Dokument & lagar (1 082 träffar)

Motion 1918:28 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 28, I Nr 28. Av herrar Lövgren i Nyborg och Vennerström, i anledning av Kungi. Maj:ts proposition, nr 1, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 och tills vidare under är 1919 åt befattningshavare i statens tjänst. I proposition nr 1 har Kung Maj:t till riksdagen framlagt

1918-11-09

Motion 1918:28 Andra kammaren - urtima (pdf, 423 kB)

Motion 1918:27 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 27. 11 Nr 27. Av herr Liibeck, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 24, med förslag till lag, innefattande vissa bestämmelser i syfte att begränsa inom landet tillgängligt kapitals användning för bolagsändamål. Av de utredningar, som föregått framläggandet av Kungl. Maj:ts nådiga

1918-11-09

Motion 1918:27 Andra kammaren - urtima (pdf, 230 kB)

Motion 1918:25 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 25. 1 Nr 25. Av herr Eriksson i Stockholm m, fl.i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 1, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 och tills vidare under år 1919 åt befattningshavare i statens tjänst. I proposition nr 1 föreslår Kungl. Maj:t, att riksdagen måtte

1918-11-09

Motion 1918:25 Andra kammaren - urtima (pdf, 301 kB)

Motion 1918:12 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr 12. 3 Nr 12. Av herr Rosén, angående extra krig stid stilla g g och krigstidshjälp åt befattning skår are i statens tjänst. I K magi. Maj:ts proposition nr 1 föreslås, att befattningshavare skall tilldelas ett extra krigstidstillägg av 33 Vs procent å kontanta avlöningsförmåner under senare

1918-11-09

Motion 1918:12 Första kammaren - urtima (pdf, 267 kB)

Motion 1918:11 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr It. 1 Nr 11. Av herrar Bergman och Bellinder, i anledning av Kunyl. Maj:ts proposition angående extra krigstidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst. 1 den kungl. propositionen nr 1 föreslås att extra krigstidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst skall utgå med en tredjedel

1918-11-09

Motion 1918:11 Första kammaren - urtima (pdf, 172 kB)

Motion 1918:10 Första kammaren - urtima

Motioner i Föräta kammaren, Nr 10. Nr 10. Av herr Ström, i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående extra krigstidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst. i proposition nr 1, har Kungl. Maj:t till riksdagen framlagt förslag om extra krigstidstillägg för tiden från och med den 1 juli till och med den 3L

1918-11-09

Motion 1918:10 Första kammaren - urtima (pdf, 440 kB)

Motion 1918:9 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr 9. ft Nr 9. Av herr Welander, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 1 den 25 oktober 1918 angående extra krigstidstillägg till befattningshavare i statens tjänst för senare

1918-11-09

Motion 1918:9 Första kammaren - urtima (pdf, 438 kB)

Motion 1918:22 Andra kammaren - urtima

Motioner i Audio kammaren, Nr 22. 1 Nr 22. Av herr Berggren m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 11, angående extra krigstidstiltåg g för senare halvåret av 1918 åt lärare vid egentliga folkskolor och småskolor. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 11 till innevarande års urtima riksdag angående

1918-11-08

Motion 1918:22 Andra kammaren - urtima (pdf, 365 kB)

Motion 1918:8 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr 8. 1 Nr 8. Av herr Ekman, Karl Johan, angående extra krigstidsunderstöd åt vissa präster. Enligt lag den 30 augusti 1918 och kungörelse samma dag åtnjutes krigstidsunderstöd för innevarande ecklesiastikår av de kyrkoherdar och komministrar, för vilka lönereglering enligt lagen om reglering

1918-11-08

Motion 1918:8 Första kammaren - urtima (pdf, 170 kB)

Motion 1918:23 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 2H. 5 Nr 23. Av herr Vennerström m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 28, med förslag till lag angående tillägg till 27 mom. 4 värnpliktslagen den 17 september 1914. I proposition nr 28 vid urtima riksdagen har Kungl. Maj:t föreslagit en sådan förändring av värnpliktslagen

1918-11-07

Motion 1918:23 Andra kammaren - urtima (pdf, 207 kB)

