Dokument & lagar (44 träffar)

Betänkande 2008/09:KU4

Den 1 januari 2009 ändras vallagen så att utlandssvenskar får särskilda utlandsröstkort vid val. Utlandsröstkort kan skickas iväg tidigare än vanliga röstkort till väljare som inte är folkbokförda i landet i syfte att snabba på postgången. Väljare som bor utomlands kommer även i framtiden att kunna begära att få vanliga röstkort. Skatteverkets direktåtkomst till uppgifter i val- och folkomröstningsdatabasen kommer också att tas bort. Detta beror på att Skatteverket tidigare hade uppgifter i samband med val men som de inte har idag.

Förslagspunkter: 4
Beredning: 2008-10-30 Justering: 2008-11-18 Debatt: 2008-11-27 Beslut: 2008-11-27

Betänkande 2008/09:KU4 (pdf, 734 kB)

Betänkande 2008/09:KU1

Riksdagen godkände regeringens och riksdagsstyrelsens förslag i budgetpropositionen om anslag på området Rikets styrelse. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet. Anslagen kommer att uppgå till sammanlagt cirka 12,4 miljarder kronor 2009. EU-ordförandeskapet hösten 2009 och miljöcertifiering av riksdagsförvaltningen är två prioriterade utgiftsområden. Riksdagen godkände också två lagförslag som handlar om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete och om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter. Lagändringarna innebär en höjning av anslaget till politiska sekreterare och en möjlighet att låta miljöhänsyn avgöra valet av färdväg för ledamöternas tjänsteresor inrikes.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 4
Beredning: 2008-10-21 Justering: 2008-11-18 Debatt: 2008-11-27 Beslut: 2008-12-03

Betänkande 2008/09:KU1 (pdf, 900 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Utlåtande 2008/09:KU3

Konstitutionsutskottet, KU, har redovisat för riksdagen sin granskning av kommissionens rapport om kommissionsledamöters besök hos och kontakter med nationella parlament under 2007. Rapporten redogör också för parlamentens yttranden till kommissionen med anledning av det så kallade Barrosso-initiativet, som syftar till att stärka dialogen mellan kommissionen och de nationella parlamenten. Utskottet vill med anledning av rapporten framhålla följande. Regeringen har huvudansvaret för att företräda riket utåt. Regeringsformen saknar tydliga regler när det gäller riksdagens möjligheter att kommunicera direkt med mellanfolkliga organisationer. Utskottens utlåtanden över EU-dokument får betraktas som preliminära synpunkter som inte är konstitutionellt bindande. KU understryker att riksdagen inte kan fatta några andra formella beslut än att lägga utlåtandena till handlingarna. Utskottet konstaterar också att kommissionens beslut att skicka nya lagförslag och samrådsdokument direkt till parlamenten kan bidra till att fördjupa debatten om EU-samarbetet inom medlemsländerna. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2008-10-14 Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-27 Beslut: 2008-12-03

Utlåtande 2008/09:KU3 (pdf, 151 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten

Betänkande 2008/09:KU2

Det ska bli lättare för ett antal myndigheter att utbyta elektronisk information med varandra för att underlätta handläggningen av vissa ärenden. Myndigheterna som omfattats av lagändringarna är Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Statens pensionsverk, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och kommunernas socialnämnder. En socialnämnd som exempelvis prövar ett ärende om ekonomiskt bistånd ska nu få direktåtkomst till uppgifter som exempelvis skatteverket har och som underlättar handläggningen av ärendet. Direktåtkomst innebär att en myndighet kan ta del av vissa uppdateringar av uppgifter som den utlämnande myndigheten har i sina databaser. Om en uppgift omfattas av sekretess hos den utlämnande myndigheten överförs sekretessen till den nya myndigheten.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2008-10-14 Justering: 2008-10-28 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:KU2 (pdf, 1552 kB)