Dokument & lagar (701 träffar)

Statens offentliga utredningar 1918:7

FATTIGVÅRDSLAGSTIFTNINGSKOMMITTÉNS BETÄNKANDEN II. FATTIGVÅRDSLAGSTIFTNINGEN DEL I. FÖRSLAG TILL LAG OM FATTIGVÅRDEN m. fl. FÖ R FAT T NIN GAR, AFOIFNA AF UTSEDDA KOMMITTERADE Afd. 1. LAGFÖRSLAG, REGLEMENTEN M. M. Afd. 2. MOTIVER OCH RESERVATIONER TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG. STOCKHOLM 1915 Till Konungen.

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:7 (pdf, 15118 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:8

VATTENFALLSSAKKUNNIGES BETÄNKANDE II. BETÄNKANDE i TVÅ AVDELNINGAR, DEN ENA ANGÅENDE STATSLÅN TILL VATTENKRAFTSANLÄGGNINGAR, HÄRUTI JÄMVÄL INBEGRIPNA SJÖREGLERINGSFÖRETAG, DEN ANDRA ANGÅENDE DYLIKA LÅN FÖR LEDNINGAR, AVSEDDA FÖR LANDSBYGDENS FÖRSEENDE MED ELEKTRISK KRAFT AVGIVET AV SÄRSKILDA INOM CIVILDEPARTEMENTET

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:8 (pdf, 20322 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:8

YTTRANDEN I ANLEDNING AV FATT G VÅRDSLAGSTIFTNIN GS KOMMITTÉNS BETÄNKANDE DEN 19 FEBRUARI 1915 ANGÅENDE FATTIG VÅRDSLAGSTIFTNING EN STOCKHOLM 1917 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG I nnehållsförtackning. Överståthallarämbetet Stockholms stadsfullmäktige Stockholms stads fatttigvårdsnämnd.KongMaj:ts hefallningshavande

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:8 (pdf, 14977 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:8

FATTIGVÅRDSLAGSTIFTNINGSKOMMITTÉNS BETÄNKANDEN II. fattigvårdslagstiftningen DEL IV. REDOGÖRELSE FÖR FATTIGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH FATTIGVÅRD I EN DEL FRÄMMANDE LÄNDER TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1915 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Norge 1 A. Gällande fattigvårdslagstiftning.1 a Försörjningsplikt s.

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:8 (pdf, 9905 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ARBETSBERÄTTELSE avgiven till lagtima riksdagen år 1918 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse. STOCKHOLM 1918 IVAR H.BGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Inledning.1. Redogörelse för åtal, anställda mot nedannämnda ämbets- eller tjänstemän 1 landssekreteraren

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Jo (pdf, 16467 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:11

BETÄNKANDE ANGÅENDE FORTSÄTTNINGSSKOLAN, DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGEN, DEN LÄGRE HANDELSUNDERVISNINGEN OCH NÄRLIGGANDE UNDERVISNINGSOMRÅDEN AVGIVET AV ENLIGT NÅDIGT BESLUT DEN 3 NOVEMBER 1916 TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1917 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 178671 INNEHÅLL. Skrivelse till

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:11 (pdf, 10963 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:11

BETÄNKANDE ANGÅENDE UPPRÄTTANDE AY HANDELSSKOLOR AVGIVET AV ENLIGT NÅDIGT BESLUT DEN 29 AUGUSTI 1913 TILLKALLADE KOMMITTERADE UPPSALA EDV. BERLINGS BOKTRYCKERI 1914. Innehåll. Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet.sid. 1 Behovet av den lägre handelsundervisningens ordnande.1 Frågan

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:11 (pdf, 4491 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:11

BETÄNKANDE ANGÅENDE UPPRÄTTANDE A HANDELSKURSER m. m. AVGIVET ENLIGT NÅDIGT BESLUT DEN 29 AUGUSTI 1913 TILLKALLADE KOMMITTERADE UPPSALA EDV. BERLINGS BOKTRYCKERI 1915. Al Innehåll, Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet.sid. V Handelskursernas uppgift och anordning.1 Understöd till

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:11 (pdf, 8037 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:11

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE ANGÅENDE FORTSÄTTNINGSSKOLAN AVGIVET DEN 15 JUNI 1916 KUNGL. FOLKSKOLÖVERSTYRELSEN STOCKHOLM 1916 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 162010 INNEHÅLLSÖVERSIKT. Sid Skrivelse till Konungen I Utlåtande. Inledning. Översikt av kommittébetänkandet Kap. I. Kommittéförslagets huvudpunkter

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:11 (pdf, 8753 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:11

FOLK UNDERVISA NGSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE v ANGÅENDE FORTSÄTTNINGS SKOLAN AVGIVET DEN 1 AUGUSTI 1914 STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1914 1:11460 INNEHÅLL. Sid. Skrivelse till Konungen.i. Itap. I. Fortsättningsskolans betydelse.1. En huvudpunkt i kommitténs uppdrag 1. De senare årtiondenas

