Dokument & lagar (20 träffar)

protutdr 1916

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1916. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Sthlm 1916, Isaac Marcus Boktr.A.B. Protokollsutdrag den 18 januari 1916. 3 Den 18 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 18 januari

1916-12-16

Statens offentliga utredningar 1916:4

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MALT DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ KÖRANDE XLVIII. KOMPLETTERING AV AVLÖNINGSBESTÄMMELSERNA FÖR GENERALTULLSTYRELSEN. STOCKHOLM 1916 KUNOr.BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1BH369 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.iin. Betänkande och förslag.

1916-02-18

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 10047 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

JÄRNVÄGSSTYRELSENS UNDERDÅNIGA SKRIVELSE DEN 11 FEBRUARI 1916 ANGÅENDE FORTSÄTTNING AV INLANDSBANAN JÄMTE ANLÄGGNING AV TVÄRBANOR MELLAN DENSAMMA OCH NORRA STAMBANAN. CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 191 C. REGISTER. Inlandsbanan norr om Ångermanälven. Sid. Redogörelse för Styrelsens underdåniga skrivelse den 13 mars

1916-02-11

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 19436 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

BETÄNKANDE I FRÅGA OM REVISION AF FÖRORDNINGEN OM AUTOMOBILTRAFIK DEN 21 SEPTEMBER 1906 SAMT OMARBETANDE AF LAGEN DEN 8 JUNI SAMMA ÅR OM ANSVARIGHET FÖR SKADA I FÖLJD AF AUTOMOBILTRAFIK JÄMTE DE I STRAFFLAGEN FÖREKOMMANDE BESTÄMMELSER I ÄMNET, AFGIFVET AF DÄRTILL UTSEDDA SAKKUNNIGE. 120308 STOCKHOLM KJJNOL. BOKTRYCKERIET.

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 5619 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

K0MMERSK0LLEGI1K0MM1TTÉNS BETÄNKANDE:III HANDELSKAMRARNA STOCKHOLM KUNQL. BOKTRYCKERIET. I.A. NORSTEDT il 8ÖNKR 1914 141044 Till KONUNGEN. Genom nådigt beslut den 13 november 1908 tillsatte Eders Kungl. Maj:t en kommitté med uppdrag att efter verkställd utredning inkomma med utlåtande och förslag rörande förändrad

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 5235 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:3

SAKKUNNIGA FÖR UTREDNING AV VT SISA TILL STRAFFLAGSTIFTNINGEN HÖRANDE FRÅGOR I F 0 R 8 L A G TILL LAG ANGÅENDE VERKSTÄLLIGHET AV STRAFFARBETE OCH FÄNGELSESTRAFF STOCKHOLM 1915 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 142016 Till herr statsrådet ock chefen för kungl. justitiedepartementet. Sedan Kungl. Maj:t

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:3 (pdf, 6093 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:3

ÅLRERROMSFÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN. Y. BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE FÖRSÄKRING FÖR OLYCKSFALL I ARBETE STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1915. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till Konungen.V Lagförslag.1 Motiv: Inledning.19 Socialförsäkring.19 Social olycksfallsförsäkring.20 Allmänna grunder 21 Svenska

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:3 (pdf, 17173 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

BILAGA TILL 1914 ÅRS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. SAMMANDRAG AV INKOMNA YTTRANDEN ÖVER 1911 ÅRS FÖRSLAG RÖRANDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD M. M. TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1914 INNEHÅLL. Sid. Myndigheter, som avgivit utlåtande 1 Remissen till överintendentsämbetet,

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 12501 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

BILAGA TILL 1914 ÅRS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. EXEMPEL TILL VÄGLEDNING VID UPPLÄGGANDE OCH FÖRANDE AV FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD OCH AV SÄRSKILD TOMTBOK FÖR VISSA OMRÅDEN Å LANDET ENLIGT 1914 ÅRS KOMMISSIONS FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER I ÄMNET TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 13152 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

1914 ARS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD ÄVENSOM TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR TRYCKT HOS t.PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 19U. III INNEHÅLL. Sid. Skrivelse till Statsrådet och Chefen för kungl. justitiedepartementet.v

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 10013 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:1

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD ÄFVENSOM TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR I FÖRFATTNINGFÖRSLAG STOCKHOLM KUKGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1911 090308 in INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse.v Förslag till 1 förordning angående fastighetsregister för stad.1.

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:1 (pdf, 16187 kB)

Register 1916:Tfu Andra kammaren

Register över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1916 års lagtima riksdag. Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer,Allmänna byggnader, entreprenörer vid IV:7, 14 Allmän åklagare, avlönande av V:1 Andra kammarens arbetsordning, tillägg till

1916-01-01

Register 1916:Tfu Andra kammaren (pdf, 250 kB)

Register 1916:Tfu Första kammaren

Register över Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1916 års lagtima riksdag. Siffrorna I och II beteckna Första och Andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Allmänna byggnader, entreprenörer vid.Arkivalier. kommunala, ordnande och förvaring av Bränsle, lagring av.Bränsle,

1916-01-01

Register 1916:Tfu Första kammaren (pdf, 199 kB)

Register 1916:Su

REGISTER över Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mem. Abnormlärare, aug. resestipendier till.8:isi. Acta Mathemalica,ang. anslag till utgivande av tidskriften.8:208. Affärsverksamhet, statens, ang. uppförande i riksstaten för år 1917 av inkomsttitlar under denna rubrik.153:3.

1916-01-01

Register 1916:Su (pdf, 2243 kB)

Register 1916:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års lagtima riksdag. Nr å utlåt, eller mem. A. Aktier. se Fast egendom. Arbetar skyddslagstiftning förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbets tid för minderåriga

1916-01-01

Register 1916:LU (pdf, 336 kB)

Register 1916:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling uti Anmärkningar Första kammaren Andra kammaren 1. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om

1916-01-01

Register 1916:Ku (pdf, 369 kB)

Register 1916:Ju

1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års riksdag. A. Alnarp: Hovbeslagsskolan vid Lönereglering för viss personal vid Ultuna och.Undervisningsmateriel för Vindmotor, försäljning av Alster av svenska lantbruket m. m. samt fiskerinäringen, avsättning i främmande länder av Andelsmejerier

1916-01-01

Register 1916:Ju (pdf, 1029 kB)

Register 1916:Bu

Banlcoutskottets register. 1 Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års riksdag. I. Riksbanken. Nr å uti. eller mera. Avlöning sstaten, ang. vissa ändringar.34. Avlöningsförmåner, ersättning åt en vaktmästare för mistade sådana 9. Avskrivning av osäkra fordringar.H Bankoutskottet, ang. instruktion.65.

1916-01-01

Register 1916:Bu (pdf, 497 kB)

Register 1916:Bevu

L Register över de av bevillningsutskottet vid 1916 års riksdag avgivna betänkanden och memorial. Nr å betänk. B. eller mem. Baltiska utställningen: ang. utsträckning av tiden för tullfri disposition av tullpliktiga utställnings föremål. 17 Beskattning: ang. en särskild skatt å ogifta personer m. fl. 4 Bevillning:

1916-01-01

Register 1916:Bevu (pdf, 313 kB)

Register 1916:reg

CAVA AV RIKSDAGSMAN WIKT. LARSSON 1927 2 REGISTER ÖYRR RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1916 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL. STOCKHOLM, K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI, 1917. itp- Lok Bibliotek. tep. Summarisk förteckning över riksdagens protokoll

1916-01-01

Register 1916:reg (pdf, 29171 kB)