Dokument & lagar (768 träffar)

Omröstning 2006/07:SfU10p1 Nedsättning av socialavgifter för ungdomar

Votering: betänkande 2006/07:SfU10 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år, förslagspunkt 1 Nedsättning av socialavgifter för ungdomar Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i socialavgiftslagen 2000:9802. lag om ändring i lagen 1994:1920 om allmän löneavgift, 3. lag

2007-05-23

Omröstning 2006/07:SfU9p1 Avskaffande av arbetsgivarens rehabiliteringsutredning

Votering: betänkande 2006/07:SfU9 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m.förslagspunkt 1 Avskaffande av arbetsgivarens rehabiliteringsutredning Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring såvitt avser 22 kap. 3 och punkt 4 övergångsbestämmelserna. Därmed bifaller riksdagen proposition

2007-05-23

Omröstning 2006/07:SfU9p2 Avskaffande av tidsfrister för kallelse till avstämningsmöte m.m.

Votering: betänkande 2006/07:SfU9 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m.förslagspunkt 2 Avskaffande av tidsfrister för kallelse till avstämningsmöte m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring såvitt avser 22 kap. 5 och 6 Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:59

2007-05-23

Omröstning 2006/07:SfU9p3 Förtydligande av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Votering: betänkande 2006/07:SfU9 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m.förslagspunkt 3 Förtydligande av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf17 av LiseLotte Olsson m.fl. v yrkande 4 och 2006/07:Sf18 av Tomas Eneroth m.fl. s yrkande 4. Datum: 2007-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-05-23

Betänkande 2006/07:SkU18

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. En företagare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste från den 1 januari 2010 registrera försäljningen i ett godkänt kassaregister. Syftet är att skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från företagare som inte betalar skatter och avgifter. Vissa verksamheter, bland annat torg- och marknadshandeln och distans- och hemförsäljning, undantas från lagen, liksom försäljning där det inte rör sig om särskilt mycket pengar.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-05-30 Beslut: 2007-05-31

Betänkande 2006/07:SkU18 (pdf, 1465 kB)

Betänkande 2006/07:SkU15

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om skattelättnader för hushållstjänster. Det kan gälla till exempel städarbete eller annat rengöringsarbete, vård av kläder och hemtextilier, matlagning, barnpassning, lättare trädgårdsarbete och snöskottning. Skatten minskas med 50 procent av arbetskostnaden, dock med högst 50 000 kronor för ett beskattningsår. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-05-22 Debatt: 2007-05-30 Beslut: 2007-05-30

Betänkande 2006/07:SkU15 (pdf, 1050 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.

Betänkande 2006/07:FöU9

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att Försvarshögskolan ska bli en högskola som lyder under högskolelagen. Det ska till exempel bli möjligt för en officersutbildning som har fått examenstillstånd att ges som högskoleutbildning. Sambandet mellan utbildning och forskning blir på så sätt starkare och officersutbildningen i Sverige blir mer lik andra länders officersutbildningar, som ofta är att jämställa med en universitets- eller högskoleutbildning. Ansvaret för den treåriga grundläggande officersutbildningen, officersprogrammet, förs över från Försvarsmakten till Försvarshögskolan. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-05-08 Justering: 2007-05-22 Debatt: 2007-05-30 Beslut: 2007-06-01

Betänkande 2006/07:FöU9 (pdf, 414 kB)

Betänkande 2006/07:FiU17

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till nya regler om krav på information för börsnoterade företag. Förslaget innebär att förutom års- och koncernredovisningar ska företagen också offentliggöra vissa delårsrapporter. Informationen ska snabbt finnas tillgänglig för allmänheten inom EU. Riksdagen beslutade också om nya regler om offentliggörande av ägarförändringar i börsnoterade företag och nya regler för företagens finansiella rapportering. Tillsynsansvaret ska utövas av Finansinspektionen. De nya bestämmelserna, som grundar sig på EU:s öppenhetsdirektiv, börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-05-08 Debatt: 2007-05-31 Beslut: 2007-05-31

Betänkande 2006/07:FiU17 (pdf, 10665 kB)

Betänkande 2006/07:AU13

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om nya arbetsmarknadspolitiska reformer. De flesta av reformerna börjar gälla den 2 juli 2007 och innebär i korthet följande. Den nuvarande aktivitetsgarantin för långtidsarbetslösa avskaffas och en jobb- och utvecklingsgaranti införs i stället. Deltagarna ska erbjudas individuellt anpassade åtgärder som syftar till att de snabbt ska komma in på arbetsmarknaden. Rätten för en arbetslös person att endast söka jobb inom sitt yrke eller nära hemorten de 100 första ersättningsdagarna tas bort, liksom möjligheten till förlängning av arbetslöshetsersättningen. Ersättningsperioden om längst 300 dagar ska i fortsättningen även omfatta dagar då en person deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Den sistnämnda regeln börjar gälla den 1 oktober 2007. Den 1 januari 2008 bildas en ny myndighet, Arbetsförmedlingen, som ersätter Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, och länsarbetsnämnderna. Avslutningsvis ska inte arbetsgivare längre behöva anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen.

