Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 november 2012

Beslut

Effektivitetsbrister inom rättsväsendet (JuU2)

Riksrevisionen har granskat om regeringen och rättsväsendets myndigheter hanterar brottsligheten på ett samlat och effektivt sätt. Den övergripande slutsatsen är att det fortfarande finns effektivitetsbrister inom rättsväsendet. Regeringen tycker att Riksrevisionens tillvägagångssätt vid granskningen har varit alltför förenklat. Justitieutskottet håller med regeringen men understryker samtidigt att utskottet inte ifrågasätter Riksrevisionens slutsats. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna.

Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande till regeringen om fler civilanställda inom polisen. Det behövs fler civilanställda för till exempel administrativa uppgifter så att poliserna i stället kan ägna sig åt polisarbete. Antalet civilanställda är delvis en ekonomisk fråga, konstaterar riksdagen. Men det handlar inte bara om hur mycket resurser polisen får utan även om hur resurserna används. Riksdagen menar därför att en del åtgärder förmodligen kan vidtas för att komma till rätta med situationen redan inom nuvarande ekonomiska ramar. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Med bifall till (S) motioner tillkännager riksdagen för regeringen att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redovisning av de åtgärder som vidtas för att öka antalet civilanställda inom polisen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2012-05-22, 2012-09-13, 2012-10-18

Effektivitetsbrister inom rättsväsendet (JuU2)

Riksrevisionen har granskat om regeringen och rättsväsendets myndigheter hanterar brottsligheten på ett samlat och effektivt sätt. Den övergripande slutsatsen är att det fortfarande finns effektivitetsbrister inom rättsväsendet. Regeringen tycker att Riksrevisionens tillvägagångssätt vid granskningen har varit alltför förenklat. Justitieutskottet håller med regeringen men understryker samtidigt att utskottet inte ifrågasätter Riksrevisionens slutsats. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna.

Utskottet föreslår också att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om fler civilanställda inom polisen. Det behövs fler civilanställda för till exempel administrativa uppgifter så att poliserna i stället kan ägna sig åt polisarbete. Antalet civilanställda är delvis en ekonomisk fråga, konstaterar utskottet. Men det handlar inte bara om hur mycket resurser polisen får utan även om hur resurserna används. Utskottet menar därför att en del åtgärder förmodligen kan vidtas för att komma till rätta med situationen redan inom nuvarande ekonomiska ramar. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.