Dokument & lagar (44 träffar)

Omröstning 2008/09:KU25p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:KU25 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2008/09:K8 yrkande 1. Datum: 2009-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 107 0 0 23 m 83

2009-06-11

Omröstning 2008/09:KU23p8 Åtgärder på utbildningsområdet

Votering: betänkande 2008/09:KU23 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m.förslagspunkt 8 Åtgärder på utbildningsområdet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K4 yrkande 4, 2008/09:K7 yrkande 7 och 2008/09:K297 yrkandena 1 och 2. Datum: 2009-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-06-10

Omröstning 2008/09:KU23p2 Kostnadsförslag för en utvidgning av förvaltningsområdena m.m.

Votering: betänkande 2008/09:KU23 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m.förslagspunkt 2 Kostnadsförslag för en utvidgning av förvaltningsområdena m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K7 yrkandena 3-5 och 2008/09:K376. Datum: 2009-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v

2009-06-10

Omröstning 2008/09:KU18p5 Hets mot folkgrupp

Votering: betänkande 2008/09:KU18 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, förslagspunkt 5 Hets mot folkgrupp Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K389 yrkande 4, 2008/09:Ju379 yrkande 45, 2008/09:U323 yrkande 16, 2008/09:So363 yrkande 10 och 2008/09:So528 yrkande 6. Datum: 2009-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2009-03-26

Omröstning 2008/09:KU18p2 Meddelarskydd i offentligfinansierad privat verksamhet

Votering: betänkande 2008/09:KU18 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, förslagspunkt 2 Meddelarskydd i offentligfinansierad privat verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K288, 2008/09:K295 yrkande 2, 2008/09:K296, 2008/09:K371, 2008/09:K380 och 2008/09:Fi291 yrkande 16. Datum: 2009-03-26 Omröstning i sakfrågan

2009-03-26

Omröstning 2008/09:KU18p1 Utbildning om meddelarskydd för offentligt anställda

Votering: betänkande 2008/09:KU18 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, förslagspunkt 1 Utbildning om meddelarskydd för offentligt anställda Riksdagen avslår motion 2008/09:K295 yrkande 1. Datum: 2009-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 96 0 0

2009-03-26

Omröstning 2008/09:KU18p3 Meddelarskydd för anställda utanför den offentliga sektorn

Votering: betänkande 2008/09:KU18 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, förslagspunkt 3 Meddelarskydd för anställda utanför den offentliga sektorn Riksdagen avslår motion 2008/09:K295 yrkande 3. Datum: 2009-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 96

2009-03-26

Omröstning 2008/09:KU15p14 Översyn av ersättningar till riksdagsledamöter och statsråd

Votering: betänkande 2008/09:KU15 Riksdagens arbetsformer, m.m.förslagspunkt 14 Översyn av ersättningar till riksdagsledamöter och statsråd Riksdagen avslår motion 2007/08:K363. Datum: 2009-02-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 1 0 32 m

2009-02-26

Omröstning 2008/09:KU15p15 Tidskarantän för statsråd

Votering: betänkande 2008/09:KU15 Riksdagens arbetsformer, m.m.förslagspunkt 15 Tidskarantän för statsråd Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K278 och 2007/08:K368. Datum: 2009-02-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 0 0 33 m 79 0 0 18

2009-02-26

Omröstning 2008/09:KU14p1 Ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser

Votering: betänkande 2008/09:KU14 Riksdagsordningsfrågor m.m.förslagspunkt 1 Ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser Riksdagen antar, i den ordning som anges i 8 kap. 16 andra meningen regeringsformen, riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser huvudbestämmelserna och rubriker

2009-02-26

Omröstning 2008/09:KU6p3 Kungliga flaggdagar

Votering: betänkande 2008/09:KU6 Allmänna helgdagar m.m.förslagspunkt 3 Kungliga flaggdagar Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K245 och 2008/09:K298. Datum: 2009-01-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 98 4 1 27 m 81 0 0 16 c 24 0

2009-01-28

Omröstning 2008/09:KU5p1 Bidrag till byggande av väg och järnväg

Votering: betänkande 2008/09:KU5 Kommunala kompetensfrågor m.m.förslagspunkt 1 Bidrag till byggande av väg och järnväg Riksdagen antar a 1 kap. 2 2 kap. 1 och rubriken närmast före 2 kap. 1 regeringens förslag till lag om vissa kommunala befogenheter, dock med den ändringen beträffande 1 kap. 2 att uttrycket 6 kap.ersätts

