Dokument & lagar (387 träffar)

protutdr 1916

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1916. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Sthlm 1916, Isaac Marcus Boktr.A.B. Protokollsutdrag den 18 januari 1916. 3 Den 18 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 18 januari

1916-12-16

Svensk författningssamling 1916:599

Författningen är upphävd

Proposition 1916:229

KungMaj.ts Nåd. Proposition Nr 229. 1 Nr 229. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning angående skattefrihet för ersättning eller understöd, som av staten utgives enligt förordningen den 15 december 1914 om vad iakttagas skall i avseende å införande av statsmonopol å tobakstillverkningen

1916-08-31

Proposition 1916:229 (pdf, 1345 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfardat den 8 juni 1916. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade i

1916-06-08

Svensk författningssamling (pdf, 2910 kB)

Proposition 1916:252

Kungl, Maj:ts Nåd. Proposition Nr 252. 1 Nr 252. Kungi. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande av medel för bestridande av vissa omkostnader för riksförsäkringsanstalten för handläggning av ärenden rörande ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring given Stockholms

1916-05-12

Proposition 1916:252 (pdf, 236 kB)

Proposition 1916:250

Kungl Maj:tu Nåd. Proposition Nr 250. 1 Nr 250. Kungl. Maj:ts nädiga proposition till riksdagen angående anslag till riksförsäkringsanstalten in. in.given Stockholms slott den 9 maj 1916. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden lör denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

1916-05-09

Proposition 1916:250 (pdf, 2390 kB)

Proposition 1916:249

Kung Majds Nåd. Proposition Nr 249. 1 Nr 249. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anställande under år 1916 av ökat antal extra skog singenjörer och extra tillsyningsman för tillsyn å enskildas skogar i Västerbottens och Norrbottens läns kustland given Stockholms slott den 9 maj 1916. Under åberopande

1916-05-09

Proposition 1916:249 (pdf, 576 kB)

Skrivelse 1916:247

Kungl. Maj.ts Nåd. skrivelse Nr 347. 1 Nr 247. Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till riksdagen om återtagande av i statsverkspropositionen gjorda framställningar om anvisande för är 1917 av vissa belopp för anläggande av ny docka vid flottans station i Stockholm m. in.given Stockholms slott den 9 maj 1916. Under åberopande


Utskottsberedning:

Skrivelse 1916:247 (pdf, 279 kB)

Proposition 1916:244

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 244. 1 Nr 244. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående täckande av kostnader, som avses i 63 regeringsformen given Stockholms slott den 9 maj 1916. Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1916-05-09

Proposition 1916:244 (pdf, 402 kB)

Proposition 1916:243

Kungl. Majds Nåd. Proposition Nr 243. 1 Nr 243. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 26 1, 3 och 4 mom. och om tillägg till 42 i förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning av brännvin given Stockholms slott den 9 maj 1916. Under åberopande av bilagda

1916-05-09

Proposition 1916:243 (pdf, 1062 kB)

Proposition 1916:253

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 253. 1 Nr 253. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ändrad lydelse av rubrikerna nr 192 och 193 för maltdrycker och mjöd i gällande tulltaxa given Stockholms slott den 5 maj 19li. länder åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för

1916-05-05

Proposition 1916:253 (pdf, 259 kB)

Proposition 1916:248

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 248. 1 Nr 248. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående utredning rörande frågan om förbättrade sjöfartsförbindelser med England given Stockholms slott den 5 maj 1916. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl.

1916-05-05

Proposition 1916:248 (pdf, 604 kB)

Proposition 1916:240

Kungl. Maj:ta nåd. proposition nr 240. 1 tfr 240. Kungl. Mctj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 2 1 mom.3 1 inom.8 och 23 samt 25 2 mom. i förordningen den 7 augusti 1907 angående tillverkning och beskattning av maltdrycker m. m.given Stockholms slott den 5 maj 1916.

1916-05-05

Proposition 1916:240 (pdf, 1467 kB)

Proposition 1916:239

Kung/Maj:ts nåd. proposition nr 239. 1 Nr 239. Kungi. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående beräkningen av vissa inkomster i 1917 års riksstat m. m.given Stockholms slott den 5 maj 1916. Under åberopande av det utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, som finnes bilagt Kungl. Maj:ts

1916-05-05

Proposition 1916:239 (pdf, 175 kB)

Proposition 1916:237

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 237. 1 Nr 237. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfälliga understöd åt vissa f. d. befattningshavare vid lotsverket given Stockholms slott den 5 maj 1916. Med åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvar särenden för denna dag vill Kung.Maj:t

1916-05-05

Proposition 1916:237 (pdf, 475 kB)

Skrivelse 1916:236

Kungl. Majds Nåd. skrivelse Nr K23ö. 1 r 236. Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till riksdagen med tillkännagivande att i statsverkspropositionen under sjunde huvudtiteln bebådad framställning till riksdagen angående inredningsarbeten i det s. k. gamla kungshusets källarvåning icke kommer att föreläggas riksdagen given


Utskottsberedning:

Skrivelse 1916:236 (pdf, 243 kB)

Proposition 1916:225

Kungl. Majli Nåd. Proposition Nr 225. 1 Nr 225. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om krigsmaterielskatt m. m.given Stockholms slott den 2 maj 1916. Under åberopande av härvid fogade utdrag av protokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t, som den 28 april 1916 till

1916-05-02

Proposition 1916:225 (pdf, 3446 kB)

Proposition 1916:195

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 195. 1 Nr 195. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften given Stockholms slott den 12 maj 1916. Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet 3ver finansärenden

1916-05-01

Proposition 1916:195 (pdf, 1804 kB)