Dokument & lagar (59 träffar)

Omröstning 2008/09:SkU33p1 Redovisning av skatteutgifter 2009

Votering: betänkande 2008/09:SkU33 Redovisning av skatteutgifter 2009, förslagspunkt 1 Redovisning av skatteutgifter 2009 Riksdagen avslår motion 2008/09:Sk19 yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2008/09:183 till handlingarna. Datum: 2009-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp

2009-06-17

Betänkande 2008/09:SkU33

Regeringen har lämnat en redogörelse för effekten på skatteintäkterna av de utgifter som tas via skattesystemet, så kallade skatteutgifter. Skatteutskottet ser positivt på det utvecklingsarbete som äger rum kring den årliga redovisningen till riksdagen av skatteutgifter. Utskottet förutsätter att regeringen i det fortsatta utvecklingsarbetet även väger in intresset av att redovisningen innehåller information som speglar avvikelser från de principer som har varit vägledande vid 1990 års skattereform. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-05-19 Debatt: 2009-06-17 Beslut: 2009-06-17

Betänkande 2008/09:SkU33 (pdf, 50 kB)

Betänkande 2008/09:SkU36

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att de svenska EU-parlamentarikernas arvoden och pensioner ska beskattas i Sverige. När det gäller vissa kostnadsersättningar föreslår utskottet att regeringen undersöker möjligheten att beskatta de delar av dessa ersättningar som inte motsvaras av verkliga kostnader. Riksdagen fattade sitt beslut efter en förnyad behandling i skatteutskottet av regeringens proposition. Bakgrunden till skatteändringarna är en ny stadga som EU-parlamentet har antagit. Den innebär att parlamentet i stället för medlemsländerna ska betala ut EU-parlamentarikernas arvoden och pensioner i fortsättningen. Dessa ska beskattas på EU-nivå men medlemsländerna ges också rätt att ta ut skatt om dubbelbeskattning kan undvikas. Lagändringarna börjar gälla den 14 juli 2009, då den nya EU-stadgan träder i kraft.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-19 Debatt: 2009-05-20 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:SkU36 (pdf, 575 kB) Webb-tv debatt om förslag: Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna (förnyad behandling)

Omröstning 2008/09:SkU32p1 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Votering: betänkande 2008/09:SkU32 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder, förslagspunkt 1 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till 1. lag om ändring i inkomstskattelagen 1999:12292.

2009-05-13

Betänkande 2008/09:SkU32

Skatteavdraget för hushållsarbete ska även omfatta byggtjänster i hemmet, ROT-avdraget. De nya skattereglerna syftar till att minska svartarbetet och öka efterfrågan på arbetskraft i byggsektorn. Avdraget gäller bara den faktiska arbetskostnaden och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor. Det sammanlagda beskattningsunderlaget får uppgå till högst 100 000 kronor per person under ett beskattningsår. Då blir det totala avdraget 50 000 kronor per person och beskattningsår. Arbeten som har utförts och betalats från och med den 8 december 2008 kommer att omfattas av de nya reglerna. Riksdagens beslut att skattereduktion för hushållsarbete ska lämnas som en skattelättnad direkt vid köpet från och med den 1 juli 2009 ska också gälla ROT-arbeten. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-05-05 Debatt: 2009-05-13 Beslut: 2009-05-13

Betänkande 2008/09:SkU32 (pdf, 829 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Betänkande 2008/09:SkU31

Riksdagen beslutade att skicka tillbaka, återremittera, betänkandet om beskattning av ersättningar till EU-parlamentariker till skatteutskottet för ytterligare beredning.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-05-05 Debatt: 2009-05-13 Beslut: 2009-05-13

Betänkande 2008/09:SkU31 (pdf, 582 kB) Webb-tv debatt om förslag: Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna

Betänkande 2008/09:SkU30

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete ska räknas som ekonomiska föreningar när de beskattas i Sverige. En gruppering består av medlemmar som finns på minst två EU-länders territorier. Endast medlemsstater, myndigheter och offentligrättsliga organ kan vara medlemmar. En gruppering kan bland annat ha som uppgift att förvalta program och projekt för territoriellt samarbete som delvis finansieras av EU genom strukturfonderna. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-14 Debatt: 2009-06-15 Beslut: 2009-06-16

Betänkande 2008/09:SkU30 (pdf, 222 kB)

Betänkande 2008/09:SkU35

Den 1 juni 2009 införs en lägsta nivå om 1,25 procent för så kallad mellanränta i skattekontosystemet. För de flesta skattebetalare, som inte har löpande skatte- och avgiftsbetalningar, får reglerna betydelse först om den så kallade kvarskatten är större än 30 000 kronor. Räntesatsen blev tidigare i år 0 procent när basräntan, som styr räntesatserna för underskott på skattekontot, blev 0 procent. Ändringen ska motverka att de som är skyldiga att betala skatt avstår från att göra så kallade fyllnadsinbetalningar av preliminär skatt under året efter inkomståret och i stället betalar skatten i form av slutlig skatt. Om skatteinbetalningarna i stor utsträckning senareläggs kan statens inkomster och därmed lånebehov påverkas väsentligt under 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-28 Debatt: 2009-05-06 Beslut: 2009-05-06

Betänkande 2008/09:SkU35 (pdf, 32 kB)

Betänkande 2008/09:SkU29

Kravet på återkommande teknisk kontroll av kassaregister slopas. Sådana kontroller bedöms sakna värde för skattekontrollen och är därför onödiga. Beslutet innebär ekonomiska och administrativa lättnader för näringsidkarna. Riksdagen har tidigare beslutat att de flesta som tar betalt med kontanter eller kort ska ha en kassaapparat med en certifierad kontrollenhet från den 1 januari 2010. En sådan godkänd kassaapparat gör det betydligt svårare att fuska med kassan. De nu beslutade ändringarna börjar gälla samma datum, den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-14 Debatt: 2009-05-06 Beslut: 2009-05-06

