Dokument & lagar (810 träffar)

Riksdagens protokoll 1897:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 25. Onsdagen den 7 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Herr statsrådet m. m. friherre L. Ak er Mehn aflemnade KongMaj:ts proposition angående pension å allmänna indragningsstaten åt e. o. professoren G. Dillner. Denna proposition bordlädes.

1897-10-01

Riksdagens protokoll 1897:25 (pdf, 3388 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET utfiirdadt vid slutet af 1897 års riksdag. Bill. till liilcsd. Prof. 1897. 10 Bind. 1 Afd. 2 Pund. Biksg.kmtorots reglementeIn nehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 24. fordringar för utbetalda lån 5. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående

1897-05-20

Svensk författningssamling (pdf, 4659 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:128

Riksdagens Skrifvelse JY:o 128. 1 N:o 128. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1897. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående allmänna bevillningen. Bevillningsutskottets betänkande n:o 19 och memorial n:is 20, 21, 23, 24 och 29.Till Konungen. Uti proposition den 26 sistlidne februari

1897-05-20

Riksdagsskrivelse 1897:128 (pdf, 3080 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:127

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 127. N:o 127. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1897. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående statsreglering en för år 1898 och sättet för anvisande af vissa anslagshelopp. Statsutskottets memorial n:o 90.Till Konungen. l:o. Med bifall till Eders

1897-05-20

Riksdagsskrivelse 1897:127 (pdf, 188 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:126

Biksdagens Skrifvelse N:o 126. 11 N:o 126. ÖL W, tirtmrmtr.l r.ot 1 j.flor Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1897. Andra Kammaren den 20 Biksdagens skrifvelse till Konungen, angående afsättning till arbetareförsäkringsfonden. Statsutskottets utlåtande n:o 58 och memorial n:o 83.Till Konungen. Med bifall

1897-05-20

Riksdagsskrivelse 1897:126 (pdf, 133 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:123

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 123. N:o 123. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1897. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat. Statsutskottets memorial n:o 92.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1898 och intill dess ny statsreglering vidtager, får Riksdagen härmed

1897-05-20

Riksdagsskrivelse 1897:123 (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:122

Riksdagens Skrifvelse N:o 122. 7 N:o 122. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1897. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upprättadt nytt reglemente för riksgäldskontor et. Statsutskottets memorial n:o 91.Till Konungen. Då det reglemente för riksgäldskontorhvilket vid innevarande

1897-05-20

Riksdagsskrivelse 1897:122 (pdf, 136 kB)

Riksdagens protokoll 1897:utdr

RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM År 1897. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kainrarne. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 20 januari 1897. TT N:o 1. S. IFöretogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna Och befunnos efter valets slut dertill

1897-05-20

Riksdagens protokoll 1897:utdr (pdf, 12582 kB)

Proposition 1897:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1897, N:o 123. RIKSSTAT FÖR ÅR 1898. Bill. till Riksd Prof. 1897. 10 Samt. 1 Afd. 2 Band. 1 2 Riksstat Tillgångar och inkomster. Kronor. Ö. Öfverskott å statsregleringarna för föregående år.Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster.21,082,000:14,229,000 Bevillningar 82,975,000:104,057,000

1897-05-20

Proposition 1897:riksstat (pdf, 2674 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:129

Riksdagens Skrifvelse N:o 129. 1 N:o 129. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1897. Andra Kammaren den 19 Riksdagens skrifvelse till Fullmägtige i riksgäldskontor et angående uppdrag att å Riksdagens vägnar utföra talan i en rättegång. Till Fullmägtige i riksgäldskontorSedan Joll. Adolf Thurgren hos Stockholms

1897-05-19

Riksdagsskrivelse 1897:129 (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:119

Riksdagens Skrifvelse N:o 119- 1 N:o 119. Uppläst och godkänd hos Första Kammeren den 19 maj 1897. Andra Kammaren den 19 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af statsverkets inkomster. Statsutskottets utlåtande n:o 84, bevillningsutskottets betänkande n:o 26 och bankoutskottets memorial n:is 8 och

1897-05-19

Riksdagsskrivelse 1897:119 (pdf, 721 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 18 Maj 1897. Afdelning I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af dertill förordnade fullmäktige efter af Konungen och Riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1897-05-18

Svensk författningssamling (pdf, 3807 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:125

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 125. N:o 125. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 maj 1897. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksbanken med öfverlemnande af bankoreglementet. Bankoutskottets utlåtande n:is 6 och 14.Till fullmägtige i riksbanken. Det reglemente för styrelsen och förvaltningen

1897-05-18

Riksdagsskrivelse 1897:125 (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:124

Riksdagens Skrifvelse N:o 124. 9 N:o 124. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 maj 1897. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning. Bankoutskottets utlåtande n:is 6 och 14.Till Konungen. Härjemte får Riksdagen öfverlemna det nu upprättade

1897-05-18

Riksdagsskrivelse 1897:124 (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:121

Riksdagens Skrifvelse N:o 121. 5 N:o 121. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 maj 1897. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående anslag till verkställande af undersökning för anläggning af statsbana från Gellivare till norska gränsen. Statsutskottets utlåtande n:o 74.i:i i IM fiol!h-nii

1897-05-18

Riksdagsskrivelse 1897:121 (pdf, 158 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:120

Riksdagens Skrifvelse N:o 120. 1 N:o 120. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 maj 1897. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående jernväg sanläggningar för statens räkning. Statsutskottets utlåtande n:o 40 och memorial n:o 53.Till Konungen. Sedan Eders Kongl. Maj:t i propositionen

1897-05-18

Riksdagsskrivelse 1897:120 (pdf, 274 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:118

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 118. N:o 118. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 maj 1897. Andra Kammarén den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds proposition med förslag till förordning angående vissa bestämmelser, rörande sjöfarten och gränstrafiken mellan Sverige och Norge.

1897-05-18

Riksdagsskrivelse 1897:118 (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:114

Riksdagens Skrifvelse N:o 114. 1 N:o 114. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 maj 1897. Ändra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående lönereglering för personalen vid statens jernvägar. Statsutskottets utlåtande n:o 57 och memorial n:o 81.Till Konungen. I proposition af den 29 januari

1897-05-18

Riksdagsskrivelse 1897:114 (pdf, 1315 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:74

Riksdagens Skrifvelse N:o 74. 1 N:o 74. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren dén 18 maj 1897. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel, omfattande anslagen till landtförsvaret. Statsutskottets utlåtande n:o 5 samt memorial nås

1897-05-18

Riksdagsskrivelse 1897:74 (pdf, 2094 kB)