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:11 (pdf, 21257 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:1

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL VATTENLAG M. M. AFGIFVET AF VATTENRÄTTS- OCH DIKNINGSLAGSKOMMITTÉERNA. STOCKHOLM KCSGI.BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT Sl SfiXEB 1911 091904 Till KONUNGEN. Sedan riksdagen i skrifvelse den 10 maj 1904 anhållit, att Eders Kungl. Maj:t täcktes taga i öfvervägande, huruvida icke de bestämmelser,

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:1 (pdf, 15353 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:1

SAKKUNNIGA FÖR UTREDNING AV VISSA TILL STRAFFLAGSTIFTNINGEN HÖRANDE FRÅGOR in FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE VILLKORLIG STRAFFDOM OCH LAG OM ÄNDRAD LYDELSE AV 1, 6, 7 OCH 8 I LAGEN DEN 22 JUNI 1906 ANGÅENDE VILLKORLIG FRIGIVNING M. M. STOCKHOLM 1917 KCNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 142016 Till herr statsrådet

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:1 (pdf, 7978 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:10

UTLÅTANDE ANGÅENDE DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGENS ORDNANDE AVGIVET AV KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM I. IT T LÅTAN D E TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM ISIG Stockholm den 18 oktober 1.91~TILL KONUNGEN. Genom nådig remiss den 17 augusti 1912 har Eders Kungl. Maj:t anbefallt Kommerskollegium att efter

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:10 (pdf, 8305 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:10

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE och FÖRSLAG TILL DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGENS ORDNANDE UNDERDÅNIGT utlåtande och förslag till DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGENS ORDNANDE AVGIVET AF DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 4 OKTOBER 1907 TILLSATTA KOMMITTÉN II. DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGEN I SVERIGE BILAGA:STATISTISKA UPPGIFTER

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:10 (pdf, 24115 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:1 - urtima

BETÄNKAN IM MKI FÖRSLAG TILL REVISION FATTIGVÅRDS-OCH UTSKYLDSSTRECKEN AVGIVET DEN 14 NOVEMBER 1918 AV SÄRSKILDA KOMMITTERADE INOM KUNGL. JUSTITIEDEPARTEMENTET STOCKHOLM 1918 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AlvTIEBOLAt, i v C K cvj vV, I NN E U A LLS FÖ H TE3 K N IN G. Sid. Skrivelse till statsrådet och chefen för

1918-11-14

Statens offentliga utredningar 1918:1 - urtima (pdf, 6697 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE och FÖRSLAG TILL DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGENS ORDNANDE UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE och FÖRSLAG TILL DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGENS ORDNANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 4 OKTOBER 1907 TILLSATTA KOMMITTÉN I. UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG ÖREBRO 1912 LÄNSTIDNINGENS TRYCKERI Innehållsförteckning,

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 15167 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

UNDERDANK TF UTI ÅT A NI E ÅNGAKNDK ÅTGÄRDER FÖR SULFIT SPRITTILLVERKNING ENS BEFRÄMJANDE M. M. AVGIVET DEN 27 AUGUSTI 1917 AV KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM STOCKHOLM 1918 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Stockholm den 27 augusti 1917. Till KONUNGEN. Enligt nådig remiss den 19 mars 1917 har Eders Kungl. Maj:t anbefallt

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 1515 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE FÖRSLAG TILL FÖRORDNINGAR ANGÅENDE SKATTEFRI SPRIT SAMT VISSA ALKOHOLHALTIGA PREPARAT M. M. AVGIVET DEN 5 MARS 1917 AV KUNGL. KONTROLLSTYRELSEN. STOCKHOLM 1917 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-A.B. Till KONUNGEN. Genom nådig remiss den 14 januari 1916 har Eders Kungl. Maj:t anbefallt kontrollstyrelsen

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 5274 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

NYKTERHETSKOMMITTÉN VII UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE MED FÖRSLAG FÖRORDNING ANGÅENDE TILLHANDA HÅLLANDE AV SKATTEFRI SPRIT SAMT ALKOHOLHALTIGA VAROR FÖR ANDRA ÄNDAMÅL ÄN FÖRTÄRING M. M. AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 17 NOVEMBER 1911 TILLSATTA NYKTERHETSKOMMITTÉN STOCKHOLM 1Ö16 O SKAK EKLUNDS BOKTRYCKERI. I serien

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 10648 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING Angående FÖRSÄLJNING AV PILSNER M. M. AVGIVET AV INOM KUNGL. FINANSDEPARTEMENTET SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1918 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-A.B. I Y V INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till statsrådet och chefen för kungi. finansdepartementet 5 Förslag till förordning ang.

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 4232 kB)