Dokument & lagar (780 träffar)

Proposition 1895:riksstat

flor till Riksdagens Skrifvelse 1895, N:o 100. RIKSSTAT FÖR ÅR 1896. Bill. till. liiksd. Rrot. 18.95. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. 2 Riksstat Tillgångar och inkomster. Öfverskott å statsregleringarna från föregående år Statsverkets inkomster:Bil. litt A. Ordinarie inkomster.Bevillningar Af riksbankens vinst för år 1894 19.070.000

1895-05-18

Proposition 1895:riksstat (pdf, 2731 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:101

Riksdagens Skrifvelse N:o 101. 17 N:o 101. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 maj 1895. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upprättadt nytt reglemente för Riksgäldskontor et. Statsutskottets memorial n:o 98.Till Konungen. Da det reglemente för riksgäldskontoret, hvilket vid

1895-05-17

Riksdagsskrivelse 1895:101 (pdf, 132 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:100

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 100. X:o 100. Uppläst och godkäud hos Första Kammaren den 17 maj 1895. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat. Statsutskottets memorial n:is 93 och 97.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1896 och intill dess ny statsreglering vidtager, får Riksdagen

1895-05-17

Riksdagsskrivelse 1895:100 (pdf, 102 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:99

Riksdagens Skrifvelse N:o 99. 15 N:o 99. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 maj 1895. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående de i 63 regeringsformen föreskrift krediti vsummor. Statsutskottets memorial n:is 90, 94 och 95.Till Konungen. Med anledning af stadgandet i 63 regeringsformen,

1895-05-17

Riksdagsskrivelse 1895:99 (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:98

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 98. N:o 98. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 maj 1895. Andra Kammaren den 17 maj 1895. Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af statsverkets inkomster. Statsutskottets utlåtande n:o 59, bevillningsutskottets betänkande n:is 27 och 29 samt bankoutskottets memorial

1895-05-17

Riksdagsskrivelse 1895:98 (pdf, 598 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:97

Riksdagens Skrifvelse N:o 97. 1 N:o 97. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 maj 1895. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Bevillningsutskottets betänkande n:is 3 och 29.Till Konungen. Sedan Riksdagen öfversett och granskat gällande

1895-05-17

Riksdagsskrivelse 1895:97 (pdf, 315 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:96

Riksdagens Skrifvelse N:o 96. w A 0 i H ir fn iOTS.fiV 80 rbo 8 I T i,T louoxjf éjusnmindlil fil Koini.irtjjv urå 0A-A wusu sivjärh hiob guhulftrad xr lyfte i nihi/in jfl7dJuui i.idiototooii Olif viteonxois jfju N:o 96. löfelJ Kii.irr if Ijj mite.n itu Aanfiljniul om o I no Uppläst och godkänd hos Första Kammaren

1895-05-17

Riksdagsskrivelse 1895:96 (pdf, 260 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:95

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 95. r mj. lull N:o 95. i v.it hw- i 1,1 i uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1895. ioi yo VWja Andra Kammaren 16 uiiWVtiVi t Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående dispositioner af nettobehållningen å vissa jernvägars trafikinkomster år 1896. o ii 0 t b i to di

1895-05-16

Riksdagsskrivelse 1895:95 (pdf, 211 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:94

Riksdagens Skrifvelse N:o 94. 5 N:o 94. Uppläst och godkänd ho Första Kammaren, den 16 maj 1895. Andra Kammaren, 16 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et, angående afsättande af medel för amortering af 1894 års svenska 3 statslån. W- 1 Statsutskottets memorial n:o 86.Till fullmägtige i riksgäldskontoret.

1895-05-16

Riksdagsskrivelse 1895:94 (pdf, 138 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:93

2 Riksdagens Skrifvelse N:o 93. fn!N:o 93. YUppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1895. Andra Kammaren 16 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i fråga om utredning angående statstjenters förening med andra tjenstebefattning ar. Statsutskottets utlåtande n:o 79 och memorial n:o 92.J Ipcp till-vi 9 i h iil

1895-05-16

Riksdagsskrivelse 1895:93 (pdf, 263 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:92

Riksdagens Skrifvelse N:o 92. 1 N:o 92. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1895. Andra Kammaren 16 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förvärfvande för statens räkning af vissa enskilda jernvägar. Statsutskottets utlåtande n o 76 och memorial n:o 81.iwy.t-n

1895-05-16

Riksdagsskrivelse 1895:92 (pdf, 145 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:91

Riksdagens Skrifvelse N:o 91. lfa N:0 91. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 mnj 1895. Andra Kammaren den 16 Riksdagens skrifvelse till Konungen om utarbetande och framläggande af förslag till lärlingslag. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 1 utlåtande n:o 14.Andra Kammarens tillfälliga utskotts n:o

1895-05-16

Riksdagsskrivelse 1895:91 (pdf, 330 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:90

14 Riksdagens Skrifvelse N:o 90. i N:o 00. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1895. Andra Kammaren den 16 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående kontroll å tillverkningen af och handel med margarinost. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtanden n:is 7 och 30.Andra Kammarens tillfälliga

1895-05-16

Riksdagsskrivelse 1895:90 (pdf, 176 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:89

Riksdagens Skrifvelse N:o 89. 11 N:o 89. Uppläst och godkänd hos Forsla Kammaren den 16 maj 1895. Andra Kammaren den 16 1895. Riksdagens skrifvelse till Konungen, om åtgärdei-s vidtagande för åstadkommande af en fortskyndad och ändamålsenlig folkskolestatistik. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtande n:o

1895-05-16

Riksdagsskrivelse 1895:89 (pdf, 222 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:88

Riksdagens Skrifvelse N:o 88. 7 N:o 88. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1895. Andra Kammaren den 16 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om utarbetande och framläggande af förslag till lag angående in- och utländska försäkringsanstalters verksamhet i Sverige. Första Kammarens tillfälliga utskotts n.o

1895-05-16

Riksdagsskrivelse 1895:88 (pdf, 280 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:87

Riksdagens Skrifvelse N:o 87. 5 N:o 87. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1895. Andra Kammaren den 16 1895. Riksdagens skrifvelse till Koriungen angående omarbetning utaf gällande resereglemente af den IL februari 1881 i syfte att åstadkomma större sparsamhet med statens medel. Första Kammarens tillfälliga

1895-05-16

Riksdagsskrivelse 1895:87 (pdf, 164 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:86

Riksdagens Skrifvelse N:o 86. 1 N:o 86. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1895. Andra Kammaren den 16 Riksdagens skrifvelse till Konungen om vidtagande af åtgärder till förekommande af förvexling mellan den nya blänkfyren vid Sandhammaren och andra i granskapet befintliga fyrar. Första Kammarens tillfälliga

1895-05-16

Riksdagsskrivelse 1895:86 (pdf, 284 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:85

Riksdagens Skrifvelse N:o 8ö. 1 N:o 85. Upplyst och godkänd hos Första Kammaren don 16 maj 1895. Andra Kammaren den 16 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i fråga om omarbetning af kungörelsen den 21 oktober 1804, angående förändrade instruktioner för direktioner, läkare och syssloman vid länens lasarett och kurhus.

1895-05-16

Riksdagsskrivelse 1895:85 (pdf, 370 kB)