Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (54 träffar)

Framställning / redogörelse 1968:RB

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den är 1967 av dem verkställda granskningen av RIKSBANKEN 2 samt. ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1967 3 Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksbankens tillstånd och förvaltning

1968-02-15

Framställning / redogörelse 1968:RB (pdf, 964 kB)

Framställning / redogörelse 1968:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1967 av dem verkställda granskningen av ST ÅT SVERKET DELI REVISORERNAS UTTALANDEN ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIESOLAS STOCKHOLM 1967 Innehållsförteckning Riksdagens revisorers skrivelse.5 Försvarsdepartementet 1 Till vissa läkare inom krigsmakten utgående löneförmåner

1968-02-06

Framställning / redogörelse 1968:SV (pdf, 20398 kB)

Framställning / redogörelse 1968:rfk

I RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR Till Riksdagen Ett sammansatt konstitutions- och bankoutskott uttalade i sitt av riksdagen godkända betänkande nr 3 år 1966 s. 7 att utskottet övervägt frågan om lämpligheten av att ålägga riksdagens förvaltningskontor att årligen utgiva en berättelse över sin verksamhet att tillställas

1968-02-01

Framställning / redogörelse 1968:rfk (pdf, 529 kB)

Register 1968:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen Register till bevillningsutskottets betänkanden vid 1968 års riksdag höstsessionen A Ackumulerad inkomst: ändring av 3 4 mom. förordningen om ackumulerad inkomst Allmänt ombud: Se Mervärdeskatt 62 Artister: Se Uppbörd 68 A uktions företag: Se Mervärdeskatt

1968-01-12

Register 1968:Bevu - höst (pdf, 565 kB)

Register 1968:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkande och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A Ackumulerad inkomst: Se Inkomstskatt 16 ADB: Se Mervärdeskatt 45 Aktiebolag: Se Inkomstskatt 28 Allmän arbetsgivaravgift: förordning om allmän arbetsgivaravgift.uppskov

1968-01-12

Register 1968:Bevu (pdf, 827 kB)

Framställning / redogörelse 1968:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal 1 Kungl. Maj:ts tal på Rikssalen vid riksdagens öppnande den 11 januari 1968 Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till Edert ansvarsfulla arbete. Sveriges förhållande till främmande makter är gott. Trots kvarstående motsättningar mellan stormakterna kan man

1968-01-11

Framställning / redogörelse 1968:Kmtal (pdf, 182 kB)

Register 1968:Su

Statsutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A AB-frågor, handläggningsordningen vid lönegradsplacering av tjänster i samband med organisationsfrågor.14 Abortförebyggande åtgärder, anslag till.5:21 ADB-system för

1968-01-01

Register 1968:Su (pdf, 2925 kB)

Register 1968:Su - höst

Statsutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag höstsessionen A Alkoholmissbrukare, erkända vårdanstalter för, lån till nybyggnader vid 3 Alksnis, Edwin, f. d. lettiske löjtnanten, motion om livränta åt 173 Allergologin, motioner

1968-01-01

Register 1968:Su - höst (pdf, 573 kB)

Register 1968:L3u - höst

Tredje lagutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden vid 1968 års riksdag höstsessionen A A llmänningsskog om ökat lokalt inflytande över allmänningsskog.60 Andelsrätt se Bostadsrätt 71 A realförvärv se Legaliseringslag 66 Avgasrenare se Vägtrafik 70 Avloppsvatten

1968-01-01

Register 1968:L3u - höst (pdf, 548 kB)

Register 1968:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A Affärstidslagen om upphävande av affärstidslagen.9 A llmänningsskog se Uppskjutna ärenden 51 i Anläggningsarrende se Ngttjanderättslagen 38 Arrende se

1968-01-01

Register 1968:L3u (pdf, 888 kB)

Register 1968:L2u - höst

Andra lagutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen Register till andra lagutskottets utlåtanden vid 1968 års riksdag höstsessionen A Alkohol: se Tobak 48 Anställningstrygghet: se Uppsägningsskydd 67 och 70 Arbetarskydd: angående de arbetshygieniska kraven på traktorer.A rbetsanställning: se Uppsägningsskydd

1968-01-01

Register 1968:L2u - höst (pdf, 488 kB)

Register 1968:L2u

Andra lagutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A Alkohol: se Uppskjutna ärenden 47 ö Allmänfarliga sjukdomar: se Smittskyddslagen 24 Allmän försäkring: förslag till lag angående ändring i lagen den 25 maj 1962

1968-01-01

Register 1968:L2u (pdf, 905 kB)

Register 1968:L1u

Första lagutskottets register vid 1968 år riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A Administrativt rättsskydd: domstolsmässig prövning av rättsfrågor i förvaltningen.20 Adoption: lag om ändrad lydelse av 4 kap. 5 föräldrabalken 31 Allmänna

1968-01-01

Register 1968:L1u (pdf, 587 kB)

Register 1968:L1u - höst

Första lagutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag höstsessionen A Adoption: se Äktenskap 49 Anstaltsbehandling: se Nordiska rådet 46Övervakning snämnd 45 År rest: se Ungdomsarrest 41 B Barnavårdslagen: lag om ändrad lydelse

1968-01-01

Register 1968:L1u - höst (pdf, 454 kB)

Register 1968:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1968 års riksdags höstsession A Allmänna handlingar, se Offentliggörande 37 och Sekretesslagen 23 B Baltutlämningen 1946, se Offentliggörande 37 Byggnadsnämnd, se Kommunala frågor 5 31 C

1968-01-01

Register 1968:Ku - höst (pdf, 299 kB)

Register 1968:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkandevid 1968 års riksdags vårsession A Allmänna handlingar, ändring i lagen om inskränkningar i rätten att utbekomma 22 D Decharge, se Statsrådsprotokollen 15 F Folkstyret, åtgärder för att fördjupa

1968-01-01

Register 1968:Ku (pdf, 320 kB)

Register 1968:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen A Allmän beredskapsstat se Beredskapsstat Alnar psinstitut et, avlöningar in. m.1:25 Anslags uppförande i statsbudgeten, ändrad ordning 4 A rrendeegnahemsf

1968-01-01

Register 1968:Ju (pdf, 822 kB)

Register 1968:Ju - höst

Jordbruksutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden vid 1968 års riksdag höstsessionen D Domänverkets markfond, dispositionen av 33 E Erosion vid Löderups strandbad, se Löderups strandbad P Fisker ilånefonden, se Tilläggsstat 1 Fiskerinäringen: 1. fiskerinäringens

1968-01-01

Register 1968:Ju - höst (pdf, 303 kB)

Register 1968:Bu - höst

Bankoutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag höstsessionen I. Riksdagen och dess verk Bostäder åt riksdagsledamöter, se under:Riksdagen Engångsunderstöd, se under:Pensioner m. m. Pensioner m. m. bemyndigande för riksdagens

1968-01-01

Register 1968:Bu - höst (pdf, 263 kB)

Register 1968:Bu

Bankoutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1968 års riksdag vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Ansvarsfrihet bankofullmäktige 20: 3 riksgäldsfullmäktige.20: 4 styrelsen för riksdagsbiblioteket.3 styrelsen för Stiftelsen Riksbankens

1968-01-01

Register 1968:Bu (pdf, 670 kB)
Paginering