Dokument & lagar (64 träffar)

Betänkande 2008/09:JuU2

Riksdagen sa ja till justitieutskottets förslag om en lagteknisk ändring i rättegångsbalken. Syftet med ändringen är att rätta till brister i lagtexten i ett tidigare lagstiftningsärende.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-09-23 Debatt: 2008-10-01 Beslut: 2008-10-01

Betänkande 2008/09:JuU2 (pdf, 94 kB)

Betänkande 2008/09:JuU8

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att förlänga övergångsreglerna till polisdatalagen. Beslutet innebär att övergångstiden under vilken polisen får föra register med stöd av Datainspektionens tillstånd förlängs till utgången av år 2009. Regeringen arbetar för närvarande med ett förslag till en ny lag om hur personuppgifter ska behandlas i polisens brottsbekämpande verksamhet. Lagen ska ersätta polisdatalagen. Eftersom den nya lagen inte hinner träda i kraft till den 31 december 2008 förlängs övergångsreglerna till polisdatalagen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-21 Debatt: 2008-10-29 Beslut: 2008-10-29

Betänkande 2008/09:JuU8 (pdf, 169 kB)

Betänkande 2008/09:JuU25

Från den 28 juni i 2009 ska svenska pass förses med fingeravtryck. Syftet är att ytterligare höja säkerheten i passen. Passmyndigheten ska ta fingeravtryck när man ansöker om pass, och fingeravtrycken ska lagras i passet. Undantag från skyldigheten att lämna fingeravtryck kan göras för barn under tolv år och för personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck, till exempel för att de saknar fingrar. Ett pass som har utfärdats innan den 28 juni 2009 gäller hela den giltighetstid som står i passet. Fingeravtrycken sparas endast i passet. När passet har lämnats ut raderas avtrycken ur passmyndighetens system och de får inte heller sparas i något annat register.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-23 Debatt: 2009-05-06 Beslut: 2009-05-06

Betänkande 2008/09:JuU25 (pdf, 196 kB)

Betänkande 2008/09:JuU16

Kravet på att Högsta domstolens och Regeringsrättens sammansättning ska bestå av fem ledamöter vid domstolsprövningar ska i fortsättningen bara gälla prövningar som hör till domstolarnas centrala rättskipande uppgifter. I övriga fall ska domstolarna själva få avgöra hur sammansättningen ska se ut. Regeln om halvt plenum för Högsta domstolen tas bort, och sammansättningsreglerna för Högsta domstolen och Regeringsrätten anpassas så att de blir mer likartade. Ändringarna väntas leda till ökad effektivitet, vilket kan leda till att domstolarna får mer tid till prejudikatbildning. Vidare tas kraven på att Högsta domstolen och Regeringsrätten ska vara indelade i avdelningar bort. I stället överlåts åt domstolarna att besluta om indelning i avdelningar. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2009. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-02 Debatt: 2009-04-15 Beslut: 2009-04-15

Betänkande 2008/09:JuU16 (pdf, 752 kB)

Betänkande 2008/09:JuU14

Regeringen har redovisat för riksdagen hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts under perioden den 1 juli 2007 till och med den 30 juni 2008. I skrivelsen redogör regeringen också för utvecklingen av den internationella terrorismen och för Sveriges medverkan i det internationella arbetet mot terrorism. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-02-10 Debatt: 2009-03-18 Beslut: 2009-03-19

Betänkande 2008/09:JuU14 (pdf, 20 kB)

Betänkande 2008/09:JuU20

Riksdagen sa nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer som lämnats in under de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Motionerna tar bland annat upp frågor om målsägandebiträde, brottsskadeersättning samt hjälp och stöd i olika former till brottsoffer.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 6
Justering: 2009-03-26 Debatt: 2009-04-15 Beslut: 2009-04-16

Betänkande 2008/09:JuU20 (pdf, 111 kB) Webb-tv debatt om förslag: Våldsbrott och brottsoffer

Betänkande 2008/09:JuU13

Penningtvättslagen upphävs och ersätts med en ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De nya reglerna innebär att ett EG-direktiv (det tredje penningtvättsdirektivet) genomförs i Sverige. En rad nya aktörer kommer att omfattas av reglerna. Det gäller till exempel registrerade revisionsbolag och andra aktörer som erbjuder bokförings- och revisionstjänster samt bolagsbildare, företagsförmedlare och aktörer som bedriver handel eller auktionsförsäljning av varor, där kontant betalning sker med ett belopp motsvarande minst 15 000 euro. Kraven skärps på aktörerna att utifrån en riskbaserad utgångspunkt lära känna sin kund. Aktörerna ska lägga ner mest resurser där de bäst behövs. Misstänkta transaktioner ska utan dröjsmål rapporteras till Finanspolisen för vidare utredning. Samtliga aktörer som omfattas av det tredje penningtvättsdirektivet ska stå under tillsyn, och Finansinspektionen ska samordna tillsynen. De nya reglerna började gälla den 15 mars 2009.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2009-01-29 Debatt: 2009-02-11 Beslut: 2009-02-11

