Dokument & lagar (805 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET, utfärdadt vid slutet af 1890 års riksdag. i In nehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2 och 3. fordringar för utbetalda lån 46. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar V13. utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, 14 och 15. Med

1890-05-22

Svensk författningssamling (pdf, 5056 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:95

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 95. N:o 95. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1890. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat. Statsutskottets memorial n:is 74 och 77.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1891 och intill dess ny statsreglering vidtager, får Riksdagen härmed

1890-05-21

Riksdagsskrivelse 1890:95 (pdf, 121 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:94

Riksdagens Skrifvelse N:o 94. 15 N:o 94. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1890. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upprättadt nytt reglemente för riksgäldskontor et. Statsutskottets memorial n:o 76.Till Konungen. Da det legleinente för riksgäldskontoret, hvilket vid innevarande

1890-05-21

Riksdagsskrivelse 1890:94 (pdf, 108 kB)

Riksdagens protokoll 1890:utdr

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VD LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM år 1890 NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. Utdrag af protokollet, liallet hos Riksdagens Första Kammare den 18 januari 1890. N:1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna och befunnos efter valets slut

1890-05-21

Riksdagens protokoll 1890:utdr (pdf, 11040 kB)

Proposition 1890:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1890. N:o 95. RIKSSTAT ÅR 1891. Bill. till Rilcsd. Prot. 18.90. 10 Samt. 1 Åfd. 2 Band. 1 2 Tillgångar och inkomster. Odisponeradt öfverskott å statsregleringarna för år 1888 och föregående år.Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster 20,520,000:Bevillningar 67,380,000:Af

1890-05-21

Proposition 1890:riksstat (pdf, 2502 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:93

Riksdagens Skrifvelse N:o 93. 11 N:o 93. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1890. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående statsreglering en för år 1891 och sättet för anvisande af vissa anslag sbelopp. Statsutskottets memorial n:o 74.Till Konungen. l:o. propositionen angående

1890-05-20

Riksdagsskrivelse 1890:93 (pdf, 259 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:92

Riksdagens Skrifvelse N:o 92. 7 N:o 92. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1890. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af statsverkets inkomster. Statsutskottets utlåtande n:o 73, bevillningsutskottets betänkande n:o 15 och bankoutskottets memorial n:o 9.Till

1890-05-20

Riksdagsskrivelse 1890:92 (pdf, 298 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:91

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 91, 5 N:o 91. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1890. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Bevillningsutskottets betänkanden n:is 3 och 16.Till Konungen. Vid innevarande riksmöte hafva icke några förändringar

1890-05-20

Riksdagsskrivelse 1890:91 (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:90

2 Riksdagens Skrifvelse N:o 90. 5:o 90. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1890. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ändring i grufvestadgan i fråga om dispositionsrätten öfver mineralfyndigheter å viss kronojord. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 1 utlåtande n:o

1890-05-20

Riksdagsskrivelse 1890:90 (pdf, 263 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:87

Riksdagens Skrifvelse N:o 87. 1 N:o 87. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1890. Andra Kammaren 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majds i proposition n:o 8 framstälda förslag till lag angående skyldighet att anskaffa och underhålla hostad eller lemna liyresersättning åt provinsialläkare.

1890-05-20

Riksdagsskrivelse 1890:87 (pdf, 287 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:86

Riksdagens Skrifvelse N:o 86. 1 N:o 86. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1890. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj.ts proposition angående ordnande af den allmänna och enskilda helso- och sjukvården i riket. Statsutskottets utlåtande n:o 66 och memorial

1890-05-20

Riksdagsskrivelse 1890:86 (pdf, 1238 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:57

Riksdagens Skrifvelse N:o 57. 1 N:o 57. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1890. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens åttonde hufvudtitel, innefattande anslagen till kongl. ecklesiastikdepartementet. Statsutskottets utlåtanden

1890-05-20

Riksdagsskrivelse 1890:57 (pdf, 2168 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:56

Riksdagens Skrifvelse N:o 56. 1 N:o 56. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1890. Andra Kammaren 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjunde hufvudtitel, innefattande anslagen till kongl. finansdepartementet. Statsutskottets utlåtande n.o 8 samt memorial

1890-05-20

Riksdagsskrivelse 1890:56 (pdf, 1001 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:54

Riksdagens Skrifvelse N:o 54. 1 N:o 54. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1890. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens femte hufvudtitel. Statsutskottets utlåtande n:is 6 och 6 a samt memorial n:o 60.Till Konungen. Vid riksstatens

1890-05-20

Riksdagsskrivelse 1890:54 (pdf, 1085 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:89

Riksdagens Skrifvelse N:o 89. 1 N:o 89. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1890. Andra Kammaren den 19 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förändrade bestämmelser i fråga om denaturering af bränvin. Bevillningsutskottets betänkande n:o 11 och memorial

1890-05-19

Riksdagsskrivelse 1890:89 (pdf, 135 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:88

Riksdagens Skrifvelse N:o 88. 5 N:o 88. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1890. Andra Kammaren 19 jRiksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majds proposition n:o 17 angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna. Särskilda utskottets n:o 1 utlåtande

1890-05-19

Riksdagsskrivelse 1890:88 (pdf, 867 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:85

Riksdagens Skrifvelse N:o 85. 19 N:o S5. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1890. Andra Kammaren den 19 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående inskränkning af skyldigheten att förrätta syner å indelta arméns torp. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 3 utlåtande n:o 15.Andra Kammarens tillfälliga

1890-05-19

Riksdagsskrivelse 1890:85 (pdf, 161 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:84

Riksdagens Skrifvelse N:o 84. 17 N:o S4. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1890. Andra Kammaren den 19 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående utsträckning till samtliga. lappområden i riket af gällande förbud mot införsel af spirituösa i lappmarkerna. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 1

1890-05-19

Riksdagsskrivelse 1890:84 (pdf, 188 kB)