avge redogörelse för sin verksamhet under år 1969. Författningsändringar m. m. avseende lönedelegationen Sedan det nya förhandlingsrättssystemet för

1970-01-01

Redogörelse 1970:rdlndlb1

REDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS LÖNEDELEGATIONS VERKSAMHET UNDER ÅR 1969 III Till Riksdagen Jämlikt föreskrift i 12 riksdagsstadgan får riksdagens lönedelegation härmed avge redogörelse för sin verksamhet under år 1969. Författningsändringar m. m. avseende lönedelegationen Sedan det nya förhandlingsrättssystemet för

1970-01-01

Redogörelse 1970:rdlndlb1 (pdf, 18862 kB)

Framställning / redogörelse 1970:Rber

BERÄTTELSE till 1970 års riksdag om vad i rikets styrelse En ingående redogörelse för de förhållanden som sammanhänger med den ekonomiska utvecklingen lämnas vid anmälan av finansplanen och nationalbudgeten i 1970 års statsverksproposition, till vilken torde få hänvisas. Efterfrågan på arbetskraft har stigit snabbt

1970-01-01

Framställning / redogörelse 1970:Rber (pdf, 15214 kB)

Framställning / redogörelse 1970:NR

Till Riksdagen Härmed får Nordiska rådets svenska delegation överlämna bifogade berättelse för rådets adertonde session i Reykjavik den 712 februari 1970 jämte en bilaga. Huvudfrågor vid sessionen var Nordek och nya organisatoriska former för det nordiska samarbetet, både vad beträffar Nordiska rådet och samarbetet

1970-01-01

Framställning / redogörelse 1970:NR (pdf, 2753 kB)

Framställning / redogörelse 1970:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal 1 Kungl. Maj:ts tal på Rikssalen vid riksdagens öppnande den 13 januari 1970 Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till Edert ansvarsfulla arbete. Sveriges förhållande till främmande makter är gott. I förbindelserna mellan öst och väst har en vilja till minskning

1970-01-01

Framställning / redogörelse 1970:Kmtal (pdf, 223 kB)

Framställning / redogörelse 1970:Jo

JUSTITIEOMBUDSMÄNNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL RIKSDAGEN ÅR 1970 TRYCKERIBOLAGET IVAR HAIGGSTRÖM AB STOCKHOLM 1970 Innehåll Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Skrivelse till riksdagen 9 I DOMSTOLAR m. m. Framställning angående rätt för vårdnadshavare för underårig till ersättning för inställelse i brottmål

1970-01-01

Framställning / redogörelse 1970:Jo (pdf, 15779 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima

Kungl. Maj:ts tal. 1 KungMaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 30 oktober 1918. Gode Herrar och Svenske Män Sedan Jag sist mötte Eder här, har min älskade son Erik, hertig av Västmanland, blivit bortryckt av döden. För det deltagande, som från skilda håll visats Mig och Mitt hus i Vår djupa sorg, uttalar

1918-10-30

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima (pdf, 187 kB)

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima

Kanyl. Maj.ts skrivelser om talman förordnanden. 1 Vi GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes och Yendes Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid instundande urtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad, f. d. landshövdingen,

1918-10-25

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima (pdf, 166 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar

Kungl. Maj.ts svar angående av riksdagen antagen grundlagsändring. KUNGL. MAJ:TS svar i anledning av en utav innevarande års riksdag antagen grundlagsändring givet Stockholms slott å rikssalen den 2 februari 1918. Gode herrar och svenske män Uti underdånig skrivelse den 1 februari 1918 har M anmält, att sedan 1917 års

1918-02-01

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar (pdf, 136 kB)

Framställning / redogörelse 1918:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1917 av dem verkställda granskning av STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1916 jämte de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till KUNGL. MAJ:T avgivna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM 1918 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1918-01-18

Framställning / redogörelse 1918:SV (pdf, 22599 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal. 1 KungMaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 16 januari 1918. Gode Herrar och Svenske Män Jag hälsar eder välkomna till Edert viktiga och ansvarsfulla värv. När Sveriges Riksdag nu åter samlas, har det stora världskriget nått långt in på sitt fjärde år. Hela mänskligheten lider under dess

1918-01-16

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal (pdf, 251 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 STOCKHOLM 1918 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG jk it. A 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning 7 Redogörelse för anhängiggjorda åtal och därmed jämförliga åtgärder. A. Mål, som varit

1918-01-15

Framställning / redogörelse 1918:Mo (pdf, 16159 kB)

Framställning / redogörelse 1918:KMB

Kungl. Maj:ts skrivelser om talmans förordnanden. 1 Yl GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes oeh Yendes Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad, landshövdingen,

1918-01-14

Framställning / redogörelse 1918:KMB (pdf, 188 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Rber

Berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1918. Den 22 februari 1917 undertecknades i Stockholm mellan Sverige, TiiiäggsNorge och Danmark en tilläggsartikel till myntkonventionen av den 27 yDtkkeönvenmaj 1873 och tilläggskonventionen

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Rber (pdf, 16661 kB)

Framställning / redogörelse 1918:RGK

RIKSDAGENS år 1917 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen av RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, A.B, P, A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1918. v INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Inledning Riksgäldskontorets skulder vid 1916 års utgång.Riksgfildskontorets tillgångar vid 1916 års utgång Riksgäldskontorets

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:RGK (pdf, 17714 kB)
Paginering