Dokument & lagar (94 träffar)

Omröstning 2008/09:KrU5p2 Pris- och löneomräkning av kulturanslag

Votering: betänkande 2008/09:KrU5 Vissa kulturpolitiska frågor, förslagspunkt 2 Pris- och löneomräkning av kulturanslag Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr307 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 2. Datum: 2009-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115

2009-03-18

Omröstning 2008/09:KrU5p14 Arbetsplatsbibliotek

Votering: betänkande 2008/09:KrU5 Vissa kulturpolitiska frågor, förslagspunkt 14 Arbetsplatsbibliotek Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr360 av Kerstin Engle m.fl. sDatum: 2009-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 117 0 13 m 89 0

2009-03-18

Betänkande 2008/09:KU18

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om tryck- och yttrandefrihet inklusive etermediefrågor.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 5
Beredning: 2009-02-12 Justering: 2009-03-17 Debatt: 2009-03-25 Beslut: 2009-03-26

Betänkande 2008/09:KU18 (pdf, 189 kB)

Betänkande 2008/09:KU13

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om statlig förvaltning. Skälet är bland annat tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar om myndigheterna och medborgarna, utnämning av styrelseledamöter, antalet myndigheter, regional myndighetsstruktur, opinionsbildande myndigheter, dröjsmål hos myndigheter, ansvar för offentliga tjänstemän, ansvarsnämnd inom JO, integritetsrevision, samverkan, samkörning av register, lagtolkning, spam, cookies och temporära Internetfiler, korruption och andra brott samt mångkulturell förvaltning.

Förslagspunkter: 16
Justering: 2009-03-10 Debatt: 2009-03-25 Beslut: 2009-03-26

Betänkande 2008/09:KU13 (pdf, 193 kB)

Betänkande 2008/09:KU17

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om fri- och rättighetsfrågor. Motionerna handlar om integritetsfrågor, negativ föreningsfrihet, stärkande av äganderätten, diskriminering och tillsättande av en värdekommission.

Förslagspunkter: 5
Beredning: 2009-02-12 Justering: 2009-03-10 Debatt: 2009-03-25 Beslut: 2009-03-26

Betänkande 2008/09:KU17 (pdf, 140 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fri- och rättighetsfrågor

Betänkande 2008/09:KrU6

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om ungdomspolitik och trossamfundsfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna om ungdomspolitiken handlar bland annat om behovet av stöd för unga på Internet, ungas ekonomiska situation och underårigas rätt till föreningsorganisation. Motionerna om trossamfundsfrågorna handlar om fördelningsprinciperna för bidrag till trossamfund och stödet till sjukhuskyrkan.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Justering: 2009-02-26 Debatt: 2009-03-18 Beslut: 2009-03-18

Betänkande 2008/09:KrU6 (pdf, 73 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ungdomspolitik och trossamfundsfrågor

Betänkande 2008/09:KrU5

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om kulturpolitiska frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp, bland annat i anslutning till Kulturutredningen och översynen av den så kallade granskningslagen.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 12
Justering: 2009-02-26 Debatt: 2009-03-18 Beslut: 2009-03-18

Betänkande 2008/09:KrU5 (pdf, 185 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa kulturpolitiska frågor

Betänkande 2008/09:KrU4

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om spel- och lotterifrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Den så kallade Spelutredningen lämnade sitt slutbetänkande till regeringen i december 2008, och utredningen har skickats på remiss till bland annat myndigheter och organisationer. Efter remisstiden ska regeringen ta ställning till utredningen.

Förslagspunkter: 5
Justering: 2009-02-26 Debatt: 2009-03-18 Beslut: 2009-03-18

Betänkande 2008/09:KrU4 (pdf, 56 kB)

Omröstning 2008/09:KU15p14 Översyn av ersättningar till riksdagsledamöter och statsråd

Votering: betänkande 2008/09:KU15 Riksdagens arbetsformer, m.m.förslagspunkt 14 Översyn av ersättningar till riksdagsledamöter och statsråd Riksdagen avslår motion 2007/08:K363. Datum: 2009-02-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 1 0 32 m

2009-02-26

Omröstning 2008/09:KU15p15 Tidskarantän för statsråd

Votering: betänkande 2008/09:KU15 Riksdagens arbetsformer, m.m.förslagspunkt 15 Tidskarantän för statsråd Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K278 och 2007/08:K368. Datum: 2009-02-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 0 0 33 m 79 0 0 18

2009-02-26

Omröstning 2008/09:KU14p1 Ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser

Votering: betänkande 2008/09:KU14 Riksdagsordningsfrågor m.m.förslagspunkt 1 Ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser Riksdagen antar, i den ordning som anges i 8 kap. 16 andra meningen regeringsformen, riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser huvudbestämmelserna och rubriker

2009-02-26

Betänkande 2008/09:KrU2

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om public service-frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Regeringen kommer senare i vår att lämna en proposition när det gäller utgångspunkter för det framtida public service-uppdraget, dess finansiering och riktlinjer för programverksamheten.