Betänkande 2008/09:JuU13 (pdf, 2891 kB) Webb-tv debatt om förslag: Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet

Betänkande 2008/09:JuU15

Regeringen har i en skrivelse redovisat användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under 2007. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Riksdagen sa nej till en motion som lämnats in med anledning av skrivelsen och avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2009-02-19 Debatt: 2009-03-18 Beslut: 2009-03-19

Betänkande 2008/09:JuU15 (pdf, 51 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hemlig teleavlyssning m.m. under år 2007

Betänkande 2008/09:JuU19

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om unga lagöverträdare. Motionerna handlar bland annat om brottsförebyggande arbete, påföljder och gallring av uppgifter i belastningsregistret.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 8
Justering: 2009-03-10 Debatt: 2009-03-18 Beslut: 2009-03-19

Betänkande 2008/09:JuU19 (pdf, 113 kB) Webb-tv debatt om förslag: Unga lagöverträdare

Betänkande 2008/09:JuU21

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 10
Justering: 2009-03-17 Debatt: 2009-03-25 Beslut: 2009-03-25

Betänkande 2008/09:JuU21 (pdf, 181 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Betänkande 2008/09:JuU4

Regeringen har redovisat för riksdagen en ny handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det som primärt upprätthåller människohandeln och prostitutionen är efterfrågan, det vill säga att människor, främst män, köper sex. Detta utgör ett allvarligt hinder för mänskliga rättigheter, social jämlikhet och jämställdhet. I första hand är det kvinnor och flickor som drabbas men även män och pojkar utnyttjas. Handlingsplanen innebär att regeringen kommer att satsa totalt 213 miljoner kronor på olika konkreta insatser fram till 2010. Planen har ett tydligt fokus på den utsatta individens behov av skydd och omfattar följande fem insatsområden: ökat skydd och stöd till utsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, ökad nationell och internationell samverkan samt ökad kunskap. Särskilda åtgärder kommer att riktas till barn och ungdomar. Insatser för att motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster är avgörande för att komma till rätta med problemen. Regeringen avser att följa upp planen 2011 och därefter redovisa resultatet för riksdagen. Justitieutskottet konstaterar i sitt beslutsunderlag att handlingsplanen är kraftfull och att de insatser som presenteras kommer att leda till en varaktigt höjd ambitionsnivå när det gäller bekämpningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 27 Reservationer: 24
Justering: 2009-02-10 Debatt: 2009-02-19 Beslut: 2009-02-25

Betänkande 2008/09:JuU4 (pdf, 485 kB) Webb-tv debatt om förslag: Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Betänkande 2008/09:JuU18

Från den 1 april 2009 blir det hårdare tag mot supporterbråk och läktarvåld vid fotbollsmatcher och andra idrottsarrangemang. Lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang ändras så att även polisen får rätt att ansöka om tillträdesförbud. I dag är det enbart idrottsorganisationer och specialidrottsförbund inom Sveriges Riksidrottsförbund som får göra det. Lagändringen innebär också att åklagare i brådskande fall ska kunna meddela interimistiska, tillfälliga, tillträdesförbud i avvaktan på att ett ärende om tillträdesförbud avgörs slutligt. Ett sådant förbud får gälla i högst fyra veckor. Den person som kan antas få ett tillfälligt tillträdesförbud måste på uppmaning av polisen följa med till förhör. För att öka säkerheten på idrottsarenorna under idrottsarrangemang införs ett antal ändringar i ordningslagen. Det blir förbjudet att ha med sig eller använda raketer, fyrverkerier och smällare utan tillstånd från polisen. Att obehörigen springa in på spelplanen eller kasta in föremål på denna förbjuds också. Den som bryter mot ett förbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2009-02-10 Debatt: 2009-02-19 Beslut: 2009-02-25

Betänkande 2008/09:JuU18 (pdf, 531 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang

Betänkande 2008/09:JuU30

Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag att införa så kallad förtursförklaring i domstol. Tanken är att den nya lagen ska råda bot på problemet med att vissa ärenden tar för lång tid. Enskilda parter ska få möjlighet att ansöka om förtur i nästan alla typer av mål och ärenden. Om det visar sig att ärendet oskäligt har fördröjts ska förtur beviljas. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-09-01 Debatt: 2009-09-16 Beslut: 2009-09-16

Betänkande 2008/09:JuU30 (pdf, 67 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förtursförklaring i domstol

Betänkande 2008/09:JuU29

EU arbetar för ett mer enhetligt rättssystem. Därför föreslås att ett medlemsland ska acceptera och verkställa ett beslut om övervakningsåtgärder taget i ett annat medlemsland. Målet är att färre personer ska frihetsberövas på den grunden att de saknar hemvist i ett visst land. Riksdagen godkände EU:s utkast till rambeslut.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-09-01 Debatt: 2009-09-16 Beslut: 2009-09-16