2009-01-28

Omröstning 2008/09:KU5p2 Krav på affärsmässighet

Votering: betänkande 2008/09:KU5 Kommunala kompetensfrågor m.m.förslagspunkt 2 Krav på affärsmässighet Riksdagen antar 1 kap. 3 regeringens förslag till lag om vissa kommunala befogenheter, dock med den ändringen att uttrycket 6 kapersätts av uttrycket 5 kap.Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:21 i denna

2009-01-28

Omröstning 2008/09:KU1p9 Utrikesdepartementets jämställdhetskompetens

Votering: betänkande 2008/09:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 9 Utrikesdepartementets jämställdhetskompetens Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K255 och 2008/09:N210 yrkande 5. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KU1p2 Mål för demokratipolitiken

Votering: betänkande 2008/09:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 2 Mål för demokratipolitiken Riksdagen godkänner dels att målet för politikområdet Demokrati upphör att gälla, dels det mål för demokratipolitiken som regeringen föreslår. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 1 punkterna

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KU1p10 Debatt kring EU-frågor

Votering: betänkande 2008/09:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 10 Debatt kring EU-frågor Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K314 och 2008/09:K397 yrkande 5. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 114 0 15 m 87

2008-12-03

Betänkande 2008/09:KU26

Ett av utgiftsområdena i statens budget ändrar namn. Utgiftsområde 23 ändrar namn från Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar till Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Namnändringen ska göra det tydligare vilken verksamhet som bedrivs inom utgiftsområdet. Till de areella näringarna räknas näringar som använder biologiska och naturgeografiska resurser på land och i vatten. Hit räknas jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring, jakt och rennäring.

Förslagspunkter: 5
Beredning: 2009-05-12 Justering: 2009-06-09 Debatt: 2009-06-17 Beslut: 2009-06-17

Betänkande 2008/09:KU26 (pdf, 209 kB)

Betänkande 2008/09:KU25

Lagen om arvoden till Sveriges företrädare i Europaparlamentet, den så kallade företrädarlagen, ska bara i undantagsfall gälla för svenska EU-parlamentariker i fortsättningen. Bakgrunden till lagändringen är en ny ledamotsstadga som EU-parlamentet har antagit. Den innebär att parlamentet i stället för medlemsländerna ska betala ut EU-parlamentarikernas arvoden och pensioner efter den 14 juli 2009. Företrädarlagen ska dock gälla för redan intjänade förmåner, som intjänad ålderspension. Dessutom ska bestämmelserna om inkomstgaranti ändras så att de närmare ansluter till de regler som gäller för svenska riksdagsledamöter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag men med vissa ändringar. Bland annat införs bestämmelser om jämkning av inkomstgaranti. Lagändringarna börjar gälla den 14 juli 2009.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 5
Justering: 2009-05-19 Debatt: 2009-06-10 Beslut: 2009-06-11

Betänkande 2008/09:KU25 (pdf, 2277 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet

Betänkande 2008/09:KU24

En ny offentlighets- och sekretesslag börjar gälla den 30 juni 2009. Den nya lagen är en omarbetning av sekretesslagen med syftet att göra reglerna mer lättförståeliga och lättare att tillämpa.

Förslagspunkter: 7
Beredning: 2009-03-26 Justering: 2009-04-23 Debatt: 2009-05-07 Beslut: 2009-05-13

Betänkande 2008/09:KU24 (pdf, 17663 kB)

Betänkande 2008/09:KU23

En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk ersätter nu gällande lagar på området från och med den 1 januari 2010. De grupper som utgör nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch. Den nya lagen innebär att förvaltningsområdena för finska utvidgas med 18 kommuner och samiska med 13 kommuner. Det innebär att fler människor kan få viss samhällsservice på finska och samiska. Den nya lagen innehåller också regler om rätt att använda finska, meänkieli och samiska hos myndigheter och domstolar samt om uppföljning av lagen.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 8
Beredning: 2009-03-26 Justering: 2009-05-12 Debatt: 2009-05-20 Beslut: 2009-06-10

Betänkande 2008/09:KU23 (pdf, 760 kB) Webb-tv debatt om förslag: Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m.
Paginering