Dokument & lagar (52 träffar)

Omröstning 2008/09:SfU2p8 Frågor om papperslösa i övrigt

Votering: betänkande 2008/09:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 8 Frågor om papperslösa i övrigt Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf319 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 7 och 2008/09:Sf368 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkandena 12 i denna del och 13. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU2p1 Mål för utgiftsområde 8

Votering: betänkande 2008/09:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 1 Mål för utgiftsområde 8 Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för utgiftsområde 8 Migration samt godkänner att målet för politikområdet Migration upphör att gälla. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 8 punkt

2008-12-03

Betänkande 2008/09:SfU6

Den 1 januari 2009 börjar nya sjukersättningsregler att gälla för den som hade rätt till en icke tidsbegränsad sjukersättning, förtidsperson, för juni 2008. Se 2008/09:SfU4 . Riksdagen har nu sagt ja till regeringens förslag om att arbetsgivare inte ska behöva betala sjuklön till dem som omfattas av de nya reglerna. Riksdagen beslutade också, på regeringens förslag, att nämndemän inte längre ska delta i kammarrättens avgörande av socialförsäkringsmål. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2009.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2008-11-18 Debatt: 2008-12-01 Beslut: 2008-12-03

Betänkande 2008/09:SfU6 (pdf, 454 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa socialförsäkringsfrågor

Betänkande 2008/09:SfU5

Uttaget av socialavgifter och allmän löneavgift sänks med en procentenhet. Det totala uttaget av avgiftsunderlaget kommer därmed att uppgå till 31,42 % för arbetsgivaravgifter och 29,71 % för egenavgifter. I dag är socialavgifter och allmän löneavgift nedsatta för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år. Nedsättningen ska nu göras kraftfullare och utvidgas till att även omfatta personer yngre än 18 år och personer som har fyllt 25 men inte 26 år. Arbetsgivaravgifterna kommer totalt att uppgå till 15,49 % och egenavgifterna till maximala 15,07 %. Syftet är att underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2009. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 7
Beredning: 2008-10-28 Justering: 2008-11-18 Debatt: 2008-12-01 Beslut: 2008-12-03

Betänkande 2008/09:SfU5 (pdf, 913 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sänkta socialavgifter m.m.

Betänkande 2008/09:SfU2

Anslaget för området migration kommer att bli ca 5,9 miljarder kronor 2009. Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen inom utgiftsområdet migration. De största anslagen används för asylsökandes ersättningar och bostadskostnader och Migrationsverket. Riksdagen sa också ja till ett nytt mål för migrationspolitiken som bland annat handlar om att inom ramen för den reglerade invandringen värna asylrätten, underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetkraftsinvandring och fördjupa det europeiska samarbetet.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 12
Justering: 2008-11-13 Debatt: 2008-11-27 Beslut: 2008-12-03

Betänkande 2008/09:SfU2 (pdf, 327 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 8 Migration

Omröstning 2008/09:SfU3p3 Övergångsregler

Votering: betänkande 2008/09:SfU3 Nya regler för arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 3 Övergångsregler Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf27 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 3. Datum: 2008-11-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 109 0 1 20

2008-11-12

Omröstning 2008/09:SfU3p1 Nya regler för arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2008/09:SfU3 Nya regler för arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 1 Nya regler för arbetskraftsinvandring Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:147 och avslår motionerna 2007/08:Sf27 yrkande 1 och 2007/08:Sf28

2008-11-12

Betänkande 2008/09:SfU3

Den 15 december 2008 blev det nya regler för arbetskraftsinvandring till Sverige. Den så kallade myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen, där Arbetsförmedlingen undersöker om det finns behov att rekrytera arbetskraft utanför EU, upphörde. I stället ska arbetsgivarens bedömning av behovet vara utgångspunkten. Det finns en princip om att ge företräde för befolkningen i Sverige, EU/EES och Schweiz till befintliga arbeten. Tiden för arbetstillstånd förlängs till sammanlagt högst fyra år för att därefter kunna leda till ett permanent uppehållstillstånd. Anställningsvillkor och försäkringsskydd ska motsvara vad som gäller för arbetstagare i Sverige. Det blir också flera undantag från huvudregeln att uppehålls- och arbetstillstånd ska vara ordnat före resan till Sverige. Ett av undantagen gäller den som fått nej på en asylansökan. Om han eller hon inom två veckor från det att avslagsbeslutet vann laga kraft ansöker om uppehållstillstånd för arbete ska ett sådant uppehållstillstånd beviljas. Detta ska gälla om vissa villkor är uppfyllda.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:SfU3 (pdf, 1530 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nya regler för arbetskraftsinvandring

Omröstning 2008/09:SfU4p1 Förbättrad arbetsförmåga

Votering: betänkande 2008/09:SfU4 bet 2008/09 SfU4 förslagspunkt 1 Förbättrad arbetsförmåga Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring såvitt avser 16 kap. 7 och 7 a Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:124 i denna del och avslår motion 2007/08:Sf29 yrkande 3.

2008-10-30

Omröstning 2008/09:SfU4p3 Utvärdering m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SfU4 bet 2008/09 SfU4 förslagspunkt 3 Utvärdering m.m. Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf29 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-10-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 97 0 33 m 78 0 0 19 c 20 0 0 9 fp

2008-10-30

Omröstning 2008/09:SfU4p5 Socialförsäkringsutredning

Votering: betänkande 2008/09:SfU4 bet 2008/09 SfU4 förslagspunkt 5 Socialförsäkringsutredning Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf29 yrkande 4. Datum: 2008-10-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 97 0 33 m 78 0 0 19 c 20 0 0 9

2008-10-30

Betänkande 2008/09:SfU4

Från den 1 januari 2009 gäller särskilda regler för personer med rätt till en icke tidsbegränsad sjukersättning för juni 2008. De innebär att den försäkrade kan till exempel studera eller arbeta utan att förlora rätten till sjukersättning. Om den försäkrade arbetar ska sjukersättningen minskas i viss utsträckning beroende på arbetsinkomsten. Syftet är att uppmuntra fler personer med sjukersättning att våga pröva sin arbetsförmåga. Vidare gäller nya regler för övriga försäkrade som beviljats en varaktig eller tidsbegränsad sjukersättning eller en aktivitetsersättning. En nyhet var att om någon med sjukersättning återfår arbetsförmåga ska förmånen dras in eller minskas med hänsyn till arbetsförmågan. Det innebär en skärpning av tidigare regler, enligt vilka det krävdes att arbetsförmågan förbättrats väsentligt.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Justering: 2008-10-14 Debatt: 2008-10-30 Beslut: 2008-10-30

Betänkande 2008/09:SfU4 (pdf, 5053 kB) Webb-tv debatt om förslag: bet 2008/09 SfU4