Dokument & lagar (468 träffar)

Omröstning 2017/18:SkU10 Punktskatter

Votering: betänkande 2017/18:SkU10 Punktskatter, förslagspunkt 7 Punktskatter Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 77 0 0 6 SD 1 35 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 20 0 0 1 L 15 0 0 4 KD

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SkU10 Punktskatter

Votering: betänkande 2017/18:SkU10 Punktskatter, förslagspunkt 6 Punktskatter Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 77 0 0 6 SD 36 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 0 20 0 1 L 15 0 0 4 KD

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SkU9 Beskattning av företag, kapital och fastighet

Votering: betänkande 2017/18:SkU9 Beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 3 Beskattning av företag, kapital och fastighet Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 77 0 6 SD 36 0

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SkU9 Beskattning av företag, kapital och fastighet

Votering: betänkande 2017/18:SkU9 Beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 1 Beskattning av företag, kapital och fastighet Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 76 0 7 SD 0 0 36 9 MP

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SkU8 Inkomstskatt

Votering: betänkande 2017/18:SkU8 Inkomstskatt, förslagspunkt 15 Inkomstskatt Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 76 0 1 6 SD 36 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 0 18 4 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SkU8 Inkomstskatt

Votering: betänkande 2017/18:SkU8 Inkomstskatt, förslagspunkt 13 Inkomstskatt Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 0 77 6 SD 0 36 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 20 0 0 1 L 15 0 0 4 KD

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SkU8 Inkomstskatt

Votering: betänkande 2017/18:SkU8 Inkomstskatt, förslagspunkt 10 Inkomstskatt Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 77 0 0 6 SD 36 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 0 18 4 V 20 0 0 1 L 0 15 0 4 KD

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SkU8 Inkomstskatt

Votering: betänkande 2017/18:SkU8 Inkomstskatt, förslagspunkt 1 Inkomstskatt Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 1 11 M 0 77 0 6 SD 0 0 36 9 MP 22 0 0 3 C 0 0 18 4 V 0 0 20 1 L 15 0 0 4 KD

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SkU8 Inkomstskatt

Votering: betänkande 2017/18:SkU8 Inkomstskatt, förslagspunkt 2 Inkomstskatt Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 77 0 6 SD 36 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 18 0 4 V 20 0 0 1 L 0 15

2018-03-28

Omröstning 2017/18:JuU22 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation

Votering: betänkande 2017/18:JuU22 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation, förslagspunkt 6 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD, Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 76

2018-03-28

Omröstning 2017/18:JuU22 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation

Votering: betänkande 2017/18:JuU22 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation, förslagspunkt 3 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11

2018-03-28

Betänkande 2017/18:SkU15

Riksdagen beslutade om lagändringar som anpassar reglerna om personuppgiftsbehandling inom Skatteverkets, Tullverkets och Kronofogdemyndighetens verksamheter till EU:s nya dataskyddsförordning. De flesta ändringarna är följder av eller anpassningar till dataskyddsförordningen och till att personuppgiftslagen kommer att sluta gälla till följd av den nya förordningen.

Anpassningarna gäller inte personuppgiftsbehandling vid myndigheternas brottsbekämpande verksamhet.

Lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-03-22 Debatt: 2018-04-18 Beslut: 2018-04-18

Betänkande 2017/18:SkU15 (pdf, 3836 kB)

Betänkande 2017/18:FiU36

Reglerna som gäller betaltjänster ändras. Tanken är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa säkra och effektiva betalningar. Ändringarna görs för att anpassa de svenska reglerna till EU:s lagstiftning.

Termen betaltjänst utvidgas till att gälla även så kallade betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster. Tillämpningsområdet utökas när det gäller geografiskt område och valutor. Leverantörer av betaltjänster får tillgång till betalkonton hos kreditinstituten så att de effektivt ska kunna tillhandahålla betaltjänster. Det införs också nya bestämmelser som gäller säkerhet och hantering av risker.

De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-03-22 Debatt: 2018-03-28 Beslut: 2018-03-28

Betänkande 2017/18:FiU36 (pdf, 14144 kB)

Betänkande 2017/18:SkU14

Fler företag ska omfattas av kravet på att ha en personalliggare på sin arbetsplats. Det gäller fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet och kropps- och skönhetsvårdsverksamhet. Om en företagare både har verksamhet som omfattas av skyldighet att föra personalliggare och annan verksamhet i samma lokal, måste personalliggaren även innehålla uppgifter om de personer som jobbar i den andra verksamheten.

