Dokument & lagar (114 träffar)

Omröstning 2010/11:SfU12p1 Vissa ändringar i sjukförsäkringen

Votering: betänkande 2010/11:SfU12 Vissa ändringar i sjukförsäkringen förnyad behandlingförslagspunkt 1 Vissa ändringar i sjukförsäkringen Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som kan träda i kraft senast den 1 januari 2012 i fråga om ersättning till

2011-07-01

Betänkande 2010/11:SfU12

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att ändra i sjukförsäkringen. Den ena ändringen gäller reglerna för prövningen av arbetsförmågan. Efter 180 dagars sjukskrivning kan den försäkrade i dag inte bara prövas mot arbete hos sin arbetsgivare, utan även mot den reguljära arbetsmarknaden i övrigt eller annat lämpligt arbete som finns tillgängligt. I stället ska de regler som gällde fram till 2008 återinföras. Det innebär att arbetsförmågan ska prövas mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden eller mot annat lämpligt arbete som finns tillgängligt. Regeringen bör återkomma med ett förslag till ändring som ska träda i kraft senast den 1 januari 2012. Den andra ändringen gäller personer som tidigare har haft tidsbegränsad sjukersättning och som har förlorat rätten till sjukpenning efter sjukförsäkringsreformen 2008. Den tidsbegränsade sjukersättningen avskaffades, liksom möjligheten att återfå sin sjukpenninggrundande inkomst efter en period med sådan sjukersättning. Vissa personer kan därför inte få någon sjukpenning i dag. Dessa personer ska få en ersättning som ligger i nivå med den tidigare tidsbegränsade sjukersättningen, förutsatt att deras arbetsförmåga fortfarande är nedsatt. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att en sådan ersättning införs senast den 1 januari 2012.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2011-06-30 Debatt: 2011-07-01 Beslut: 2011-07-01

Betänkande 2010/11:SfU12 (pdf, 89 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa ändringar i sjukförsäkringen (förnyad behandling)

Betänkande 2010/11:SfU11

Riksdagen beslutade att återförvisa förslaget om ändringar i sjukförsäkringen. Återförvisningen innebär att förslaget skickas tillbaka till socialförsäkringsutskottet för ytterligare beredning.


Justering: 2011-06-17 Debatt: 2011-06-21 Beslut: 2011-06-22

Betänkande 2010/11:SfU11 (pdf, 498 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa ändringar i sjukförsäkringen

Omröstning 2010/11:SfU9p3 Privata tjänsteleverantörer

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 3 Privata tjänsteleverantörer Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf6 av Erik Almqvist SD yrkande 3. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 92 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p2 Överenskommelser om representation m.m.

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 2 Överenskommelser om representation m.m. Riksdagen antar 3 kap. 6 tredje och fjärde styckena regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:121 i denna del. Datum: 2011-06-01 Omröstning

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf6 av Erik Almqvist SD yrkande 1. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 92 0 0 15

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p5 Rätt att överklaga

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 5 Rätt att överklaga Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf6 av Erik Almqvist SD yrkande 2. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 92 0 0 15 MP

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p4 Avsikten med vistelsen

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 4 Avsikten med vistelsen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716 såvitt avser att 3 kap. 2 ska upphöra att gälla. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:121 i denna del och avslår motionerna 2010/11:Sf6

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU8p3 Kontroll av uppehållstillståndskortet

Votering: betänkande 2010/11:SfU8 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort, förslagspunkt 3 Kontroll av uppehållstillståndskortet Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716 såvitt avser 9 kap. 8 b Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:123 i denna del och avslår

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU8p2 Nationellt register

Votering: betänkande 2010/11:SfU8 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort, förslagspunkt 2 Nationellt register Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf8 yrkande 1. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 92 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU8p1 Permanent fysiskt hinder

Votering: betänkande 2010/11:SfU8 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort, förslagspunkt 1 Permanent fysiskt hinder Riksdagen antar 9 kap. 8 a andra stycket regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:123 i denna del och avslår motion 2010/11:Sf8