Betänkande 2008/09:SkU29 (pdf, 123 kB) Webb-tv debatt om förslag: Slopad återkommande teknisk kontroll av kassaregister

Betänkande 2008/09:SkU34

Företag får ökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde. Syftet är att göra reglerna enklare och göra det lättare för företagen att veta när inventarier ska anses vara av mindre värde och därmed omedelbart avdragsgilla. De nya reglerna innebär att företagen direkt får dra av inköp av de inventarier som har ett anskaffningsvärde som är mindre än ett halvt prisbasbelopp, vilket motsvarar 21 400 kronor för 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-02 Debatt: 2009-05-06 Beslut: 2009-05-06

Betänkande 2008/09:SkU34 (pdf, 28 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde

Omröstning 2008/09:SkU23p17 Skattevillkoren för boendet

Votering: betänkande 2008/09:SkU23 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 17 Skattevillkoren för boendet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk237, 2008/09:Sk274 och 2008/09:C279 yrkande 10. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v,

2009-04-01

Omröstning 2008/09:SkU23p1 Företagande och investeringar, allmänna frågor

Votering: betänkande 2008/09:SkU23 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 1 Företagande och investeringar, allmänna frågor Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk201, 2008/09:Sk231 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Sk238, 2008/09:Sk240, 2008/09:Sk249, 2008/09:Sk259, 2008/09:Sk264, 2008/09:Sk285,

2009-04-01

Omröstning 2008/09:SkU22p3 Skatteflyktslagen

Votering: betänkande 2008/09:SkU22 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 3 Skatteflyktslagen Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk333 av Marie Engström m.fl. v yrkande 3 och 2008/09:Sk495 av Staffan Anger och Margareta Pålsson båda mDatum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan

2009-04-01

Omröstning 2008/09:SkU22p2 F-skatt

Votering: betänkande 2008/09:SkU22 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 2 F-skatt Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk333 av Marie Engström m.fl. v yrkande 8, 2008/09:Sk371 av Claes-Göran Brandin och Lars Mejern Larsson båda s yrkande 4, 2008/09:Sk488 av Désirée Pethrus Engström

2009-04-01

Omröstning 2008/09:SkU22p1 Skatte- och avgiftskontroll m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SkU22 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 1 Skatte- och avgiftskontroll m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk329, 2008/09:Sk331, 2008/09:Sk332, 2008/09:Sk333 yrkandena 2 och 4-7, 2008/09:Sk351 yrkandena 1-3, 2008/09:Sk358, 2008/09:Sk362 yrkandena

2009-04-01

Omröstning 2008/09:SkU26p6 Kilometerskatt för lastfordon

Votering: betänkande 2008/09:SkU26 Allmänna motioner om punktskatter, tullfrågor och införsel, förslagspunkt 6 Kilometerskatt för lastfordon Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk352 yrkande 5, 2008/09:Sk419, 2008/09:T8 yrkande 16, 2008/09:T10 yrkande 8, 2008/09:T382 yrkande 1, 2008/09:T503 yrkande 3 och 2008/09:MJ459

2009-03-19

Omröstning 2008/09:SkU25p12 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

Votering: betänkande 2008/09:SkU25 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 12 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk317 av Christina Oskarsson och Renée Jeryd båda s2008/09:Sk355 av Ann-Christin Ahlberg och Sylvia Lindgren båda s2008/09:Sk482 av Gunnar Sandberg m.fl. s

2009-03-19

Omröstning 2008/09:SkU25p10 Kostnadsersättningar från kommun

Votering: betänkande 2008/09:SkU25 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 10 Kostnadsersättningar från kommun Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk205 av Helena Leander och Gunvor G Ericson båda mp2008/09:Sk206 av Jan Ertsborn och Solveig Hellquist båda fp2008/09:Sk223 av Marie Engström m.fl. v2008/09:Sk235

2009-03-19

Omröstning 2008/09:SkU25p11 Skattereduktion för hushållsarbete m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SkU25 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 11 Skattereduktion för hushållsarbete m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk227, 2008/09:Sk336, 2008/09:Sk375, 2008/09:Sk379, 2008/09:Sk403, 2008/09:Sk444, 2008/09:Sk447 och 2008/09:Sk474. Datum: 2009-03-19 Omröstning i sakfrågan

2009-03-19

Betänkande 2008/09:SkU28

Personnumren räcker inte till för alla som ska ha dem. Skatteverket ska därför kunna ange ett personnummer med en närliggande dag i samma månad om det saknas personnummer för en viss födelsedag. Bakgrunden är att födelsetiden i vissa länder har registrerats med ett fiktivt datum, ofta den 1 januari eller den 1 juli. Dessa födelsetider har sedan också använts i Sverige när personnummer har fastställts för personer som har invandrat till vårt land. Det har lett till att personnummer för dessa födelsetider under framför allt olika år under 1950- och 1960-talen redan har tagit slut eller håller på att ta slut. Den nya regeln innebär att bristen på personnummer får en lösning. Vidare ska vissa personer som omfattas av regler om immunitet och privilegier kunna tilldelas personnummer trots att de inte är folkbokförda. Behörigheten att begära samordningsnummer utvidgas också.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-03-10 Debatt: 2009-03-25 Beslut: 2009-03-25

Betänkande 2008/09:SkU28 (pdf, 365 kB) Webb-tv debatt om förslag: Personnummer och samordningsnummer
Paginering