Dokument & lagar (792 träffar)

Motion 1918:17 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, AV 17. i Nr 17. Av herr Lailllli anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 65 och 67 utsöhningslagen m. m. Uti en till riksdagen avlåten proposition, nr 32, dagteeknad 8 november 1918, föreslår Kungl. Maj:t lag om ändrad lydelse av 65 och 67 utsökningslagen,

1918-11-26

Motion 1918:17 Första kammaren - urtima (pdf, 115 kB)

Motion 1918:16 Första kammaren - urtima

Motioner i Föräta kammaren, Nr 16. 1 Nr 16. Av herr Ekltiail, Karl Johail. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet m. m. I det yttrande till statsrådsprotokollet, som åtföljer Kungl. Majrts proposition nr 34 angående

1918-11-25

Motion 1918:16 Första kammaren - urtima (pdf, 447 kB)

Motion 1918:47 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, AV 47. tl Nr 47. Av herr Waldén, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 13, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av IBIS åt vissa lärare vid högre folkskolor. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 13 och i konsekvens med vad jag i särskilda motioner föreslagit angående

1918-11-09

Motion 1918:47 Andra kammaren - urtima (pdf, 111 kB)

Motion 1918:46 Andra kammaren - urtima

i Andra kammaren, Nr 4ti V Nr 46. Av herr Waldén, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 12, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid de av landsting och av städer, som icke deltaga i landsting, underhållna småskoleseminarierna. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 12 och

1918-11-09

Motion 1918:46 Andra kammaren - urtima (pdf, 165 kB)

Motion 1918:45 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 46. 7 Nr 45. Av herr Waldén, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 10, angående extra lcrigstidst iltåg g för senare halvåret av 1918 åt lärare vid kommunala mellanskof. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 10 och i konsekVens med vad jag i särskild motion föreslagit angående

1918-11-09

Motion 1918:45 Andra kammaren - urtima (pdf, 179 kB)

Motion 1918:44 Andra kammaren - urtima

Mutiouer i Andra kammaren, Nr 44. 5 Nr 44. Av herr Waldén, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 9, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärarpersonalen vid privatläroverken. I anledning av Kungl. Majrts proposition nr 9 och med hänvisning till vad som anförts såsom motivering till motion

1918-11-09

Motion 1918:44 Andra kammaren - urtima (pdf, 193 kB)

Motion 1918:43 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 4.i. 3 Nr 43. Av herr Waldén, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 7, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionsberättigade änkor och barn ef ter delägare i folkskollärarnas änke- och pupillkassa. J anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 7, angående

1918-11-09

Motion 1918:43 Andra kammaren - urtima (pdf, 153 kB)

Motion 1918:42 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andni kammaren, Nr 42 1 Nr 42. Av herr Waldén, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 6, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionerade lärare och lärarinnor vid folkoch småskolor m. fl. I Kungl. Maj:ts proposition, nr 6, till riksdagen angående extra krigstidstillägg

1918-11-09

Motion 1918:42 Andra kammaren - urtima (pdf, 177 kB)

Motion 1918:41 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Hr 41. 7 Nr 41. Av herr Sjölander, t anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 11, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid egentliga folkskolor och småskolor. Den oanade fördyringen av allt som till livets nödtorft hörer har oemotsagt bragt i synnerhet de

1918-11-09

Motion 1918:41 Andra kammaren - urtima (pdf, 150 kB)

Motion 1918:40 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 40. 5 C Nr 40. Av herrar HanSSOn i Mora-Noret och Berglund, i anledning av Kungl. Maj.is proposition, nr 7, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionsberättigade änkor och barn efter delägare i folkskollärarnas änke- och pupillkassa. 1 Kungl. Maj:ts proposition

1918-11-09

Motion 1918:40 Andra kammaren - urtima (pdf, 159 kB)

Motion 1918:39 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 3It i Nr 39. Av herrar Hansson i Mora-Noret och Berglund, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 6, angående extra Icrigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionerade lärare och lärarinnor vid folk- och småskolor m.fl. I Kungl. Maj:ts proposition nr 6 föreslås extra krigstidslägg

1918-11-09

Motion 1918:39 Andra kammaren - urtima (pdf, 160 kB)

Motion 1918:38 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 38 I Nr 38. Av herr Hage, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 22, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionsberättigade änkor och barn efter befattning shavare hos riksdagen eller i dess verk. Med hänvisning till en av mig väckt motion, i vilken påyrkas,

1918-11-09

Motion 1918:38 Andra kammaren - urtima (pdf, 157 kB)

Motion 1918:37 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 37. 7 Sr 37. Av herr Hage, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 21, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionerad f. d. befattningshavare hos riksdagen eller dess verk. Med hänvisning- till eu av mig väckt motion om s. k. grundplåt till f. d. befattningshavare

1918-11-09

Motion 1918:37 Andra kammaren - urtima (pdf, 131 kB)

Motion 1918:36 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 36. Nr m. Av herr Hage, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 20, angående extra krigstid stillägg för senare halvåret av 1918 samt tills vidare under år 1919 åt befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk. Med hänvisning till en av mig väckt motion om åstadkommande av s. k.

1918-11-09

Motion 1918:36 Andra kammaren - urtima (pdf, 161 kB)

Motion 1918:35 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 35. 3 Nr 35. Av herr Hage, i anledning av KungMaj.ts proposition, nr 8, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionsberättigade änkor och barn efter delägare i prästerskapets änke- och pupillkassa. Under hänvisning till en samtidigt väckt motion angående åstadkommande

1918-11-09

Motion 1918:35 Andra kammaren - urtima (pdf, 164 kB)

Motion 1918:34 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 34. 1 Kr 34. Av lierr Hage, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 5 angående extra gratifikation till sådana befattningshavare i statens tjänst, vilka i sin nämnda egenskap icke kommit i åtnjutande av extra krigstidst i l lägg för senare halvåret av 1918. Under hänvisning- till

1918-11-09

Motion 1918:34 Andra kammaren - urtima (pdf, 167 kB)

Motion 1918:33 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 33. 7 Kr 33. Av herr Hage m. fl.i anledning av KungMaj.ts proposition, nr 3, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionsherättigade änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst. 1 en samtidigt väckt motion har hemställts, att f. d. befattningshavare

1918-11-09

Motion 1918:33 Andra kammaren - urtima (pdf, 136 kB)

Motion 1918:32 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 32. Nr 32. Av herr Hage m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition. nr 2, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt f. d. befattningshavare i statens tjänst. I proposition nr 2 vid innevarande urtima riksdag har Kungl. Magt föreslagit bland annat, Datt extra krigstidstillägg

1918-11-09

Motion 1918:32 Andra kammaren - urtima (pdf, 187 kB)

Motion 1918:31 Andra kammaren - urtima

Stationer i Andra kammaren, Nr dl. 1 Sr 1. Av herr Hage, i anledning ar KungMaj.is proposition, nr 1, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 och tills vidare under år 1919 åt befattningshavare i statens tjänst. Då riksdagen går att fatta beslut i en fråga, som omfattar en sä stor och efter så olika

1918-11-09

Motion 1918:31 Andra kammaren - urtima (pdf, 271 kB)

Motion 1918:30 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren Nr SO. 5 Nr 30. Av herrar Berglund och Hansson i Mora-Noret, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 13, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt vissa lärare vid högre folkskolor. 1 proposition nr 13 till riksdagen har Kungl. Maj:t föreslagit extra krigstid stillägg

1918-11-09

Motion 1918:30 Andra kammaren - urtima (pdf, 168 kB)