Några begravningsfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2011/12:KU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2012

Beslut

Nya regler för begravningsfrågor (KU11)

Riksdagen beslutade om ändringar i begravningslagen. Ändringarna innebär att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning förkortas till en månad, istället för som tidigare två månader. Det blir tydligare att den som upplåter en gravplats ansvarar för att graven hålls i ordnat och värdigt skick. Länstyrelsen ansvarar för tillsynen och får utökade rättigheter att inspektera verksamheten och begära ut handlingar. Kraven på de av Länstyrelsen förordnade begravningsombuden förtydligas. Begravningsavgiften för medlemmar i Svenska kyrkan separeras från kyrkoavgiften.

Lagändringarna som gäller begravningsavgiften börjar gälla den 1 januari 2013. Övriga ändringar börjar gälla 1 maj 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-02-23
Justering: 2012-02-28
Betänkande publicerat: 2012-03-02
Trycklov: 2012-03-02
Reservationer 2
bet 2011/12:KU11

Alla beredningar i utskottet

2012-02-23, 2012-02-21, 2012-02-14

Nya regler för begravningsfrågor (KU11)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen beslutar om ändringar i begravningslagen. Ändringarna innebär att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning förkortas till en månad, istället för som tidigare två månader. Det blir tydligare att den som upplåter en gravplats ansvarar för att graven hålls i ordnat och värdigt skick. Länstyrelsen ansvarar för tillsynen och får utökade rättigheter att inspektera verksamheten och begära ut handlingar. Kraven på de av Länstyrelsen förordnade begravningsombuden förtydligas. Begravningsavgiften för medlemmar i Svenska kyrkan separeras från kyrkoavgiften.

Lagändringarna för begravningsavgiften föreslås börja gälla den 1 januari 2013. Övriga ändringar föreslås börja gälla 1 maj 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-15
4

Beslut

Beslut: 2012-03-15
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Prövning av anstånd med gravsättning eller kremering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K8 av Jonas Åkerlund (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

2. Begränsad gravrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 7 kap. 8 § regeringens förslag till lag om ändring i begravningslagen (1990:1144).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:51 i denna del och avslår motion
2011/12:K8 av Jonas Åkerlund (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

3. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),
2. lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,
4. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:51 i denna del.