Förslagspunkter: 7
Justering: 2009-02-10 Debatt: 2009-03-18 Beslut: 2009-03-18

Betänkande 2008/09:KrU2 (pdf, 72 kB)

Betänkande 2008/09:KrU3

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om kulturmiljövård och museer. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bättre dokumentation och kontroll av byggnadsminnen, beredskapsplan för tillvaratagande av kulturskatter, att föra upp flyttningen av Kiruna stad på Unescos världsarvslista, ratificering av konventionen om skydd för det immateriella kulturarvet och förslag om ökat stöd för olika byggnadsminnen. Andra motioner handlar om inrättande av flera nya museer och frågor kring Forum för levande historias uppdrag.

Förslagspunkter: 13
Justering: 2009-02-10 Debatt: 2009-03-18 Beslut: 2009-03-18

Betänkande 2008/09:KrU3 (pdf, 112 kB)

Betänkande 2008/09:KU15

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om främst riksdagens arbetsformer. Andra motioner handlar om inkomstgaranti för före detta riksdagsledamöter och statsråd samt vissa andra frågor om statsrådstjänsten.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 4
Beredning: 2009-01-29 Justering: 2009-02-17 Debatt: 2009-02-25 Beslut: 2009-02-26

Betänkande 2008/09:KU15 (pdf, 276 kB)

Betänkande 2008/09:KU14

Riksdagsordningen och några andra lagar ändras: Formerna för att utse riksdagsdirektör ändras. Försöksverksamheten med att besvara interpellationer under sommaren blir permanent. Kravet på att ledamöterna ska underteckna interpellationer och skriftliga frågor slopas. Det införs ett nytt enhetligt system för riksdagsledamöternas enskilda utrikes tjänsteresor. Ledamöterna ska åter ha rätt att lämna in motioner med anledning av alla skrivelser och redogörelser. Denna rätt togs bort 2006. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2009.

Förslagspunkter: 4
Beredning: 2009-01-29 Justering: 2009-02-17 Debatt: 2009-02-25 Beslut: 2009-02-26

Betänkande 2008/09:KU14 (pdf, 914 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksdagsordningsfrågor m.m.

Betänkande 2008/09:KU11

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över det kommunala partistödet. Konstitutionsutskottet, KU, har låtit göra en utvärdering som visar att det inom flera partier sker överföringar av partistöd i relativt stor omfattning. Partistöd från en kommun eller ett landsting används på så sätt för att finansiera partiverksamhet i en annan kommun eller ett annat landsting. Enligt kommunallagen måste en kommunal åtgärd vara knuten till kommunens eller landstingets eget område eller dess invånare för att vara laglig. KU anser att det behövs en översyn i lämpligt sammanhang för att undanröja den osäkerhet som råder både från kommunernas och från partiernas sida när det gäller utrymmet för att använda de kommunala partistöden. Syftet är också att uppnå en högre grad av transparens när det gäller kommunernas och landstingens utbetalningar av stöd till partierna. Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om kommunal demokrati.

Förslagspunkter: 9
Beredning: 2008-11-18 Justering: 2009-01-29 Debatt: 2009-02-11 Beslut: 2009-02-11

Betänkande 2008/09:KU11 (pdf, 144 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kommunal demokrati

Betänkande 2008/09:KU16

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om bland annat regional demokrati. De flesta motioner handlar om frågor som anknyter till förslag från den så kallade Ansvarskommittén. Ansvarskommittén är en utredning som redovisade sina slutliga förslag till regeringen den 27 februari 2007. Andra motioner handlar om regionala styrelseformer och samverkan mellan regioner över nationsgränser.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2009-01-15 Justering: 2009-01-29 Debatt: 2009-02-11 Beslut: 2009-02-11

Betänkande 2008/09:KU16 (pdf, 82 kB) Webb-tv debatt om förslag: Regional demokrati

Omröstning 2008/09:KU6p3 Kungliga flaggdagar

Votering: betänkande 2008/09:KU6 Allmänna helgdagar m.m.förslagspunkt 3 Kungliga flaggdagar Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K245 och 2008/09:K298. Datum: 2009-01-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 98 4 1 27 m 81 0 0 16 c 24 0

2009-01-28

Omröstning 2008/09:KU5p1 Bidrag till byggande av väg och järnväg

Votering: betänkande 2008/09:KU5 Kommunala kompetensfrågor m.m.förslagspunkt 1 Bidrag till byggande av väg och järnväg Riksdagen antar a 1 kap. 2 2 kap. 1 och rubriken närmast före 2 kap. 1 regeringens förslag till lag om vissa kommunala befogenheter, dock med den ändringen beträffande 1 kap. 2 att uttrycket 6 kap.ersätts

2009-01-28

Omröstning 2008/09:KU5p2 Krav på affärsmässighet

Votering: betänkande 2008/09:KU5 Kommunala kompetensfrågor m.m.förslagspunkt 2 Krav på affärsmässighet Riksdagen antar 1 kap. 3 regeringens förslag till lag om vissa kommunala befogenheter, dock med den ändringen att uttrycket 6 kapersätts av uttrycket 5 kap.Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:21 i denna

2009-01-28