Dokument & lagar (879 träffar)

Register 1896

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1896. STOCKHOLM, K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI, 1896. Sami. 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll med bihang vid lagtima riksmötet år 1896. Protokoll. Första kammarens protokoll,

1896-07-01

Register 1896 (pdf, 20936 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE f I/alu 10 i t k vraMud dill FÖR rutin i 0, jdlH iliJSÅ U:f II a41 RIKSGÄLDS-KONTORET, jiTioiii niotioI loda.ina JiH i r i■11 v. j uit tV r-ior/ig iucift- bli av li ji utfärdadt vid slutet af 1896 års riksdag. tillit Bih. till Riksd. Prot. 1896. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. Rikug.kontorets reglemente.Innehålls-förteckning.

1896-05-16

Svensk författningssamling (pdf, 5143 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:119

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 119. N:o 119. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1896. Andra Kammaren den 16 Riksdagens skrifvelse till Konungen med ny riksstat. Statsutskottets memorial n:is 79 och 84.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1897 och intill dess ny statsreglering vidtager, får Riksdagen härmed

1896-05-16

Riksdagsskrivelse 1896:119 (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:118

Riksdagens Skrifvelse N:o 118. 7 N:o 118. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1896. Andra Kammaren den 16 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upprättadt nytt reglemente för riksgäldskontoret. Statutskottets memorial n:o 83.Till Konungen. Då det reglemente för riksgäldskontoret, hvilket vid innevarande

1896-05-16

Riksdagsskrivelse 1896:118 (pdf, 127 kB)

Proposition 1896:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1896, N:o 119. RIKSSTAT FÖR ÅR 1897. Bill. till Rilcsd. Prot. 1896. 10 Sami. 1 Afd. 9 Band. 1 2 Riksstat Kronor. 0. Tillgångar och inkomster. Öfverskott å statsregleringarna för föregående år.8,296,000 Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster.20,655,000:Bevillningar 80,080,000:100,735,000

1896-05-16

Proposition 1896:riksstat (pdf, 2748 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:121

Riksdagens Skrifvelse N:o 121. 13 N:o 121. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1896. Andra Kammaren den 15 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Bevillningsutskottets betänkande n:o 31.Till Konungen. I gällande förordning angående bevillning af fast egendom

1896-05-15

Riksdagsskrivelse 1896:121 (pdf, 175 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:120

Riksdagms Skrifvelse N:o 120. 9 N:o 120. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1896. Andra Kammaren den 15 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående vissa förändringar i lagstiftningen om försäljning af vin och maltdrycker. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 1 utlåtande n:o 12.Andra Kammarens tillfälliga

1896-05-15

Riksdagsskrivelse 1896:120 (pdf, 289 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:117

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 117. N:o 117. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1896. Andra Kammaren den 15 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et, angående ändring af gällande bestämmelser rörande förräntandet af Hjelmare kanal- och slussverks reparationsfond. Statsutskottets utlåtande

1896-05-15

Riksdagsskrivelse 1896:117 (pdf, 97 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:116

Riksdagens Skrifvelse N:o 116. 3 N:o 116. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1896. Andra Kammaren den 15 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående statsregleringen för dr 1897 och sättet för anvisande af vissa anslag sbelopp. Statsutskottets memorial n:o 79.Till Konungen. l:o. Med bifall till Eders

1896-05-15

Riksdagsskrivelse 1896:116 (pdf, 243 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:109

Riksdagens Skrifvelse N:o 109. 1 X:o 109. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1896. Andra Kammaren den 15 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående anvisande af medel för understödjande medelst lån af enskilda jernvägsanläggningar. Statsutskottets utlåtande n:o 49 och memorial no 57.Till Konungen. Om

1896-05-15

Riksdagsskrivelse 1896:109 (pdf, 338 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:108

Riksdagens Skrifvelse N:o 108. 1 N:o 108. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1896. Andra Kammaren den 15 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af statsverkets inkomster. Statsutskottets utlåtande n:o 58, bevillningsutskottets betänkande n:o 30 samt bankoutskottets memorial n:is 7

1896-05-15

Riksdagsskrivelse 1896:108 (pdf, 595 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:48

Riksdagens Skrifvelse N:o 48. 1 N:o 48. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1896. Andra Kammaren 15 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens nionde hufvudtitél, omfattande anslagen till pensions- och indragning sstaterna. Statsutskottets utlåtande n:o 10

1896-05-15

Riksdagsskrivelse 1896:48 (pdf, 829 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:47

Riksdagens Skrifvelse N:o 47. 1 N:o 47. Uppläst och godkänd hos Riksdagens Första Kammare den 15 maj 1896. Andra Kammare den 15 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens åttonde hufvudtitel, innefattande anslagen till ecklesiastikdepartementet. Statsutskottets utlåtanden

1896-05-15

Riksdagsskrivelse 1896:47 (pdf, 3512 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:115

2 Riksdagens Förordnande N:o 115. N:o 115. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1896. Andra Kammaren den 14 Riksdagens förordnande för en suppleant till fullmägtige i riksbanken. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro, göre veterligt:att sedan i öfverensstämmelse med föreskrifterna

1896-05-14

Riksdagsskrivelse 1896:115 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:114

Riksdagens Skrifvelse N:o 114. 1 N:o 114. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1896. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af en suppleant för fullmägtige i riksbanken. Till Konungen. Sedan advokatfiskal K. H. A. Nehrman, hvilken vid det den 16 sistlidne mars, i öfverensstämmelse

1896-05-14

Riksdagsskrivelse 1896:114 (pdf, 134 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:113

14 Riksdagens skrifvelse N:o 113. o 113. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af dels Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag om hemmansklyfning, egostyckning och jordafsöndring, lag angående ändrad lydelse af 3, 58 och 69

1896-05-14

Riksdagsskrivelse 1896:113 (pdf, 944 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:112

Riksdagens Skrifvelse N:o 112. 9 W:o in. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner angående ändringar i förordningen om jordegares rätt öfver vattnet ä hans grund den 30 december 1880. Lagutskottets utlåtande n:o

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:112 (pdf, 351 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:111

Riksdagens Skrifvelse N:o 111. 7 N:o in. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagen skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner angående ändrade bestämmelser rörande afgäld, från jordafsöndring ar. Lagutskottets utlåtande n:o 76.Till Konungen. V Vid innevarande

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:111 (pdf, 186 kB)