Dokument & lagar (37 träffar)

Yttrande 2006/07:AU4y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU4 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 maj 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop.

2007-05-29

Yttrande 2006/07:AU4y (pdf, 175 kB)

Yttrande 2006/07:KU2y

Konstitutionsutskottets yttrande 2006/07:KU2 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har den 13 mars 2007 berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet jämte eventuella motioner. Konstitutionsutskottets

2007-05-28

Yttrande 2006/07:KU2y (pdf, 164 kB)

Yttrande 2006/07:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition punkterna 4–14, jämte eventuella motioner

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU3y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2006/07:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU2 Tilläggsbudget 2007 utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU2y (pdf, 176 kB)

Yttrande 2006/07:KU3y

Konstitutionsutskottets yttrande 2006/07:KU3 Tilläggsbudget för år 2007 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 2007 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till statsbudgeten

2007-05-25

Yttrande 2006/07:KU3y (pdf, 98 kB)

Yttrande 2006/07:KrU5y

Kulturutskottets yttrande 2006/07:KrU5 Tilläggsbudget för 2007 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle att inom sina respektive beredningsområden yttra sig över förslagen till tilläggsbudget i 2007 års ekonomiska vårproposition och

2007-05-22

Yttrande 2006/07:KrU5y (pdf, 104 kB)

Yttrande 2006/07:KrU4y

Kulturutskottets yttrande 2006/07:KrU4 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk följerätt genomförande av direktiv 2001/84/EG Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2006/07:79 om upphovsmannens rätt till ersättning

2007-04-25

Yttrande 2006/07:KrU4y (pdf, 73 kB)

Yttrande 2006/07:KrU3y

Kulturutskottets yttrande 2006/07:KrU3 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2006/07:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och de eventuella

2007-04-24

Yttrande 2006/07:KrU3y (pdf, 84 kB)

Yttrande 2006/07:AU1y

Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14

2006-11-21

Yttrande 2006/07:KrU2y

Tilläggsbudget II för 2006 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och

2006-11-15

Yttrande 2006/07:KU1y

Ram för utgiftsområde 1 Rikets

2006-11-15

Yttrande 2006/07:KU1y (pdf, 29 kB)

Yttrande 2006/07:KrU1y

Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och

2006-11-14

Yttrande 2006/07:KrU1y (pdf, 28 kB)

Yttrande 2004/05:KrU3y

Kulturutskottets yttrande 2004/05:KrU3y Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Till lagutskottet Lagutskottet har beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG,

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KrU3y (pdf, 228 kB)

Yttrande 2004/05:KrU2y

Kulturutskottets yttrande 2004/05:KrU2y Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Till justitieutskottet Justitieutskottet har beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2004/05:77 Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och de motioner som väckts i ärendet. Kulturutskottet

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KrU2y (pdf, 108 kB)

Yttrande 2004/05:KrU1y

Kulturutskottets yttrande 2004/05:KrU1y Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över de delar av budgetpropositionen volym 1 med tillhörande motioner som berör kulturutskottets ansvarsområde. För kulturutskottets del

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KrU1y (pdf, 87 kB)

Yttrande 2004/05:KU6y

Konstitutionsutskottets yttrande 2004/05:KU6y Årsredovisning för staten Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 2005 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att senast den 17 maj yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:101 Årsredovisning för staten 2004 och de motioner som kan komma att

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KU6y (pdf, 75 kB)

Yttrande 2004/05:KU5y

Konstitutionsutskottets yttrande 2004/05:KU5y Svenskt godkännande av fakultativt protokoll till FN:s konvention mot tortyr m.m. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 12 april 2005 berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2004/05:107 Svenskt godkännande av fakultativt protokoll till

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KU5y (pdf, 99 kB)

Yttrande 2004/05:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande 2004/05:KU4y Århuskonventionen Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har den 15 februari 2005 berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2004/05:65 Århuskonventionen samt följdmotioner i de delar som berör utskottets beredningsområde.

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KU4y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2004/05:KU3y

Konstitutionsutskottets yttrande 2004/05:KU3y Riksrevisionens styrelses framställning angående offentligrättsliga avgifter Till finansutskottet Finansutskottet har den 10 mars 2005 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över Riksrevisionens styrelses framställning angående offentligrättsliga

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KU3y (pdf, 155 kB)

Yttrande 2004/05:KU2y

Konstitutionsutskottets yttrande 2004/05:KU2y Tryckfrihetsförordningen och vissa handlingar hos Patent- och registreringsverket Till lagutskottet Lagutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2003/04:177 om ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KU2y (doc, 60 kB)
Paginering