Motion 1918:21 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 21. 3 Nr 21. Av herr Nilsson, i Landeryd m. fl,i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 17, om anvisande av medel för bestridande av kostnader för särskilda anordningar för vinnande av mera effektiv tillämpning av prisockerlagen fl. kristidsförfatt ning av. I proposition nr 17 till

1918-11-07

Motion 1918:21 Andra kammaren - urtima (pdf, 313 kB)

Motion 1918:19 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 19. 15 Nr 19. Av herr Welin, i anledning av KungMaj:ts proposition, nr 16, angående extra krigstidstillägg åt lärare vid statsunderstödda lantmannaskolor samt lärarinnor vid statsunderstödda lanthushållsskolor. Med anledning av Kungl. Maj:ta proposition till riksdagen nr 16 den 25 oktober

1918-11-07

Motion 1918:19 Andra kammaren - urtima (pdf, 188 kB)

Motion 1918:18 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 18. 11 Nr 18. Av herrar Welin och Carlson i Herrljuuga, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 14, angående extra krigstidstillägg åt visso lärare vid statsunderstödda folkhögskolor. Uti KungMaj:ts proposition nr 14 den 25 oktober 1918 angående extra krigstidstillägg åt lärare vid

1918-11-07

Motion 1918:18 Andra kammaren - urtima (pdf, 279 kB)

Motion 1918:17 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 17. 9 Nr 17. Av hen- Weiin m. fl.i anledning av KungMaj.ts proposition, nr BO, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 samt tills ridare under dr 1919 åt befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk. Med anledning av KungMaj:ts proposition nr 20 till riksdagen angående

1918-11-07

Motion 1918:17 Andra kammaren - urtima (pdf, 184 kB)

Motion 1918:16 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr ltl. 7 Nr IB. Av herr Welin m, fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 5, angående extra gratifikation till sådana befattningshavare i statens tjänst, vilka i sin nämnda egenskap icke kommit i åtnjutande av extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918. Med anledning av Kungl.

1918-11-07

Motion 1918:16 Andra kammaren - urtima (pdf, 194 kB)

Motion 1918:15 Andra kammaren - urtima

Motionär i Andra kammaren, Nr 13. Ni lf.Av herr Welin, i anledning av Kung1. Maj:ts proposition, nr 1, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 och tills vidare under år 1919 åt befattningshavare i statens tjänst. I Kungl. Maj:ts proposition nr 1 till riksdagen angående extra krigstidstillägg för senare

1918-11-07

Motion 1918:15 Andra kammaren - urtima (pdf, 311 kB)

Motion 1918:13 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 13. 7 Nr 13. Av herr Bengtsson, angående krigstidstillägg och extra krigstidstillägg åt f. d. befattningshavare, som åtnjuta pension från dövstumlärarnas pensionsanstalt. Sistlidne lagtima riksdag beviljade krigstidstillägg ej blott åt f. d. befattningshavare i statens tjänst utan även åt

1918-11-07

Motion 1918:13 Andra kammaren - urtima (pdf, 314 kB)

Motion 1918:7 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr 7. 7 Nr 7. Av herr Petrén, Alfred,m. fl.angående krigstidstillägg och extra krigstidstillägg åt f. d. befattningshavare, som åtnjuta pension från dövstumlärarnas pensionsanstalt. Sistlidne lagtima riksdag beviljade krigstidstillägg ej blott åt f. d befattningshavare i statens tjänst utan

1918-11-07

Motion 1918:7 Första kammaren - urtima (pdf, 288 kB)

Motion 1918:6 Första kammaren - urtima

Motioner i Föräta kammaren, Nr ti. Nr 6. Av herr Sandler, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstidstillägg åt lärare vid statsunderstödda lantmannaskolor samt lärarinnor vid statsunderstödda lanthushållsskolor. Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen, nr 16, den 25 oktober 1918

1918-11-07

Motion 1918:6 Första kammaren - urtima (pdf, 170 kB)

Motion 1918:5 Första kammaren - urtima

1 Motioner i Förlita kammaren, Nr 5. Nr 5. Av herr Sandler, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstidstillägg åt lärare vid statsunderstödda folkhögskolor. Uti KungMaj:ts proposition nr 14 den 25 oktober 1918 angående extra krigstidstillägg åt lärare vid statsunderstödda folkhögskolor hemställes,

1918-11-07

Motion 1918:5 Första kammaren - urtima (pdf, 286 kB)