I dag är det restaurang-, tvätteri-, bygg- och frisörbranschen som har krav på sig att ha en personalliggare på arbetsplatsen. En personalliggare är en förteckning över vilka som arbetar på arbetsplatsen. Syftet med att ha en personalliggare är att ge Skatteverket bättre möjligheter att upptäcka och bekämpa svartarbete.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2018-03-22 Debatt: 2018-03-27 Beslut: 2018-03-28

Betänkande 2017/18:SkU14 (pdf, 982 kB) Webb-tv debatt om förslag: Personalliggare i fler verksamheter

Betänkande 2017/18:JuU23

Riksdagen sa ja till att ett nytt sätt för delgivning, tillgänglighetsdelgivning, ska få användas på försök i brottmål. Delgivning är ett sätt för en myndighet att se till att den som berörs av ett mål har fått ta del av viktig information. Det kan exempelvis handla om att en brottsmisstänkt får ett formellt överlämnande av en skriftlig handling på en stämning.

Det nya sättet att delge en person innebär att stämning och andra handlingar i ett brottmål ska finnas vid tingsrätten från en bestämd tidpunkt, som har bestämts i förväg. Den misstänkte ska vid ett personligt möte med polis eller åklagare ha fått information om denna tidpunkt och om vid vilken tingsrätt handlingarna finns. Tillgänglighetsdelgivning ska få användas vid de tingsrätter som regeringen bestämmer. Syftet är att handläggning av brottmål ska bli mer effektiv och att lagföring av brott ska ske snabbare. Lagförslaget börjar att gälla den 1 maj 2018.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-03-22 Debatt: 2018-03-27 Beslut: 2018-03-28

Betänkande 2017/18:JuU23 (pdf, 572 kB)

Betänkande 2017/18:JuU22

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning av Polismyndighetens forensiska organisation. Det är Nationellt forensiskt centrum, NFC, som ansvarar för Polisens forensiska verksamhet, som bland annat omfattar undersökningar av spår efter brott i samband med brottsutredningar.

Riksrevisionen har gjort sin granskning för att se om den forensiska verksamheten på ett effektivt sätt bidrar till att brott klaras upp. Bland annat gör Riksrevisionen bedömningen att laboratorieverksamheten på NFC och det arbete som utförs av kriminaltekniker och lokala brottsplatsundersökare håller hög kvalitet. Däremot är de långa handläggningstiderna vid NFC ett problem och effektiviteten i Polisens forensiska verksamhet behöver öka.

Riksdagen håller med om den bedömningen och anser liksom regeringen att granskningen och de rekommendationer Riksrevisionen ger till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten är ett värdefullt bidrag till myndigheternas pågående effektiviseringsarbete.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Justering: 2018-03-22 Debatt: 2018-03-27 Beslut: 2018-03-28

Betänkande 2017/18:JuU22 (pdf, 323 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation

Betänkande 2017/18:JuU20

Sverige ska ansluta sig till två FN-överenskommelser om brott mot den civila luftfarten. Som en följd av det görs lagändringar i brottsbalken som bland annat innebär att den som använder tekniska hjälpmedel, exempelvis en dator, för att ta kontroll över ett flygplan eller ett tåg ska kunna dömas för kapningsbrott.

Dessutom utvidgas reglerna om kapningsbrott så att de även omfattar lätta lastbilar.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2018.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-03-22 Debatt: 2018-03-27 Beslut: 2018-03-28

Betänkande 2017/18:JuU20 (pdf, 423 kB)

Omröstning 2017/18:JuU16 Kriminalvårdsfrågor

Votering: betänkande 2017/18:JuU16 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 23 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2018-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 70 0 13 SD 33 0 0 12 MP 21 0 0 4 C 0 18 0 4 V 20 0

2018-03-21

Omröstning 2017/18:JuU16 Kriminalvårdsfrågor

Votering: betänkande 2017/18:JuU16 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 20 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2018-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 69 0 0 14 SD 33 0 0 12 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 0 20 0 1 L

2018-03-21

Omröstning 2017/18:JuU16 Kriminalvårdsfrågor

Votering: betänkande 2017/18:JuU16 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 2 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2018-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 70 0 13 SD 33 0 0 12 MP 21 0 0 4 C 0 18 0 4 V 20 0

2018-03-21