2011-06-01

Betänkande 2010/11:SfU9

Inom EU har man enats om en gemensam så kallad viseringskodex. Visering innebär utfärdande av visum, bevis som ger rätt till inresa och en viss tids vistelse inom medlemsstaterna. Riksdagen har nu beslutat om de lagändringar som krävs för att viseringskodexen ska kunna användas i Sverige. Medlemsstaterna ska enligt kodexen ha gemensamma bestämmelser för handläggning av och beslut om ansökningar för planerade vistelser som inte varar längre än tre månader under en sexmånadersperiod. Vid sidan av en sådan visering, som kallas Schengenvisering, kommer det att finnas en nationell visering. En nationell visering ska kunna ges om det finns särskilda skäl och endast för en längre tid än tre månader, men högst ett år. Det blir också möjligt att överklaga ett avslag på en ansökan om Schengenvisering. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2011.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Justering: 2011-05-17 Debatt: 2011-06-01 Beslut: 2011-06-01

Betänkande 2010/11:SfU9 (pdf, 461 kB)

Betänkande 2010/11:SfU8

Till följd av en ny EU-förordning om så kallade biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort har riksdagen beslutat om kompletteringar i utlänningslagen. En utlänning som ansöker om uppehållstillstånd blir skyldig att låta Migrationsverket, Regeringskansliet eller utlandsmyndigheter som ambassader och konsulat fotografera personen och ta hans eller hennes fingeravtryck. Uppgifterna ska sparas i ett lagringsmedium i uppehållstillståndskortet. Korten kommer att ersätta dagens tillståndsmärken för uppehållstillstånd. Foto och fingeravtryck får också tas vid kontroll vid inresa eller utresa eller vid kontroller inne i Sverige. Skyldigheten att låta en myndighet ta fingeravtryck ska inte gälla om utlänningen är under sex år eller om det är fysiskt omöjligt för utlänningen att lämna fingeravtryck. Syftet med EU-bestämmelserna är att skapa en mer tillförlitlig koppling mellan innehavaren och hans eller hennes uppehållstillstånd. Detta ska i sin tur bidra till att skydda mot bedrägerier med uppehållstillstånd samt angripa och förebygga olaglig invandring och bosättning. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2011.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2011-05-17 Debatt: 2011-06-01 Beslut: 2011-06-01

Betänkande 2010/11:SfU8 (pdf, 300 kB) Webb-tv debatt om förslag: Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort

Omröstning 2010/11:SfU6p4 Ensamkommande barn

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 4 Ensamkommande barn Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf5 av Erik Almqvist SD yrkande 5, 2010/11:Sf205 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 6 och 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 12. Datum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SfU6p28 Utvisning på grund av brott

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 28 Utvisning på grund av brott Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju419 av Kent Ekeroth och Thoralf Alfsson båda SD yrkandena 1-7 och 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 17 och 18. Datum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SfU6p2 Begreppet väpnad konflikt m.m.

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 2 Begreppet väpnad konflikt m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 1 i denna del, 2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkandena 7 och 8 samt 2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 3 i denna

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SfU6p16 Arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 16 Arbetskraftsinvandring Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkande 3, 2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 8, 2010/11:Sf5 av Erik Almqvist SD yrkande 6, 2010/11:Sf333 av Ulrika Karlsson i Uppsala M yrkandena

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SfU6p1 Flykting- och migrationspolitik

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 1 Flykting- och migrationspolitik Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkande 4, 2010/11:Sf5 av Erik Almqvist SD yrkandena 1 och 8, 2010/11:Sf201 av Caroline Szyber KD yrkande 2, 2010/11:Sf377 av Jonas Gunnarsson S

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SfU6p33 Svenskt medborgarskap

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 33 Svenskt medborgarskap Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf384 av Marietta de Pourbaix-Lundin M och 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 19-21. Datum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 35

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SfU6p14 Ändring av Dublinförordningen

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 14 Ändring av Dublinförordningen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkande 2, 2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 14, 2010/11:Sf377 av Jonas Gunnarsson S yrkande 4 och 2010/11:Sf394 av Maria Ferm

2011-05-04