Betänkande 2008/09:JuU29 (pdf, 2557 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta

Betänkande 2008/09:JuU23

Riksdagen ställde sig bakom regeringens bedömning av hur en framtida organisation av länsrätter bör se ut. Den nya organisationen innebär att 23 länsrätter slås samman till tolv och att benämningen länsrätt ändras till förvaltningsrätt. Riksdagen och regeringen anser att en sammanslagning av länsrätter är nödvändig för att kunna garantera en långsiktigt hög kvalitet och effektivitet. Lagändringarna börjar gälla den 15 februari 2010.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2009-05-19 Debatt: 2009-06-11 Beslut: 2009-06-11

Betänkande 2008/09:JuU23 (pdf, 2333 kB) Webb-tv debatt om förslag: En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans

Betänkande 2008/09:JuU27

Den 1 juli 2009 blir det brottsligt för vuxna att söka kontakt med barn i sexuellt syfte. Brottet gäller kontakter med barn, exempelvis genom Internet, som syftar till att möjliggöra sexuella övergrepp vid ett fysiskt sammanträffande med barnet. Det nya brottet ska omfatta den som, med syftet att begå vissa sexualbrott mot ett barn under 15 år, kommer överens med barnet om att träffas och därefter gör något för att mötet ska bli av. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst ett år.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2009-04-28 Debatt: 2009-05-06 Beslut: 2009-05-06

Betänkande 2008/09:JuU27 (pdf, 156 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Betänkande 2008/09:JuU26

De som är med i en folksamling som stör ordningen ska kunna avlägsnas av polisen längre sträckor och under längre tid än som hittills varit möjligt. Det kan vara i samband med fotbollsmatcher eller andra situationer där deltagare i en folksamling går till våldsamt angrepp mot personer eller egendom. Deltagarna kan då transporteras från platsen i inhyrda bussar. Polisen ska med de nya reglerna kunna göra ett så kallat utvidgat avlägsnande under vissa förutsättningar. Ett utvidgat avlägsnande får innebära att rörelsefriheten för deltagarna i folksamlingen inskränks upp till två timmar. De nya reglerna började gälla den 1 juli 2009.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2009-04-28 Debatt: 2009-05-06 Beslut: 2009-05-06

Betänkande 2008/09:JuU26 (pdf, 273 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utvidgat avlägsnande vid ordningstörningar

Betänkande 2008/09:JuU6

Riksdagen godkände ett rådsbeslut om Europol som innebär vissa ändringar av Europeiska polisbyråns, Europols, mandat och arbetsformer. Bland annat utvidgas mandatet till att omfatta alla former av allvarlig brottslighet som rör två eller flera medlemsstater. Det nuvarande kravet på att brottsligheten ska vara organiserad tas alltså bort. Ändringarna innebär också en öppnare reglering om vilka system för informationsbehandling som kan finnas i verksamheten. Nya bestämmelser om dataskydd införs. Bland annat stärks dataskyddet genom inrättandet av ett oberoende uppgiftsskyddsombud. Rådsbeslutet ersätter den nu gällande Europolkonventionen vilket innebär att det ordinaire förfarandet för att ändra rättsakter inom EU blir tillämpligt även på Europol.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-20

Betänkande 2008/09:JuU6 (pdf, 16175 kB) Webb-tv debatt om förslag: Rådets beslut om inrättande av Europol

Betänkande 2008/09:JuU5

Offentlig uppmaning till terroristbrott, utbildning och rekrytering för terroristsyftenblir straffbara handlingar inom hela EU. Riksdagen godkände det utkast till rambeslut som EU tagit fram. Rambeslutet innehåller bestämmelser om att EU-länderna ska vidta nödvändiga åtgärder för att offentlig uppmaning till terroristbrott, rekrytering och utbildning för terroristsyften betraktas som brott med anknytning till terroristverksamhet. Till följd av ett uttryckligt undantag som initierats av Sverige innebär utkastet till rambeslut att de nya kraven inte får stå i strid med den särskilda reglering för straffrättsligt ansvar som finns i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-13 Beslut: 2008-11-13

Betänkande 2008/09:JuU5 (pdf, 1153 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändring av rambeslut om bekämpande av terrorism

Betänkande 2008/09:JuU9

Riksdagen godkände det utkast till rambeslut som EU har tagit fram rörande verkställighet av utevarodomar. En utevarodom är det som blir följden om den tilltalade inte inställer sig personligen vid en förhandling och döms utan sin närvaro. Det nya rambeslutet innebär att regeländringar kommer att ske i fem andra rambeslut. Dessa fem rambeslut innehåller bestämmelser om under vilka förutsättningar en medlemsstat ska verkställa en annan stats utevarodom. För närvarande ser dessa bestämmelser olika ut i de fem rambesluten, och avsikten med det nu aktuella rambeslutet är att åstadkomma en så likartad reglering som möjligt.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-28 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:JuU9 (pdf, 5195 kB) Webb-tv debatt om förslag: Rambeslut om utevarodomar
Paginering