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 21
Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-05-30 Beslut: 2007-05-30

Webb-tv debatt om förslag: Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken

Betänkande 2006/07:NU13

Reglerna om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk ändras. Ändringarna i upphovsrättslagen görs med anledning av ett EU-direktiv. Syftet är att undvika snedvridning av konkurrensen vid vidareförsäljning av konstverk inom EU. Syftet är också att förbättra de ekonomiska villkoren för bildkonstnärer. Regeringen planerar en översyn av upphovsrättslagen. Riksdagen vill bredda utredningen. Dels behöver vissa konkurrensfrågor utredas, dels bör balansen mellan kravet på en effektiv hantering av ersättningarna och syftet att stärka bildkonstnärernas ställning övervägas ytterligare. Dessutom bör tre kulturpolitiska frågor finnas med i utredningen.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2007-04-24 Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-06-01 Beslut: 2007-06-01

Betänkande 2006/07:NU13 (pdf, 1098 kB)

Betänkande 2006/07:UbU14

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att upphäva tidigare riksdagsbeslut om avstämningstillfällen i grundskolan och om skriftlig information i samband med utvecklingssamtal. Bland annat ska ett tidigare beslut om i vilka årskurser nationella prov ska vara obligatoriska inte längre gälla, liksom ett beslut om att den skriftliga informationen inte får ha karaktären av betyg.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 5
Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-05-30 Beslut: 2007-05-31

Betänkande 2006/07:UbU14 (pdf, 158 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa skolfrågor

Betänkande 2006/07:UbU13

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till lagändringar som syftar till förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. Rektorer och lärare ska från den 1 augusti 2007 få ta hand om föremål från eleverna om föremålen är störande, till exempel mobiltelefoner, eller farliga, till exempel fyrverkeripjäser. Kommunen ska också kunna flytta störande elever till en annan skola även om föräldrarna är emot det.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 6
Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-05-30 Beslut: 2007-05-31

Betänkande 2006/07:UbU13 (pdf, 509 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan

Betänkande 2006/07:NU12

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att Sverige ska tillträda två konventioner på patenträttens område från och med den 1 juli 2007. Det gäller dels den reviderade europeiska patentkonventionen, dels patenträttskonventionen. Konventionerna innebär att det blir enklare och billigare att skydda uppfinningar. Det införs också en ny möjlighet för patenthavare att genom en prövning vid Patent- och registreringsverket begränsa ett patent eller få det helt upphävt.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-06-01 Beslut: 2007-06-01

Betänkande 2006/07:NU12 (pdf, 5079 kB)

Betänkande 2006/07:FiU16

Regeringen har för riksdagen redovisat en handlingsplan för ökade miljökrav vid offentlig upphandling. Regeringens vision med planen är att myndigheter inom stat, kommun och landsting ställer krav på miljöhänsyn vid offentlig upphandling, i den utsträckning det är möjligt enligt lagen om offentlig upphandling och EG-rätten. I handlingsplanen fastställs mål för perioden fram till 2010 och ett antal åtgärder för att nå målen redovisas. Riksdagen välkomnar handlingsplanen och avslutar därmed ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 13
Justering: 2007-05-08 Debatt: 2007-05-31 Beslut: 2007-05-31

Betänkande 2006/07:FiU16 (pdf, 389 kB) Webb-tv debatt om förslag: Miljöanpassad offentlig upphandling

Betänkande 2006/07:CU29

Makar som har anknytning till olika nordiska länder ska få avtala om vilket lands lag som ska gälla för deras förmögenhetsförhållanden. Riksdagen sade ja till ett förslag från regeringen som har sin grund i en överenskommelse mellan de nordiska länderna. Beslutet innebär också att när makar som inte ingått något avtal flyttar till ett annat nordiskt land börjar det nya hemlandets lag att gälla först efter en övergångstid på två år. Vidare ska rätten att förfoga över makarnas bostad avgöras enligt den lag som gäller i det land där bostaden finns. Dessutom ska giltigheten av ett äktenskapsförord bedömas enligt den lag som tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden när frågan bedöms. Lagändringarna träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-05-31 Beslut: 2007-06-01

Betänkande 2006/07:CU29 (pdf, 806 kB)

Betänkande 2006/07:CU28

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få besluta om undantag från reglerna om tekniska egenskapskrav på byggnader. Riksdagen sade ja, med en mindre ändring, till regeringens förslag. Beslutet innebär att undantag ska få göras om det finns särskilda skäl och undantaget avser uppförande eller ändring av byggnader i experimentsyfte eller byggnader som behöver flyttas. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-04-26 Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-05-31 Beslut: 2007-06-01

Betänkande 2006/07:CU28 (pdf, 236 kB)

Omröstning 2006/07:MJU14p5 Det kustnära fisket m.m.

Votering: betänkande 2006/07:MJU14 Fiskeripolitik, förslagspunkt 5 Det kustnära fisket m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ237 yrkande 3, 2006/07:MJ252 och 2006/07:MJ379. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 99 0 31

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU14p2 Långsiktigt hållbart fiske

Votering: betänkande 2006/07:MJU14 Fiskeripolitik, förslagspunkt 2 Långsiktigt hållbart fiske Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ248, 2006/07:MJ268 yrkandena 1 och 3, 2006/07:MJ305 yrkandena 1-3, 2006/07:MJ378 yrkande 3 och 2006/07:MJ390 yrkandena 20, 21 och 26-28. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU12p5 Strandskydd

Votering: betänkande 2006/07:MJU12 Biologisk mångfald, förslagspunkt 5 Strandskydd Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C279 yrkande 5, 2006/07:C360 yrkandena 31 och 32, 2006/07:MJ210, 2006/07:MJ212, 2006/07:MJ249, 2006/07:MJ251, 2006/07:MJ259, 2006/07:MJ303, 2006/07:MJ310, 2006/07:MJ337 yrkande 7, 2006/07:MJ386, 2006/07:MJ397

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU12p12 Valfångst m.m.

Votering: betänkande 2006/07:MJU12 Biologisk mångfald, förslagspunkt 12 Valfångst m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ258 och 2006/07:MJ368. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32 m 76 0 0 21 c 23 0 0 6

2007-05-16